STAAT BIJ GOED in Denderwindeke bij het overlijden van Pieter Cardoens

Opgemaakt op 26.01.1692


Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Pieter Cardoens in 1691  ( bij de parochieregisters is zijn overlijden genoteerd op 17.10.1691 )

Houderigge : Anna Van Wichelen
 

4 kinderen : de namen van de kinderen zijn niet vermeld ,  hun namen zijn vermeld in latere liquidaties

Voogd paterneel : Jan Verhouwer die gehuwd is met een zuster van de overledene en niet is verschenen

Bij het afsluiten van de staat van goed is Joos De Quick V.P.

Voogd materneel : Adriaen Van Wichelen


DE PATRIMOINE ERFGRONDEN

red. : we volgen gewoon het landboek van Denderwindeke bij 135. de weduwe Adriaen Cardoen , de opstelller heeft blijkbaar hetzelfde landboek gebruikt voor de erfgronden van de overledene

Ik heb mijn nummering van het landboek overgenomen

DENDERWINDEKE , 15 percelen

1330 E : Tiendeland op Roosenvelt , O. den groenen voetwegh , S. en W. dhoors Jooris Bruijlant ,  : 240 roeden

1331 E : Tiendeland op Huijbensveldeken , O. en S. dhoors Paulus De Dijn , W. de straete  : 50,5 roeden

1332 E : 2 partijcken meersch aeneen geleghen int quartier te Roost , O. den Hemelveerdegem , west Jan Van Snick : 325 roeden

1334 E : sijn behuijsde hofstede te Neijcken daer sij op woont , O. de straete , S. de keijtse , W. den Caelcauter  : 409 roeden

1335 E : een partije bosch leen wesende in de Geuvelsbosch , O. de Caelcauter , suyt dheer Pr. De Groote heer van ter Rijst  : 345 roeden               

1336 E : Schoofland op de Effelteren O. W. N. dhoors Olivier Van Eesbeke  : 72,25 roeden

1337 E : Tiendeland op Effelterren , O. Anthoon Prieels, W. den groenen voetwegh  : 51 roeden

1338 E : 2 differente lenen op het Walborrevelt  , O. den Effelterren , W. de Sepe. : 290 roeden

1339 E : Tiendeland op de Rootsbosch , O.W.N. de straete : 232 roeden

1340 E : een weijde te Neijcken , S. Jan Van Snick met sijne hofstede , N. dhoors Franchois De Roij : 97,7 roeden

1341 E : Tiendeland op Neijckenvelt , O. de straete , W. en N. Joos Van Snick : 46,75 roeden

1342 E : Tiendeland op Neijckenvelt , S. Jan Van Vaerenberch , noort den wech : 78,5 roeden

1343 E : Lant op Appelterrevelt  , N. de weduwe Cornelis Hevens , W. Eloij De Groote groot 84,6 waarin 50 roeden schoofland

1344 E : stuck lants op Meijersvelt liggende gebeijlt , O. de Dolverstraete , N. Schutterslochtingh  ,  tiendeland tot 337 roeden en Schoofland / Schoof Pieter De Groote tot tot 100 roeden

1345 E : Deel van partije meersch neffens Jan Van Snick , O. den selven Van Snick , S. dhoors Elisabeth De Doncker , groot over dese portie tot : 110 roeden

APELTEIREN

16) 2 dw. landts gelegen in Apeltieren

17) een rente van 9 R sjaars ten laste van wijlen Niclaes Matten nu Cornelis De Clercq die aan de overledene is toegekomen bij het overlijden van Jenneken Vander Cleijen sijne moeder

POLLARE

18 omtrent 3 lijnen meersch op den Oppersten Quatbroeck
- oost Sr. Van Gindertaelen
- noort de Dender

en is wisselmeersch


BAETEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) bedde , saerge , slaeplaeckens : 36 R

2) een veulen : 54 R

3) 2 coeijen : 54 R

4) 1 vercken : 3 R

5) zaencuype en botervat : 2 R 8 S

6) melckheemer : 10 S

7) een ketel : 3 R

8) eijseren pot : 1,5 R

9) eijseren potteken : 2 S

10) veertel met een leere : 1 R 12 S

11) spinwiel , schoetels en lepels , een maille , een schapraije : 3 R 4 S

12) 10 pont gaeren : 3 R

13) 2 kisten en 1 vleeschcuype : 3 R

14) 8 a 9 banden vlas : 2 R 16 S

14) een ammelaecken : 10 S

15) de opgaande bomen in een meersch op de Doorentstrate : 10 R
16) het rasphout in de Geuvelsbosch : 10 R
17) het hout : 6 R
18) 5 tronckboomen op het geleghe daer de houderigge op woont : 14 R
19) 2 opgaande bomen op hetselve geleghe : 5 R

20) waegen met toebehoorten : 15 R

21) aangaande het " swert merriepeert " door de houderigge gekocht sinds de dood van haar man voor de som van 14 L groot ( 78 guldens ! ) mitsgaders alle granen en andere welke zij tot de dag van heden gekocht heeft sedert de dood van haar overleden man als andere contante penningen waarvan in deze staat van goed geen voordeel is gemaakt verklaart de houderigge dezelfde contante penningen gebruikt heeft voor het betalen van de gemene schulden van het sterfhuis , dit zowel van de begrafenismis , de uitvaart als andere schulden en verklaart daarvan bovendien nog contant te hebben de som van : 102 R

22) het mes in de messinck tot " 6 voeyers " : 4,5 R

23) het labeur , mesvet , besaeytheden van 437 roeden land op het Meijersvelt : 59 R 6 S
24) idem van 3 lijnen land op het Neijckenvelt : 10 R

25) het derde mesvet in de braecke : 13 R

26) tegoet van Pieter Bruylandt over coop van houdt : 2 R 8 S
27) item van Joos De Quick : 4 R

28) 9 sacken cooren aan 6 R / sack : 54 R

29) omtrent de achterstel van de betaling van 9 R sjaars ten laste van wijlen Nicolaes Matten en dit over 6 jaar achterstel is 54 R , hiervan zal de houderigge evenals de voogden hun debvoir doen om de betaling te bekomen van deze achterstel , voorlopig hier " onverleth " dus : memorie

Som van de baten : 477 R 16 S


COMMEREN en SCHULDEN

1) rente van 240 guldens capittael aen de Wed. en hoors van mijnheer Levesque

met verloop van deze rente 15 guldens en 3 guldens over de costen die hieromtrent geresen sijn

2) het verloop van een rente van 3 pond groot sjaars ten proffijte van het hospitaal van Ninove : 18 guldens

    ( omtrent deze rente hangt " een swaer proces alsnoch ongedecideert " )

Voorlopig voor memorie

3) rente van 3 guldens 12 stuivers sjaers aen Adr. Vastersavont tot Nienove verachtert van 3 jaer : 10 guldens 16 stuivers

4) schuld over de settingenvan de contributie van jaar 1690 " soo over haeren man ontfangen als collecteur partionair der selve settingen als over sijn eijgen breede volgens het accoord gemaakt met Jan Baptiste Lemmens fs. Jans : 70 R

5) schuld aan dezelfde Jan Baptiste Lemmens over de settingen van de contributie van Denderwindeke van jaar 1691 en dit op 7 R / bunder : 91 R

6) schuld aan Vincent Van Heghe als collecteur van settingen van 7 R 4 S / bunder , blijft nog te betalen : 7 R

7) aan Cornelis De Maeseneer over rest van settingen van Pollaer van jaar 1691 : 2 R 11 S

8) aan het clooster van Vicoigne over pacht van jaar 1691 boven nog eeen half jaar achterstel : 19 R

9) aan edelen heere Markies van Bouzies over achterstel van heerlijke renten van jaar 1691 : 4 R

10) aan Sr. Pieter De Groote heer van ter Rijst over heerlijke renten en verdinghden schoof : 32 R

11) aan dezelfde heer van ter Rijst over de achterstel van 4 sacken coorebs , ten advenante van 15 S / veertel : 24 R

12) aan Sr. Van Vrechem over de koop van klaveren : 2 R 8 S

Totale kommers : 545 R 15 S

Opmerking : omtrent de rente aan het hospitaal van Ninove die afkomstig is van de ouders van de overledene en die drukt op de hofstede waar de houderigge tegenwoordig woont besluit de houderigge af te zien van haar tocht die ze heeft op de hofstede

Omtrent de rente aan dhoors Levesque ziet de houderigge ook af van haar tocht

Omtrent het proces tegen het hospitaal van Ninove blijkt dat in 1693 de houderigge dit proces heeft gewonnen en daarbij een som van omrent 50 R heeft genotebn


Gedaan op 26.01.1692

Present : de baljuw Pieter Vanden Abbeellen , Pieter De Groote burgemeester , Joos Van Heghe schepenen