VERKAVELING na het overlijden van wijlen Adriaen Cobbaert en wijlen Quintijne De Roy

Anno 1672

Hij overleed op 25.06.1672
 

Cavelinghe en verdeelinghe en dat in proffyte van :

1) Joos Cobbaert x Elisabeth Buydens

2) Jan Crispeels x Anna Cobbaert

3) Weese van wijlen Franchoys Cobbaert x Barbara Heymans alsnoch in leven die nu x2 met Charel Van Craenenbroeck genaemt Adriaen oud 15 jaar 
                 voogd paterneel is Gillis De Roy
                 voogd materneel is Charel Van Craenenbroeck als schoonvader en vooght materneel


Eerste hoofdstuk
 
1) een hofstede te Schateycken groot in Windickse maete 230 roeden
              - oost Jan Buydens
              - suyt het Boschvelt
              - west Peeter Van Laethem en dhoors Pieter De Mol
              - noort de strate

belast met 3/4de cappoen en een braspenninck sjaers aen den heere van Wedergrate , de cappoen geschat aan 18 stuyvers , dit ten penninck 24

Ook 3 guldens losbaar den 16de penning aan Pieter De Bremaeker tot Nienove

Geschat op 18 stuivers de roede is 207 guldens met de minderinge is 141 guldens 6 stuivers

2) 111,5 roeden tiendelant op Schoonvelt
               - oost Jan Lemmens
               - west idem
               - suyt Jacques Tibaut
               - noort dhoirs Pieter De Blaser met het Jongenhaut

Belast met 3/4de cappoen en 5 grooten sjaers aen den heere
  
Gesproken op 10 stuivers de roede met minderinge van 19 guldens 4 stuivers : 36 guldens 11 stuivers

3) 1 dw. schooflant op Schuermanneken aan 11 stuivers de roede

4) 1 dw. schooflant opt Hooch Hoenderscot aan 10 stuivers de roede

Eigendommen in Pollare niet opgenomen in de samenvatting van de staat van goed ( red. )

Tweede
hoofdstuk , andere baten zijn ondermeer

Het woonhuys staende aen de voors. hofstede metten coestal daeraen hanghende geprezen by Pieter en Berrenaert Van Belle temmerlieden van hunnen style : 51 guldens

Ten sterfhuyse ook een weeffgetau ( lees : weefgetouw ) : 8 guldens

Ook 26 thiendelingen cooren by de hoirs doen uyt dorsschen , soo dat sy gecomen syn 57,5 ninofssche veertels en dat vercocht tot 9 stuivers den veertel : 26 guldens 11,5 stuivers

Item het stroy van voornoemden cooren uytgedorsschen in totter nomber van 250 bundels gepresen op 2 guldens 13 stuivers / 100 bundels : is 6 guldens 15 stuivers

e.a.

Derde hoofdstuk : de commeren

aen heere pastoer ende coster over het doen van den uytvaert : 7 guldens 3 stuivers

het waslicht : 1 gulden 19 stuivers

den graeffmaecker : 6 stuivers

over het cruys : 22 stuivers

aen Janneken Dauller dienstmaerte : 2 guldens

aen Jan Pleck over verteert bier + bier gehaelt in de begravenisse : 16 stuivers

aen Geeraert Buydens en Cornelis Cooman over het dorsschen : 3 guldens 4 stuivers

ook nog :

een schuld aen de Weduwe Van Branteghem over de huur van een weefgetouw : 4 guldens 10 stuivers


Red. : de staat van goed is veel uitgebreider , dit als toelichting