Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN MAGDALENA CLERENS
 


Overledene : Magdalena Clerens overleden op 10.03.1665

Houder : Octavianus Vander Heyden

4 kinderen :


1) Anneken 15 jaar

2) Jan 13 jaar

3) Elisabeth 11 jaar

4) Marie 6 jaar

V.P. niet vermeld

V.M. Joncker Peeter Collo

Opgesteld door Adriaen Vanden Abbeele bailliu


De gronden verworven door conquesten

1) 37 roeden 13 voeten op het Boschvelt
          - noort Joos Vanden Broecke
          - zuyt den gracht

     gekocht van Cathelijne De Braekeleer weduwe van wijlent Guilliam Moeremans geassisteert met Lauwereys Vander Kelen haeren bystaenden vooght

2) 79 roeden 1,5 voeten opt Merrevelt
          - oost scoopers erve
          - zuyt de straete
          - west het Mespelterenvelt
          - noort Pieter Van Belle

      gekocht van Jan Haelterman

3) 71 roeden schooflant te Schateijcken
          - oost de wederpartije van Pauwel Meerts
          - west derve van Jan De Mol
          - zuyt sheeren strate
         - noort Hendrick Vanden Broecke

         gekocht van Pieter De Roy fs. Franchoys

4) 95 roeden femelschooflant opt Meersvoordevelt
           - noort de Herrestrate
           - west Eloy Van Eesbeke
           - suyt Jiaeck Allert
           - oost Pieter Cardoens

 5) 68 roeden opt Merrenvelt gekocht van Amant Haelterman en syne huysvrouwe Jenneken Van Vrechem ( red. : lees Verckens ipv. Van Vrechem )
           - oost Niclaes De Smet
           - suyt sheeren strate
           - west coopers erve
           - noort tgoet van Pieter Van Belle

      gekocht voor 25 stuivers de roede en 24 stuivers voor een doecklaken voor de huysvrouwe van de vercooper

6) 96 roeden schooflant opt Herdenoveveldeken
           - oost Jan De Vleeschauwer
           - west het Cruysvelt
           - zuyt de Weduwe Jan Van Vrechem
           - noort de Weduwe Jan Buydens

      gekocht voor 35 guldens eens en een bonus van 2 guldens en 4 stuivers van verteerde gelaeghe

7) 140 roeden schooflant opt Hautemvelt
         - oost derve van de Weduwe Jan De Hauwer
         - zuyt de Brucxkensmeersch
         - west dhoirs Jan Buydens
         - noort tgoet van Pieter Vanden Bossche

       en is gekocht van Pauwel Seghers


II ) De renten

1) 6 guldens en 5 stuivers sjaers ten laste van Margriete Allebosch weduwe van wijlent Gheeraert De Mol ende Anthoen Pardaens haeren jegenwoordigen man , beseth op :
      165 roeden thiendelant op Dassaghe
          - oost Nicolaes Crispeels
          - suyt Mathijs De Ro fs. Inghels
          - noort sheeren strate

      en is in capitael 100 guldens

2) 4 guldens ten laste van Herman Vrancx en Jenneken De Cooman syn huysvrouwe beseth op  :
        een hofstede met huysinghe ende andere edificien in DW. int gehuchte te Linckebeke
         - 2 zijden derve van Pieter Buydens
         - derve van Pieter Vanden Bossche
         - Gheeraert De Cooman

      groot 65 roeden en was ook belast met rente van 4 guldens sjaers aen Jaspar Thienpont

3) rente van 4,5 guldens ten laste van Jan en Elisabeth Saegemans geassisteert met Franchois De Pester haeren bystaenden vooght en beseth op :

    1) 101 roeden lants te Heddenhove wesende thiendevrij
            - oost Jan Crispeels
            - west Hendrick Van Vrechem
            - noort en zuyt dhoirs Guilliam Buydens

   2) de helft van een behuysde stede te Heddenhove wesende thiendevrij groot 102 roeden
             - oost Adam Schoonjans
             - west Christiaen Vanden Berghe
             - zuyt Guilliam Buydens
 
        belast met 3 vierendelen cappoens en een blancke sjaers aen den heere baron van desen lande waer op den voornoemden sterfhuys noch is schuldich op de voorste capitaele penningen van dese rente
        aen Gillis Praet tot Ninove tot 48 guldens compt in capitael : 72 guldens

4) een rente van 7 guldens sjaers / 16de penninck ten laste van Pieter Roosen fs. Cornelis x Barbara De Meyer fa. Pieters op 175 roeden thiendelant in de prochie van Nieuwenhove en dat in de partije
     genaempt " DE SES DACHWANT " des comparanten eerste huysvrouwe toecomende uyt hoofde van haeren vader Pieter De Meyer palende
          - oost Pr. De Meyer fs. Pieters
          - west den Bever
          - noort Joos De Meyer fs. Pieters : 112 guldens


HAEFFELYCKE GOEDEREN ( hij is winkelier , pachter van de visserij , pachter van de jacht )

1) het schuerken staende int geheele gepresen by Bernaert Van Belle en Joos De Vits timmermans van stiele : 32 guldens

2) item den winckel gepresen by deselve timmermans : 4 guldens

3) het verckenskot : 5 guldens 2 stuivers

4) het bert van het camerken : 2 guldens 5 stuivers

5) een aude garderobbe : 5 guldens

6) een ander garderobbe : 14 guldens

7) een tafel staende in de camer : 30 stuivers

8) een ronde tafel : 16 stuivers

9) 6 hooghe hauten stoelen en 3 leeghe stoelen : 6 guldens

10) 3 assyn ( azijn ) tonnen en een smaut tonne : 2 guldens 12 stuivers

11) 6 biertonnen : 7 guldens 4 stuivers

12) een schuyt om te visschen liggende op den Dender : 14 guldens

13) schapperaye : 1 gulden 4 stuivers

14) 2 cuypkens met een draechcuype met een vierendeelvat , een kers laye : 26 stuivers

15) slaepbancke en ander bancke : 18 stuivers

16) een balck voor het gewicht met een eyser aen hanghende : 18 stuivers

17) een ledicant met syn behansel ( lees : behangsel ) : 10 guldens

18) 2 kisten : 3 guldens

19) 2 plancken en . . . : 20 stuivers

20) 2 afhangende vensters met de solder dore ende vensters : 20 stuivers

21) syn steckgarens om patrijsen te vanghen : 20 guldens ( ! )

22) syn garens om te vissen :  20 guldens

23) 2 ketels met een coperen mercktheemer , zijp , coperen panneken , visspaen : 6 guldens

24) 3 coperen kandelaers : 30 stuivers

25) 8 tinnen taillooren : 4,5 guldens

26) 7 tinnen schotels soo cleyn als grote : 7 guldens

27) 3 tinnen sautvaten , 2 tinnen waterpotten , 2 commekens en een kandelaer : 3 guldens 18 stuivers

28) de schaelen ende gewichten met gemaetens lint ( lintmeter ) : 3 guldens

29) eyserwerck ( potten , watereemer enz. ) : 3 guldens

30) 2 bierpotten , asijnpot , cleyn pottekens , brandeweynpot , een kenneken met een oliepot : 36 stuivers

31) mostaertmolen , sif , timst , hauten becker , sautbanck : 14 stuivers

32) 2 bylen , schippe en hames : 20 stuivers

33) vlasrepe met de bancke met noch eenen savel ; 2,5 guldens

34) een hael , 2 brandeleers , rooster , hangheneyser , huyssche , tange , lamp : 3,5 guldens

35) bedde met hoppelinck en 2 oorcussens , sarge van wit colleur ( een witte saerge ) : 16 guldens

36) een ander bedde met wercken saerge en een hoppelinck en een kussen : 8,5 guldens

37) een nieuwe tycke ( lees : tijk )  : 12 guldens

38) de appelen op den solder : 6 guldens

39) een wan , een veertel , een kints keurf , een mande , een andere keurf : 2 guldens

40) al het branthaut ten sterfhuyse : 6 guldens


DE ONGEDORSSCHEN GRAENEN IN DE SCHUERE

1) 20 thienlinghen cooren a 18 stuivers het thienlinck : 18 guldens

2) 8 veertels aver a 7 stuivers de veertel : 2 guldens 16 stuivers

3) al het labeur , saet en mesvet samen : 13,5 guldens


CAPITTEL VAN BATEN , OBLIGATIE en WINCKELWAEREN

1) van Zegher Persoons over croiserende obligatie van 32 guldens : 32 guldens

2) 5 weversgetauwen : 50 guldens

3) goet van diversse personen van winckelwaeren : 12 guldens


CAPITTEL VAN SCHULDEN TEN STERFHUYSE

1) aan Jan Van Ghelders over geleenden winckelwaeren : 111 guldens

2) aan Joos Bogaert tot Ninove over gehaelde waeren : 7 guldens 6,5 stuivers

3) idem aan Gabriel Pauwels : 10,5 guldens

4) aan Gillis Van Varenberch en Jan Van Varenberch over geleenden gelde : 48 guldens

5) aan Reynier de seeldrayer tot Ninove : 2 guldens 4 stuivers

6) aan Jan Vander Eecken tot Ninove : 8 guldens

7) aan Gillis Van Waesberghe tot Ninove : 13,5 guldens

8) aan Quinten Piccart tot Ninove : 10,5 guldens

9) aan Adriaen Piccart tot Ninove : 2 guldens 2 stuivers

10) aan Pieter Van Heghe tot Ninove : 9 stuivers

11) aan Gheertruyt Wasteels over huyshuere : 7 guldens 7 stuivers

12) aan Pieter De Ro en Gheertruyt Wasteels over huyshuere : 30 guldens

13) aan heere pastoor over lant en meerschpacht : 8 guldens 16 stuivers

14) aan Marie Van Hofstadt : 7 guldens 4 stuivers

15) aan Tobias De Ruyter : 9 guldens 6 stuivers

16) aan Joos De Bremaeker wert ( weerd ) tot Pollaerde : 2,5 guldens

Aldus gepresen bij Joncker Heer Pieter Collo en Cornelis De Vleeschauwer op de 05.142.1665 daertoe versocht by Octavianus Vander Heyden


HET VOORDEEL SOO VAN GRONDEN ALS RENTEN is : 1124 guldens

Meer boni dan mali

Redactie : Octaaf Vander Heyden heeft in het landboek een alias namelijk Dubisson

Hun dochter Elisabeth huwt in 1695 in Vollezele met Judocus Van Eeckhoudt , zij huwt als Du Buysson , ze woonden op de Plaetse in DW. , zie de breedtes van Denderwindeke van 1715 e.a.