Tracker

STAAT BIJ GOED bij overlijden van ADRIANA VAN BELLE vrouw van GILLIS BUYDENS


Staat van goed opgesteld in Denderwindeke bij het overlijden van Adriana Van Belle op den 29ste januari 1656

Houder : Gillis Buydens mitsgaders de naesten van de overledene te weten :

    1) dhoors Ingel en Gheert De Ro

    2) dhoirs Anthonis Van Snick en syne susters kinderen

    3) dhoirs Gheert Vanden Bossche

    4) dhoirs Jacques Roobaert

    5) Jan Vanden Broecke daer vader af was Gillis Vanden Broecke

    6) aen Maeyken N. ( niks ingevuld ) daer moeder af was Jenne Van Vaerenberch


I. PATRIMOINE VAN DE OVERLEDENE commende van de vaderlijke zijde

1) 1/2 bunder en 1/2 dachwant lant opt Bogaertvelt in de prochie van Meerbeke
       - west het Schuenvelt
       - noort Pieter Agneesen

2) 1/2 dw. opt selve velt

3) stuck lants in Meerbeke opt SPECKT groot 5 lijnen
        - west het Boschvelt
        - noort Jooris Van Snick
        - suyt Bogaertvelt

4) 1 dw. in DW. opt Schoonvelt
         - oost Jongenhaut
         - west dhoirs Joos Van Vaerenberch
        - noort dhoirs Peeter Maes erfve


III. GRONDEN VERWORVEN DOOR DE OVERLEDENE MET GILLIS DE COOMAN HAREN EERSTEN MAN

1) de helft van 1 dw. daeraf dander helft leen is gelegen op de Schupstoel
           - de voorste overledene haeren eersten man ander erve
           - tvoorste leen
           - teghen sheeren strate die naar het GEWAT loopt

       gepresen op 24 guldens

2) 240 roeden daeraf 25 roeden leen sijn oock in DW. te Roost opt Roosenvelt
           - Jacop Huelblock erve
           - de Hoelstrate int cautergat
 
      gepresen op 100 guldens

3) 1/2 bunder lant te Roost opt voorste Roosenvelt
          - den voetwech die van Pollaer naer Samberghen loopt
          - de overledene syn leen geheeten " HET PLANTSOEN "

      gepresen op 96 guldens

4) 170 roeden lant opt voorste Roosenvelt
          -  overledene syn leen
          -  Jan De Donckers leen
          -  lancx cloostergoet van Vicoigne

    gepresen op 75 guldens

5) 340 roeden thiendelant opt Neyckenvelt
          - Jan Cautaerts " Bocht "
          - Joos Uytenhove
          - Apelterenvelt

      by de overledene gekocht teghen Pieter De Clippele op 06.09.1598 en gepresen op 210 guldens

6) 100 roeden op den Effelteren
         - cloostergoet Beaupre
         - den groenen wech

     bij de overledene gekocht van Jan De Greve op 06.06.1600           ( Redactie : bij de verkoop spreekt men van JOORIS DE GRAVE fs. HENDRICKS )

     gepresen op 96 roeden


III. DE LENEN DIE DE OVERLEDENE GEKOCHT HEEFT MET GILLIS DE COOMAN HAAR EERSTE MAN

1) 1/2 bunder leen op de Schupstoel
             - lancx Ruelenscot
             - eynde teghen dhoirs Jan De Naeyer

     gepresen op 96 guldens

2) een splete van leene groot 40 roeden gelegen op het Roosenvelt
          - Anthonis Van Buvere stede
          - sheeren strate

     gepresen op 24 guldens

3) 1/2 dw. op de Schupstoel
         - 2 syden syn ander lenen
         - eende eynde de strate

      gepresen op 24 guldens

4) 80 roeden leen op de Schupstoel 
        - 2 syden de andere lenen
        - Joos Uytenhove erve

      gepresen op 35 guldens

5) 1 dw. leen op de Schupstoel
        - een syde en een eynde syn ander leen
        - de hofstadt van Anthonis Van Buvere

      gepresen op 72 guldens

6) splete van leen groot 25 roeden opt Roosevelt
        - commende metter eender syde tclooster van Vicoigne
        - aen den groenen wech
        - metten eynde de strate

      gepresen op 18 guldens

7) 150 roeden leen opt Roosenvelt
       - het cautergat van den selven velde
       - tegen over Hendrick Maes stede
       - met 2 ander syden sheeren strate

     gepresen op 107 guldens

8) 216 roeden leen opt Walborrenvelt
       - Sanders Vander Diest leen
       - den groenen wech
       - de strate

      gepresen op 200 guldens

9) 3 distincte spleten van leene opt Roosevelt deen aen dander deerste 40 roeden en de 2 andere 25 roeden

    gepresen op 42 guldens


IV. de behuysde hofstede
      

De behuysde hofstede gelegen int gehuchte te Roost
- noort en oost tegen Jan . . .
- suyt sheeren strate

en is een cheijns van het clooster van Sinte Cornelis neffens Ninove sjaers voor 5,5 guldens

1) het woonhuys met de meytslerije ( de gemetste huizingen ) met het pannen dack : 275 guldens

2) de camme met de kelder en nast : 168 guldens

3) de schaepstal : 37 guldens

4) de schuere : 75 guldens

5) de 2 verckenskoten , het wagenhuys met de poorte : 35 guldens

6) de coestal staende in de oostkant : 81 guldens

7) de hopnast met het ovenbuer : 23 guldens

8) het duyvencot staende int midden van het hof : 6 guldens

Samen : 693 guldens


V. de conquesten gedaen door Gillis samen met de overledene


1) 1/2 bunder meers genaempt " den Rondenmeersch"
- het cappelrijegoet van Liefferinghe
- west en noort de Dender

belast met 2 sisters evene en 2 cappoenen sjaers aen den heere van LvW en dit volgens de erfbrief van december 1611

2) een meers groot 1/3de van bunder op den Ondersten Quaetbroeck
- oost de weduwe Niclaes De Ro erve
- west het cappelrijegoet van Liefferinghe
- noort de strate ofte den drijfdam

belast met sister min het 1/3de van veertel evene , cappoen en 1/8ste cappoen , 9 penningen aen heere van LvW

3) 1/2 bunder opt Roosevelt
- oost den groenen wech tegen het goet van Vicoigne
- noort dhoirs Pieter Cardoens leen

4) meersch groot 116 roeden op den Ondersten Quaetbroeck
- oost dhoors Henderick Mertens
- west den Rondenmeersch
en dit volgens erfbrief van 11.05.1628


VI. de renten door de houder en de overledene

1) 16 guldens sjaers ten laste van Pauwel De Dijn volgens de erfbrief van 25.10.1629

2) rente van 7,5 guldens tot laste van Frederick Vander Kelen van 20.01.1631

3) rente van 3 guldens ten laste van Jan en Magriete Cooreman van 29.10.1626

4) rente van 30 stuivers ten laste van Jan Wasteels van datum 06.02.1627

5) rente van 6 guldens sjaers ten laste van Jan De Bremaeker nu zijn weduwe

6) een obligatie ten laste van Peeter Sterck groot 96 guldens / 16de penninck is 6 guldens sjaers

7) obligatie ten laste van Jacques Roobaert van date december 1635 en is 54 guldens 7 stuivers


VI. de prijsije van de bestiaelen door Pauwel De Dijn en Joos Van Snick hier toe geauthoriseert door de houder Gillis Buydens

1) swerte coebeeste : 26 guldens
2) een roij bonte coe : 21 guldens
3) een swerte blare : 36 guldens
4) een andere blare coe met langhe hoorens : 24 guldens
5) een swerte blare veirsse vol van het tweede calf : 24 guldens
6) een andere veirse van 2 jaer : 16 guldens
7) een varreken ofte stier ende een veirse elck 1 jaer : 16 guldens
8) een jonck calfken van jegenwoordigen jaere : 24 stuivers
9) 3 verckens : 25 guldens
10) een bruyne merrie met het harnas : 66 guldens
11) noch een bruyne merrie met het harnas : 54 guldens
12) 9 hoenders en een haen : 5 guldens

Verder nog

1) een wagen met sijn toebehoorten soo tot messen ( lees : mesten ) als anderssins : 33 guldens
2) ploeg , eghde en een stortkerre : 13,5 guldens
3) een aude coitse staende in de camer : 5 guldens
4) een aude garderobe staende in de camer : 5 guldens
5) een aude kiste van herten haute : 4 guldens
6) een uyttreckende taefel van herten haute in de voorste camer : 5 guldens
7) een schabelle taeffelkens van herten haute : 24 stuivers
8) een schabelle banck van herten haute : 30 stuivers
9) een kiste van herten haute : 2 guldens
10) waeffeleijser met een brandereel : 3 guldens
11) een hekel , een spinwiel , haspen , spinderock en knappe : 2 guldens
12) een spit met een braetpanne : 30 stuivers
13) een schippe , een bijl , een hauweel , een haumes , een cooregaffele samen : 2,5 guldens
14) grooten huyssel met cleynen huyssel met . . . .  : 2 guldens 5 stuivers
15) 12 vrouwenhemdens , 8 nachthemdens , 8 collieren : 9 guldens
16) 6 paar slapelaeckens : 10 guldens
17) 3 ellen en een vierendeel rau leijwaert : 16 stuivers
18) 3 blau voorschooten en een swerten : 25 stuivers
19) een swerten rock met een swert lijfken : 4,5 guldens
20) 2 paer schoenen en een hoet : 24 stuivers
21) 2 paer ammelaeckens en 7 servetten : 81 stuivers
22) 3 paer flauwijnen : 45 stuivers
24) een bedde , hooftpulen , 2 oorcussens , een witte saerge : 18 guldens
25) 36 pont vlassen garen en 3 pont wercken garen : 16,5 guldens
26) 17 pont gehekelt vlas met 8 pont werck : 12,7 guldens
27) 7 sacken soo oudt als nieuw : 4 guldens 13 stuivers
28) een leywaert bedde met pluymen gevult met sijn toebehoorten : 6,5 guldens
29) een langhe manscasacke , een ander laecken casacke , een slechte laken broeck , een inckel broeck van lichte stoffe met 2 paer leywaert ondercoussens , 1 paer penkousen : 24 guldens

30) 12 stucken gerookt vlees : 10,4 guldens

31) een mans zetelstoel , een anderen stoel met 3 vrouwenstoelen , een drijpikkel , 2 schabellekens met de berdekens dienende tot een tafel : 4,5 guldens
32) 6 bundelen ongeswingelt vlas met nog 6 bundelen geknapt vlas : 10 guldens 3 stuivers

34) de helft van 3 korven bien ( lees : bijen ) waarvan de helft competeert aan Pieter De Cellier tot Ninove : 5 guldens 6 stuivers   ( een bijenkorf was een waardevol bezit )

35) 2 eyseren potten , een eyseren panne , een vispaen , een lanterne : 2,5 guldens
36) 4 ketels soo groot als cleyn , een brauaecker ( een brouwaker ofte brouwemmer ) : 5,5 guldens
37) een latte met drij haelen te weten 2 schakelhaelen en een hael met spijckers : 6 guldens
38) een brandeleer rooster , tange , hangeneyser , 4 schuppen , scherfmes , een poteyser : 26 stuivers
39) 2 bierpotten , een pinte , assijnpot ( azijnpot ) , een flessche , een . . .  : 12 stuivers
40) 24 melckteelen , 5 eetteelekens ( een tijl om te eten ) , 2 cleyne steertpottekens , 3 aerden potten : 36 stuivers
41) een cleeremande , 3 peerdemannekens ( een paardemand ? ) , een pender , 3 keesbuysten ( of keesvuysten , is dit iets met kaas ? ) , 1 eieremand , 1 strijkmandeken : 28 stuivers
42) een veertel , 2 wannen , een vierlinck , een vleghel : 2 guldens
43) 17 tinnen schotels , 6 tinnen taillooren , een commeken , alles samen ten advenante van 10 stuivers het pont tin : 19 guldens
44) 2 metaelen candelaers en een eyseren candelaer : 2 guldens 4 stuivers
45) een vleesblock , een moille , een temst : 32 stuivers

46) een brauketelken : 18 guldens

grappig omschreven gereedschap :

47) een peert daer men stroy mede snijdt met het mes daerop : 2,5 guldens

het hoofd van de knecht rust op een pluimen kussen !

48) het bedde van de knecht met caf ende de pluymen van den huppelinck is tsamen : 3,5 guldens

49) 8 veertelen lijsaet is gepresen op 30 stuivers de veertel : 12 guldens

Wegens de oorlogen zijn de  rogge en de erwten inn Ninove

50) 38 veertelen coorens dat tot Ninove is gevlucht en ten advenante van 20 stuivers de veertel : 38 guldens
51) 6 veertelen grau erten  ( lees : grauwe erwten , doperwten ) ook tot Ninove gevlucht ten advenante van 14 stuivers het veertel : 4 guldens 4 stuivers
52) 20 veertelen schockeloen en spelte ten advenante van 11 stuivers het veertel : 11 guldens

53) een braucuypken , 10 tonnen met diverse cleyn cuypkens , vleeschcuype , botervat , scherfbert , melckheemers ( melkemmers ) ende voorts alderhande ( allerhande ) is gepresen bij
       Jan Leysens kuiper van stiele : 25,5 guldens
54) den bierboom ende saeghe ende een cleyn boogsaeghsken  ( een kleine boomzaag ) ende een egger ofte enegeert : 3 guldens 4 stuivers
55) een trektang , spijkel , boor , een eyseren hamerken , een gaisse , een hopboor , een cleyn truweel , een beijtel , een wieeijser ( ? , mogelijks een ijzeren wig ) : 24 stuivers
56) een greep , een meshaeck , een houten schuppe , een steenen verckensback : 3 guldens

57) het mes ligghende in den hove : 42 guldens

59) het hoij ende tommaert : 40 guldens

60) 32 veertels haver ten advenante van 10 stuivers de veertel : 16 guldens

61) 300 mutsaerts soo gemaeckt als ongemaeckt liggende binnen het hof samen : 15 guldens

62) een deel schaerhout , 12 baille persen ( lees : persen voor een baille , een baille is de afsluiting van een meers ) , 2 . . . : 15 guldens

SAMEN : 829 guldens


VI. de prijsije van de boomen en anderssints :

1) in den Perremeersch 11 poppelierkens en 3 abeelkens : 16 guldens
2) de opgaende eecken ( eiken ) in deselve meersch : 13,5 guldens

3) de opgaende boomen in den Rondenmeersch soo habbeelen als poppelieren haut samen : 48 guldens
4) een staecketsel met persen en wat tronck op deselve meersch : 6 guldens

5) den tronck staende op de meers in de Schipstoel en is leen : 2,5 guldens
6) een opgaend elsken op deselve meersch : 18 stuivers

7) de opgaende boomen op een stuck lant op de Schipstoel naast de vorige meers soo van habbeelen als poppelieren haut : 7 guldens

8) al het stroy dat er is bevonden in de schure en de stallen : 12 guldens

9) de schelftpeersen boven de schuervloer in den coestal als boven de schaepstal : 9,5 guldens

10) al het bert : 18 guldens

11) de hopstaecken in de Bocht en achter het woonhuys met nog 100 neu ( nieuwe ) staken : 26 guldens

12) 7 poppelieren en een habbeelken op de meers genaempt den Driesch : 5,5 guldens

13) de opgaende eecken ( eiken ) op de voorste Driesch : 16,5 guldens

VII. De baten van lant en meerschpacht


1)
Pieter Cardoens is ten achter van meerschpacht : 19,5 guldens
2) Olivier Van Eesbeke over meerschpacht : 17,5 guldens
3) Steven Minnongh over lantpacht : 3,2 guldens

4) Peeter Buydens tot Ninove is nog ten achter over de coop van 2 eecken : 23 guldens

om de herder van Gregoor De Groote eten te geven

5) Gregoor De Groote is ten achter over montcosten van syn schaper gedaen den tyt van 1 maant : 6 guldens

6) de insetenen van Neyghen syn ten achter over gelt dat betaelt is aan den ontfanger te Aelst : niks ingevuld

7) Cornelis De Ro x Clara Van Eesbeke is ten achter over de coop en levering van maut : 12 guldens 2 stuivers     ( lees : mout )

VIII. De beternisse van saeysel , labeur en mesvette


1) omtrent 10 dw. getydighe voore besaeyt met cooren voor labeur , saeysel en messen ( messen is bemesten ) : 180 guldens

2) 1 dw. verhersaeyt , gelabeurt met 2 vooren met omtrent 1/2 dw. bemest compt voor labeur , saeysel en mes samen : 10 guldens 12 stuivers
 

IX . DE SCHULDEN TEN STERFHUYSE


1) aan Pieter Hermans over 100 deckstroy : 4 guldens

2) aan dezelfde over dat zijne vrauwe met mij diverse jaren heeft gewoont en is met interest : 96 guldens

3) aan Franchoys De Roy van gelycken die diverse jaren heeft gedient : 94 guldens 4 stuivers

4) Jenne Vande Velde huysvrouwe van de voorste Franchoys dat sij oock diverse jaren heeft gedient : 38 guldens 13 stuivers

5) aan de gareelmaecker over levering van werk : 36 stuivers

6) aan de seeldraaier levering van seel ( lees : zeel ) : 28 stuivers

7) aan de pastoor van Pollare over 4 jaar rente van 7 stuivers sjaers : 28 stuivers

8) aan het clooster van Sinte Cornelis neffens Nienove over achterstel van cijnspacht : 35 guldens

9) aan Jan Luycx over teringe tsijnen huyse gedaen met den deurwaerder Rogiers en zijn assistenten : 11 guldens 6 stuivers

10) aan Olivier Van Opdenbosch over verdinghen van brauwen en bieraccijns : 4 guldens 16 stuivers

11) aan Cornelis De Ro over levering van winkelwaren : 10 stuivers

12) aan Mr. Pieter Vander Eecken over achterstel van een rente van 24 guldens verachtert van 1655 : 24 guldens

13) aan Lauwereys Vander Kelen over reste van diverse settingen : 6 guldens

14) aan Jooris De Sauter over afgehaelde schoenen : 6 guldens

15) aan Adriaen Vanden Abbeele over reste van settingen : 27 stuivers

16) aan H. Jan Van Bossuyt over een jaar achterstel van meerspacht : 16 guldens

17) aan Jan Van Heghe over reste van coegelt : 4 guldens 4 stuivers

18) aan Joos Van Snick over reste van settinghe : 22,5 guldens

19) aan Mr. Bernaert Lemmens ( red. : de chirurgijn ) : niks ingevuld

20) aan Adriaen Nerincx over 1 jaar lantpacht : 7 guldens

21) aan de smedt tot Samberghen ( lees : de smid in Zandbergen ) over leveringhe van ijserwerck : 5 guldens 16 stuivers

22) aan Adriaen Cautaert over lantpacht van 18 guldens sjaers en met reste van 1654 : 20 guldens

23) aan Jan De Groote over reste van settinge : 5 guldens 4 stuivers

24) aan den advocaet Piens : niks ingevuld

25) aan Guilliam Vanden Plassche over geleent gelt : 1 gulden

26) aan Joos Van Wilderode over rest van settingen : 8 guldens

27) aan N. Meganck over rest van coegelt : 6 guldens 6 stuivers

28) aan Adriaen Van Vrechem over reste van settingen : 23 guldens 6 stuivers

29) aan de Armen deser prochie over rente van een sister coorens sjaers en 1 jaar verachtert en dit aan 17 stuivers de veertel : 68 stuivers

30) aan de Wed. Sr. Vander Roost ende aen de kinderen van den heere bailliu van Wedergrate daer moeder af was Jouffrouwe Johanna N. ( onleesbare naam ) : 36 guldens

31) aan Guilliam De Mon over reste van settingen van Meerbeke : 31 stuivers

Totale schulden : 481 guldens 12 stuiversX. DE COSTEN VAN DE BEGRAFENISSE EN DE UYTVAERT


1) gebacken 3 stucken cooren tot het houden van de voorste maaltijd midts oock gedeelt aen de Armen prijs 19 stuivers de veertel : 22 guldens 16 stuivers

2) gebacken 8 veertels terwe prijs 23 stuivers het veertel : 9 guldens 4 stuivers

3) aan Jan Vander Eecken over de leveringe van een half rent ( lees : rund ) met de helft van het rent en de peynsen ( lees : pensen ) : 18 guldens

4) aan Joos De Groote over de levering van 2 hamels ( hamel : gesneden ram ) tot deselve maeltijt : 17,5 guldens

5) aan deselven over de levering van 2 tonnen bier : 16 guldens

6) aan Gillis Buydens fs. Merten over levering van een tonne bier : 8 guldens

7) aan Pieter De Cellier om te leveren specerijen tot het koken van de maeltijt : 6 guldens 3 stuivers

8) om groene coolen te kopen tot Ninove : 10 stuivers

9) voor boter en kaese om de tafel te dienen : 1 gulden 8 stuivers

10) aan Pauwel De Dijn en zijn huysvrouwe over het backen en het koecken ( het koken ) van de maeltijt : 3 guldens 12 stuivers

11) voor het biertappen : 6 stuivers

12) aan de Weduwe Agnetis Van Eesbeke over levering van een ton middelbier tot het dienen van de Armen : 2 guldens 8 stuivers

13) aan Gillis Van Winghen over levering van tinnen potten en gelaesen al dienstig tot de maeltijt : 2 guldens 14 stuivers

14) aan deselven over slaghgelt en accijnsen : 2 guldens 4 stuivers

15) ook betaelt over de dootschult van de poorterije : 8 stuivers  ( men moest " de dootschult " betalen van de buitenpoorterij bij overlijden ) 

16) over de costen van de begrafenisse met de cock ( de kok ) en de bakkesse ( bakkeres ) : 5 guldens

17) over het wassen van de schotelen : 14 stuivers

18) aen den officier als aen de tafel gedient te hebben : 12 stuivers

Samen : 122 guldens 9 stuivers

( Dat is geen begrafenis maar eerder een dorpsfeest ! )


XI . De funeraillen


1) het maken van de lichter : 2 guldens 8 stuivers
2) het maken van het cruys : 2 guldens 8 stuivers
3) het maken van het graf : 6 stuivers
4) aan de heer pastoor over zijn dienst van de uytvaert : 9 guldens
5) aan de kapelaan van gelijcken : 3 guldens
6) aan de coster van syn dienst : 4,5 guldens
7) aan Pieter De Vuyst over levering van was en licht in den dienst van den uytvaert : 5 guldens 16 stuivers

Totaal : 27 guldens 8 stuivers


Gedaan op 18.03.1656 en present Gillis Van Vaerenberch meier , Mathijs De Ro burgemeester , Joos Van Snick en Salomon Vander Eecken en de griffier De Fraye


ANNEX : kopij van de staat van goed overgegeven door Adriana Van Belle bij het overlijden van Gillis De Cooman haar eerste man :

Ontfangen bij ons Hendrick Maes en Beerle Schoonjans uyt handen van Gillis Buydens en Adriana Van Belle zijn huysvrouwe de som van 200 guldens over de volle betaling van de som van 375 guldens over de uytcoop van de haeffelycke goeden op den 22.12.1610 en daarbij stond een merck van Hendrick Maes

Dus komt de houder alhier toe de helft : 100 guldens


DE SCHULDEN DIE DE HOUDER TEN ACHTER IS

1) aan Joos De Groote over pacht verschenen in 1656 : 132 guldens
2) aan Lauwereys De Pape tot Ninove over een jaar pacht verschenen Mertensmisse 1656 : 20 guldens
3) aan Adriaen Van Vrechem over reste van settinge verschenen 25.01.1657 met afgehaelt bier : 7 guldens 16 stuivers
4) aan Jan Van Heghe over reste van settingen : 7,5 guldens
5) over maalderije : 11 stuivers
6) aan Jan Van Heghe pachter van het cleyn coegelt over 2 maanden : 8 stuivers
7) aan Adriaen Reps tot Edingen over verloop van 1,5 jaar rente : de staat van goed is hier vernield


De laatste bladzijde van deze staat van goed is quasi vernield dus geen eindafrekening