Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN van JOOS BUYDENS opgesteld op 04.03.1655


Staat van goed opgesteld bij het overlijden van Joos Buydens overleden op den 15de juni 1646

Houderigge : Anna Van Vrechem

4 kinderen te weten

1) Maeyken Buydens x Gillis Van Herreweghen

2) Merten 27 jaar

3) Barbara 24 jaar

4) Joos 22 jaar

V.P. Jan De Vuyst

V.M. Bernaert Steens


DE GRONDEN VAN ERFVEN VAN DE VADERLYCKE SYDE

1) een stuck lant opt Meersvoordevelt
             - oost Mathijs De Ro
             - west den groenen wech
            
   waarvan 2 dw. is tiendelant en 130 roeden schooflant en is belast by Gillis Van Herreweghen met rente van 6 guldens sjaers aen de Wed. Merten Thienpont welcke belastinge is geset by consente van synen
   vader midts hetselve innebrengen jegens synen andere hoors

   ( Zie het landboek : perceel 1105. Jiaeck Allert en 2503. Gillis Van Herreweghen )

2) partije tiendelant opt Boschvelt groot 136,5 roeden
             - zuyt het conquest van desen sterfhuyse
             - noort Gillis Maes en andere gelanden

3) 37 ( 37,5 ) roeden op Boschvelt
            - oost Adriaen Vanden Broecke
            - west Cornelis De Blasere
           
     daeraf de helft paterneel en de andere helft conquest en belast met vierendeel capuyns aen den heere van Wedergrate

     ( Zie het landboek : perceel 1917 bij Merten Buydens )


DE GRONDEN VAN ERVEN VAN DE MOEDERLYCKE SYDE

1) 95 roeden schooflant opt Bosvelt
               - noort dhoirs Jan Van Vrechem
               - zuyt cloostergoet Vicoigne
              
2) een besloten blocxken geheeten " DEN CAELEMONT " gelegen te Mesvoort
               - west Eloy Van Eesbeke
               - noort de strate

    en is belast met 2 jaergetijden voor Hendrick Van Vrechem en Maaiken Van Belle beiden Sa. Me. jaerlyckx 30 stuivers en is : 110 roeden

      ( Zie artikel 1107. Landboek DW.  )

3) een besloten blocxken wesende cheijns van de kercke van DW. gebruyckt voor 30 stuivers de roede jaerlyckx en by haer gedeelt ten sterfhuyse van Henderick Van Vrechem
              - oost de Moorputte
              - west haer selfs ander patrimoine

    groot 118 roeden

       ( Zie artikel 1107. Landboek DW.  )

4) een partije suerenmeersch met noch 25 roeden int " BETLANCKX LOCHTINCK "
          - west Franchois Vramps schoonvader ( dit werd doorstreept en vervangen door : dhoors Jan Van Vrechem )
         
   dit is belast met 1) 6 veertels cooren aen den Armen van DW.
                                2) 6 veertels haver aen de pastoor van DW.
                                3) 12 stuivers aen den Armen van Griemingen
 
     groot 64 roeden


DE CONQUESTEN VAN DE OVERLEDENE EN DE HOUDER

1) stuck thiendevrij opt Cruysvelt
             - noort het goet van de moederlycke syde
            - zuyt dhoors Jan De Vleeschauwer
           
    belast met 4 guldens aen Pieternelle Walckiers

   groot 68 roeden

   ( Zie het landboek nr. 1912 )

2) partije genoempt " BETLANCKX LOCHTINCK "
           - oost de keyts
           - west het goet van de moederlycke syde
          
   en is belast in een meerdere partije van 3 dw. en moet hierop dogen syn contingent

    groot 50 roeden 17 voeten

3) 75 roeden schooflant , schoof van den heere pastoor
           - oost dhoors Jan Buydens
           - west Jacques Van Bossuyt

    ( Zie het landboek nr. 1913 )

4) partije lant op den Vlierenpael
         - oost dhoors Jan Buydens
         - west Joos Van Wilderode

       en in dese partije is 133 roeden schooflant en is belast aen de Wed. Merten Thienpont met 12 guldens sjaers en aen Joos De Groote met 3 guldens sjaers

       groot 291 roeden

5) block genaempt " CLOOSVELDEKEN "
         - oost Adriaen Van Craenenbroeck
         - west het Bosvelt

    belast met halve capoen aen den heere van Wedergrate en is groot 103  roeden

     ( Zie landboek nr. 1920 )

6) 57 roeden gelegen jegens een meerdere partije op het Bosvelt
         - noort patrimoine
         - zuyt de Wed. Steven Thibaut
        
7) een partije bogaert of lochtinck alwaer de overleden in gestorven is
        - oost het cuerengoet van DW.
        - west dhoors Jan Van Belle
       
     belast met rente van 9 guldens sjaers aen de Wed. Merten Thienpont

     groot 100 roeden

8) partije cijns van de Armen van DW. die de voorste houderigge gebruyckt midts jaerlyckx aen den Armen van DW. 15 stuivers sjaers
       - west en noort de strate
       - zuyt Mr. Jan Van Heghe

       en is gelegen in DW. te Herdenhove zoals de vorige partije

       groot 35,5 roeden

       ( Zie het landboek nr. 1924 )

9) item een partije meersch in de prochie van Pollaer in den Hollanter
      - oost het Hoenderscot
      - west Henderick Vanden Broecke
     
    belast met 3 guldens sjaers aen de Weduwe Steven Tiebaut

    groot 148 roeden

10) een rente van 25 stuivers sjaers ten laste van Gillis Van Wilderode op een block daer Gillis op woonachtich is
       - west de keyts
       - suyt syn selfs goet
       - oost Christiaen Dachlinck
       - noort Christ. Bulterys


DE MEUBELE GOEDINGEN


 1) perdt , carre , ploegh , eghde , stortcarre : 96 guldens 15 stuivers

2) 2 coebeesten , een stier , een halvelinck viggen : 54 guldens

3) 40 thielinghen ongedorsschen cooren met tgene gedorscht is met omtrent 6 veertels haver : 25 guldens 16 stuivers

4) 6 banden ongeswingelt vlas met het geswingelt vlas : 2 guldens 14 stuivers

5) bedde met saerge , hoeppelinck , ander leysaet en 16 pont garen : 28 guldens

6) vlasrepe met een weefgetau met de toebehoorten : 12 guldens 15 stuivers

7) een appelperse , vleesbloock , biervadt , schrijnhauten kiste : 2 guldens 6 stuivers

8) slaeplijfe , koetse , schapraij , tafel : 13,5 guldens

9) melk kerrene , scherbert , eemer e.a. : 2 guldens 2 stuivers

10) 2 veertels evene , eyseren podt , een panne , 10 pont tin : 9 guldens 2 stuivers

11) melckteilen , potten , cannen en andere gelyen schotels , alle erdewerck soo groot als cleyn : 20 stuivers

12) 2 spinwielen met den haspel , hekel e.a. : 2 guldens 7 stuivers

13) 2 schippen , bijl , grep , meshaeck , seyse e.a. : 4 guldens 1 stuiver

14) wan , vlegels , gaffel e.a. : 39 stuivers

15) een musket met een pijcke , een cerbijn ( karabijn ? ) , met ander eyserwerck : 39,5 stuivers

16) rooster , lichtvat , e.a. : 14 stuivers

17) het caf , appels , 3 veertels leysaet bevonden op den solder : 4 guldens 19 stuivers

18) hoij , stroij , het mes ligghend in den hove : 31 guldens

19) den trunck staende op de trunckbomen soo op gronden van erfven en als pachtgoederen : 3,5 guldens

20) al de opgaende bomen soo herdt als morwe : 91,5 guldens

21) het labeur tot 8 dw. gelabeurt met 4 vooren a 7 guldens het dw. : 56 guldens

22) het mesvedt op 7 dw. met voeren en sprijen : 56 guldens

23) het saeysel in de voorste braecke soo tarwe als cooren tot 14 veertels : 7 guldens

24) het mesvet van de voorleden jaere alsnoch gevoert in de braecke is over 460 roeden raeckende het 1/3de compt over het derde mesvedt : 12 guldens

25) voor labeur gedaen over het storten van de coorenstoppelen tot 4 dw. ten advenante van 24 stuivers : 4 guldens 16 stuivers

26) het graeffels van omtrent 40 roeden a 2 blancken jeder roede : 3 guldens

27) de houderigge brengt het verloop van een rente die Jan De Vuyst schuldich is van 5 guldens 12,5 stuivers waerop 1 gulden betaelt werd : 10 guldens 5 stuivers

28) van Gillis Van Wilderode over achterstel van 2 jaar van rente : 2,5 guldens

29) 40 pont verckensvleeesch en 4 hespen : 7 guldens 4 stuivers

30) de huysingen , stallen , schueren en edificien syn niet gepresen , de houderigge heeft haar tocht haer leven lanck en daernaer de kinderen uyt haer huwelyck met Joos Buydens fs. Hectors


DE HUWELYCKEN GIFTEN GENOTEN BIJ GILLIS VAN HERREWEGHEN bij zijn huwelijk met MAEYKEN BUYDENS

1) een rendt verbesicht geweest in zyn bruyloft ( lees : een rund gebezigd bij zijn bruiloft ) : 33 guldens

2) leveringhe van tarwe door Joos Buydens vader van de voorste Maeyken : 12 guldens

3) een pluymen bedde met sarse en slaepelaeckens : 35 guldens

4) over de becostinge : 9 guldens , ook aan Gillis 4,5 guldens van de rente van Gillis Van Wilderode

5) 3 opgaende boomen a 6 guldens het stuck : 18 guldens

6) item heeft de vorige Gillis gebruyckt 1 dw. lant uyt de patrimoine van de overledene over den tijt van 8 jaeren a 3 guldens huer sjaers : 24 guldens

SOMMA VAN DE HUWELYCKSE GIFTEN IS : 164,5 guldens

Hierop claeght Gillis dat hem te veel is gerekent en dus afslach van 24 guldens


COMMEREN

1) aan Wed. Merten Thienpont over verloop van rente van 8 guldens : 24 guldens

2) aan dheer Joos De Groote over 2,5 jaar pacht : 21 guldens

3) aan Cornelis Walckiers over achterstel van rente : 12 guldens

4) ten achter over reste van settinge aen Joos Van Snick , Jan Lemmens , Adriaen Van Heghe en cleyn schulden van maelderije : 60 guldens 3 stuivers

5) ten achter over sekere rente ten laste van Jan De Vuyst aan haar kinderen Joos , Merten en Barbara daeraf Gillis Van Herreweghen reeds genoten heeft syn deel en is gebleven aen de kinderen tot
    5 guldens 12,5 stuivers sjaers en hier tot 39 guldens 7,5 stuivers


GEDAEN in 1655

MEER BONI DAN MALI : 524 guldens 15,5 stuivers

De houderigge de helft en de kinderen de andere helft