Tracker

 

Red. : het gaat hier om de wezenrekening van Gillis Buydens , het jongste kind van Pieter Buydens en Elisabeth Pleck


WEZENREKENING van de weese van wijlen PIETER BUYDENS fs. GUILLIAM en wijlen ELISABETH PLECK , gedaan in 1720
 

Rekening door Pieter Mertens als vooght van de minderjarige weese van wijlen Pieter Buydens fs. Guilliam en wijlen Elisabeth Pleck van zijn wezenrekening


A) Ontfanck van pacht van landt , meersschen ende huysinghen als volght

1) ontfanck van Adriaen De Mol van een jaer huer van den coestal verschenen Kerstmis 1718 : 10,5 guldens

2) ontfanck van Jan Buydens over 3 jaeren pacht van den peerdestal verschenen Kerstmis 1719 : 36 guldens

3) van Jan Buydens over 1 jaar pacht van de schuere verschenen Kerstmis 1717 : 26 guldens

4) 3 jaar pacht van een meers verschenen Kerstmis 1719 : 6 guldens 3 stuivers

5) van Michiel Rockelé over 3 jaar lantpacht dleste verschenen Kerstmis 1719 : 9 guldens

6) van Pieter Pleck over 2 jaar lantpacht dleste verschenen Kerstmis 1718 : 4 guldens

7) item van deselven Pieter Pleck over 2 jaar lantpacht verschenen Kerstmis 1718 : 4 guldens 14 stuivers

8) van Jan Buydens over lantpacht over 3 jaar verschenen Kerstmis 1719 : 16,5 guldens

9) van Christiaen Langenhaecke over 2 jaar lantpacht verschenen Kerstmis 1718 : 16 guldens

10) van Lieven Van Herreweghen over 2 jaar lantpacht verschenen Kerstmis 1718 : 2 guldens

11) van Pauwel Van Herreweghen over 2 jaar lantpacht verschenen Kerstmis : 4 guldens

12) van Jan Buydens van 3 jaar pacht leste Kerstmis 1719 : 13,5 guldens

13) van Christoffel De Doncker over 2 jaar lantpacht leste 1718 : 4 guldens

14) van den selven over het jaar 1719 : 2 guldens

15) van Jan Buydens over 3 jaar lantpacht leste 1719 : 12 guldens

16) den selven over 3 jaar leste 1719 : 18 guldens

17) idem als vooren over 3 jaar leste 1719 : 11 guldens 10 stuivers

18) den selven over 3 jaar leste 1719 : 20 guldens 5 stuivers

19) van Adriaen De Mol over 2 jaar lantpacht leste 1719 : 17 guldens

20) van Jan Buydens over 3 jaar lantpacht leste 1719 : 15 guldens

21) van deselven over 2 separate partijen ineen gelegen over 3 jaar leste 1719 : 27 guldens

22) van Cathelijne Stevens over 3 jaar lantpacht leste 1719 : 24 guldens

23) van Adraien De Mol over 2 jaar lantpacht leste 1719 : 8 guldens 4 stuivers

24) Jan Buydens over 3 jaar leste 1719 lantpacht : 2 guldens 5 stuivers

25) van Cornelis Verhasselt over 3 jaar lantpacht leste 1719 : 8 guldens 5 stuivers

26) van Jaspar D'Hauwer lantpacht over 2 partijen leste 1718 : 16 guldens

27) deselve over jaar 1719 : 8 guldens

28) van Geeraert Thienpont over 2 jaar lantpacht leste 1718 : 2 guldens

TOTALE SOM : 347 guldens 11 stuivers


TWEEDE CAPITTEL VAN CROISEN VAN RENTEN ENDE OBLIGATIES

1) van Sr. Jan De Backer ontfanger van de prochie van Warbeke ende Nauwenhove de somme van 216 guldens in 3 differente reijsen ter rekeninge van de openstaende
     croisen die de voorste weese is hebbende : 216 guldens

2) van Jan Thienpont fs. Adriaens van 2 jaar crois van een rente van 3 guldens dleste de 14.01.1719 : 6 guldens

3) van dheer Romanus T'Kint ontfanger der prochie van Denderwindeke over 2 jaar crois van een rente ten laste van de prochie van Denderwindeke van 12 guldens 10 stuivers sjaers dleste 1718 : 25 guldens

4) item van deselve Romanus T'Kint van een andere rente van 5 guldens sjaers ten laste van de prochie van Denderwindeke verschenen Kerstmis 1717 : 5 guldens

5) van Jan De Ro betaelende over dhoirs Pieter De Ro tot Lieferinge de somme van 100 guldens wisselgelt in voldoeninge van het capitael van een obligatie compt alhier in couranten gelde : 116 guldens 13 stuivers 1/4de

6) van deselven Jan De Ro over openstaende croisen van deselve rente dleste 13.03.1720 : 34 guldens 15 stuivers

7) item ontfanghen van Adriaen De Mol de somme van 193 guldens 3 stuivers over de prijsije van de edificien van de schuere volgens het accort van de oppervooghden met den voorsten De Mol : 193 R. 3 stuivers

8) item van den selven over crois tot 5de meerte 1720 : 5 guldens 12 stuivers

9) ontfanghen van Jan Mercx ende Adriaen Van Geelt over vercoopinge van 36 roeden staeckhout : 36 guldens

10) ontfanghen van Nicolaes Bogaert over het paert van dese weese over vercoop van boomen : 9 guldens 12 stuivers

11) ontfanghen van Martinus Lemmens soo vele den selven bij sloote van rekeninghe ten achter is gecomen ende de weesen ten vooren op 04.04.1718 : 144 guldens 3 stuivers 1/4de


DERDE CAPITTEL : UIJTGHEVE ENDE BETALINGHE

1) betaelt aen de huysvrouwe van Sebastiaen Millo de somme van 32 guldens 11 stuivers over coop van laecken mette toebehoorten om een cleet voor de weese : 32 guldens 11 stuivers

2) aen Pieter Van Herreweghen cleermaecker over het maecken van tvoorseyde cleet voor de weese op 13.04.1718 : 3 guldens 11,5 stuivers

3) aen den regent van clooster van Sint Adriaens tot Geerarsberghe volgens quitantie van 1 mei 1718 : 9 guldens

4) aen Guilliam Eylenbosch schoenmaecker over het maecken van schoenen voor de weese op 01.05.1718 : 2 guldens 14,5 stuivers

5) aen Sr. Jan Jouvineau boeckbinder tot Geerarsberghe over leveringhe van pampier op 01.05.1718 : 3 guldens 8 stuivers 3/4de

6) aen Sr. Adriaen De Mol tot Ninove over leveringhe van een jipon ende broeck op 10.06.1718 : 3 guldens 18 stuivers

7) aen Pieter Vanden Herreweghen over het maecken van een jipon voor de weese op 24.06.1718 : 14 stuivers

8) aen de huysvrouwe van Jan De Kinder over leveringhe van lijnwaert op 29.07.1718 : 3 guldens 14 stuivers 1/4de

9) betaelt aen Jan Buydens de somme van 91 guldens 6,5 stuivers over één jaar de weese int collegie tot Geerarsberghe gelevert sijne montcosten van jaere 1717 als over voorschot van gelde en anderssints

10) aen Sr. Jan Jouvenau tot Geerarsberghe de somme van 1 gulden 10 stuivers over de leveringhe van pampier op 13.10.1718

11) aen den Regent van het clooster van St. Adriaens de somme van 9 guldens op 14.10.1718

12) aen Jacobus De Clercq cock int clooster van St. Adriaens over leveringhe van 24 partiën a 1 stuivers van jeden , quitantie van 14.10.1718 : 24 stuivers

13) aen dhuysvrouwe van B. Daumerij tot Geerarsberghe over leveringhe van een paer causen : 2 guldens 2 stuivers

14) aen Guilliam Eylenbosch 3 guldens 2 stuivers over leveringhe van een paer schoenen op 13.10.1718

15) aen Jan De Screvel over leveringhe van smaut ende keerssen voor deselve weese op 13.10.1718 : 1 gulden 4 stuivers een blancke ( lees : 3/4de stuiver )

16) aen Romanus T'Kint over de settinghe van het jaar 1717 : 1 gulden 3 stuivers

17) aen Sr. Andreas Le Cocq  proost ende ontfangher van de abdij van Vicoigne over de pontpenninghen van eenen bosch geleghen in de Peyenbeke teghen den Grooten Lietersberch dese weese paert over het jaer 1718
       : 1 gulden 12 stuivers 3/4de

18) aen Christoffel De Doncker over pacht soo vele deselve weese te doghen hadt over haer pacht van een jaer pacht verschenen kerstmis 1715 : 8 stuivers

19) aen de regent vant clooster van Sinte Adriaens voor jaer 1719 : 8 guldens

20) aen Jacobus De Clerck cock int selve collegie over montcosten gerekent op 19.01.1719 : 1 gulden 12 stuivers

21) aen heere proost van Vicoigne op 12.01.1719 over heerlycke renten : 19,5 stuivers

22) aen den heere advocaet Mr. L.F. Fievetz advocaet tot Geeraertsberghe over besoignen voor deselve weese betaelt op 11.01.1719 : 2 guldens

23) aen den heere proost van Vicoigne over heerlycke renten op 17.01.1719 : 6 stuivers 3/4de

24) aen Joannes De Weghe procureur van desen lande over debvooren ende salarissen gemeriteert tot laste van deselven weese : 1,5 guldens

25) aen de huysvrouwe van Francis De Kinder over leveringhe van " trille ende kemelsair "  ( lees : kemelshaar ) : 1 gulden 4 stuivers

26) aen Pieter Van Herreweghen " over het keeren van eenen cosack " voor de weese : 1 gulden 19 stuivers

27) aen Pieter De Bruyne over leveringhe ende coop van " een leren broeck ende een paer hantschoenen " voor deselve weese : 3 guldens 2 stuivers

28) aen den heere proost Le Cocq van Vicoigne op 15.02.1719 van pontpenninghen ende heerlycke rente : 1 gulden 15 stuivers 3/4de

29) idem op 15.02.1719 van pontpenninghen ende heerlycke rente aen Vicoigne : 1 gulden 12,5 stuivers

30) aen Lieven Van Heddeghem Armmeester deser prochie de somme van 2 guldens 5 stuivers een blancke over 2 jaar cijns ende lantpacht van de jaeren 1715 ende 1716 volgens quitantie van 22.02.1719 : 2 guldens en 3/4de  
       stuivers

31) betaelt aen Jan Van Craenenbroeck bij ordonnantie van deselven Armen 2 veertelen coorens uytgaende op de goederen van dese weese aan 9,5 stuivers de veertel op 01.03.1719 : 19 stuivers

32) aen den heere griffier van desen lande gemeriteert in de clachte van den heere proost teghen de weese : 1 gulden 15,5 stuivers

33) op 18 meerte 1719 bij ordonnantie van den Armen betaelt aen de weduwe Nicolaes Van Hasselt 2 veertels cooren a 9 stuivers 1 blanck de veertel : 19,5 stuivers 

34) aen procureur De Weghe over salarissen ten laste van dese weese : 18 stuivers

35) aen Guilliam Eylenbosch meester schoenmaker de somme van 4 guldens 12 stuivers over coop ende leveringhe van schoenen voor de voerseyde weesen : 4 guldens 12 stuivers

36) aen den regent van tclooster van Sinte Adriaens tot Geerartsberghen op 01.01.1719 : 8 guldens

37) aen den advocaet Yperzele over besoigne van deselve weese gedaen op 03.05.1719 : 9 stuivers

38) aen den heere proost over heerlycke rente op 04.05.1719 : 1 gulden 5 stuivers 3/4de

39) aen den ontfanger T'Kint over settinghe van jaer 1718 : 1 gulden 5 stuivers

40) aen Romain d'Hoije hoijmaecker ( lees : hoedenmaker ) tot Nienove over de leveringhe van 2 hoeden voor de weese : 4 guldens 1,5 stuivers

41) aen den cock van St. Adriaens over " potien " aen de weese gelevert : 1 gulden 17 stuivers

42) aen Dheer Nicolaes Van Winghen tot Ninove over leveringhe van lynwaert : 2 guldens 9,5 stuivers

43) aen den procureur De Weghe over salarissen : 8 guldens 11 stuivers

44) aen dhuysvrouwe van Sr. Charle Vaerewijck over " corwatten " ( lees : korrellak , watte gemaakt van kemelshaar ) : 1 gulden 9 stuivers

45) aen dhuysvrouwe van Fr. Daumery over coop van een paer causen : 2 guldens 6 stuivers

46) aen den greffie van desen lande over het depecheren van eene acte clachte als andere greffiaele rechten op 18.08.1719 : 1 gulden 14 stuivers 1/4de

47) aen den heere proost Le Cocq als ontfangher van de kerck deser prochie over 2 jaeren cheyns dleste 1718 : 6,5 guldens

48) aen Burghemeester ende schepenen van lande van Wedergrate mitsgaders meijer , greffier ende procureur de somme van 9 guldens 9 stuivers 1 blancke in voldoeninghe van dhelft in de helft mitsgaders 1/4de
       in de andere helft van de costen geresen in de saecke van Jan Buydens als hre. van garrant : 9 guldens 9 stuivers 3/4de stuiver

49) aen Jan Buydens de somme van 11 guldens 15 stuivers 1 oort over het paert ende deel van de weese van het verswegen cappitael van het schoofrecht van sekere partije meersch geleghen tot Nedersteenhout gerekent
       tot 6 deniers sjaers jeder roede : 11 guldens 15 stuivers 1/4de

50) aen Pieter Van Herreweghen cleermaeker over het maecken van een jupon : 2 guldens 4 stuivers

51) betaelt aen Jo.vre Marianne Pantecras de somme van 1 gulden 12 stuivers over 1 jaar pacht : 1 gulden 12 stuivers

52) aen den procureur De Weghe over salarissen in de saecke van Jan Buydens hre van garrant tot 1 gulden over het paert van de weese : 1 gulden

53) aen den regent van het collegie tot Geerarsberghe op 14.10.1719 : 9 guldens

54) aen Guilliam Eylenbosch de somme van 2 guldens 15 stuivers over leveringe van schoenen en het repareren van de andere : 2 guldens 15 stuivers

55) aen Jr. Egidius Gerardij " hom daffair ( lees : homme d'affaires ) " van Edele vrouwe van desen lande over een jaer verdinghden schoofrecht verschenen 1716 : 3 guldens

56) aen den afgegaenen ontfangher De Weghe over de settinghe van 1716 en hierin het paert van de weese : 4 guldens 18 stuivers

57 ) aen Seigneur Libertus Steenhault over 1 jaar verdinghde schoof verschenen 1717 alsmede over 36 jaer heerlycke rente : 13 guldens

58) aen de dochter van Jacques De Screvele tot Geeradsb. over leveringhe van keirssen ende smaut : 1 gulden 5 stuivers 3/4de

59) aen J. Jouvenau tot Geerasberghen over leveringhe van boecken ende pampier : op 05.02.1720 : 1 gulden 15 stuivers

60) aen den Regent van het collegie op 01.01.1720 : 8 guldens

61) aen Jan De Ro Armmeester deser prochie over 2 jaar chijnspacht de leste 1718 : 1,5 guldens

62) aen Jan De Ro over de " SLOORSAETTHIENDE " van het jaer 1713 volghens kwitantie van 01.02.1720 : 4 guldens

63) bij ordonnantie van Jan De Ro armmeester deser prochie betaelt 2 veertelen coorens aen Adriaen Berckmans a 11 stuivers de veertel : 1 gulden 2 stuivers

64) aen Jan Buydens over een jaer aen voorseyde weese gelevert sijne montcosten int colegie tot Geerasberghe als over het wasschen van het lijnwaert over den jaere 1718 : 75 guldens

65) aen den Eerweerden Pater Franciscus Clou regent van het Collegie van den Eerweerden P.P. Augustijnen tot Loven ( lees : Leuven ) de somme van 27 guldens courant voor 3 maenden tafelcosten , item 7 guldens 7 stuivers voor alle de rechten breeder uytwijsens desselfs quitantie op 17.04.1720 : 34 guldens 7 stuivers

66) aen de Weduwe Le Vis tot Loven over " huere van een matrasse , saerge ende slaeppelaeckens " voor deselve weese op 17.04.1720 : 3 guldens 10 stuivers

67) aen de huysvrouwe van Francis De Kinder tot Ninove over coop ende leveringhe van " neteldoecken cravatten " : 10 guldens 18 stuivers

68) aen den Regent van clooster van Sinte Adriaens over " de camer , bier ende vier ( lees : vuur ) " voor deselve weese op 20.04.1720 : 9 guldens

69) de somme van 250 guldens couranten ghelde soo vele ter intereste gegheven aen de Weduwe Jan De Ro in sijn leven bailliu der prochie van Waerbeke ende Nauwenhove ten advenante van den penninck 20 dus
       12 guldens 10 stuivers sjaers ende beseth op verschillende partijen binnen Waerbeke ende Nauwenhove gepasseert voor de schepenbank van Waerbeke ende Nauwenhove op 13.03.1720 : 250 guldens

70) aen den griffier van Nauwenhove over syn recht int dispenseren van den voors. consitutiebrief : 4 guldens 3,5 stuivers

71) bij ordonnantie van Jan De Ro armmeester deser prochie over 2 veertelen coorens a 12,5 stuivers : 2 guldens 5 stuivers

72) aen diversse persoonen over leveringhe van lijnwaert : 30 guldens 3 stuivers 1/4de

73) soo vele de selve weese in diversse reysen gegheven aen " drinckgelt " sedert den 22.04.1718 tot date deser : 80 guldens 5 stuivers 1/4de

74) aen de selve weese voor een jaer montcosten tot Geerasberghen als over twasschen van de weesen lijnwaert a raete van 14 pond groot couranten gelde voor jaeren 1719 en 1720 dus in guldens : 84 guldens

75) den rendant over sijn vacatie en debvooren soo naer Geerasberghen als Loven : 23 guldens 2 stuivers

76) item pretendeert den rendant over sijne tantiesme ter causen van het ontfanghen van de penninghen hier vooren in ontfanck gebrocht : 56 guldens 10 stuivers

77) over het verschot van den Zeghel : 6,5 stuivers

78) aen dheere Peeter Vanden Abbeelen bailliu over sijn expresse vacatie : 3 guldens

79) den expresse vacatie van de Borghemeester ende scepenen : 3 guldens

80) de vacatie van den heere greffier : 3 guldens

81) te betaelen aen den heere greffier over het stellen deser rekeninghe met het lesen ende apostilleren ende het double van dien aen den rendant te leveren met den Zegel : 15 guldens 19 stuivers

82) noch te betaelen over het overleveren van de billetten ende acquiten nodig tot het stellen van dese rekeninghe : 1 gulden 4 stuivers

83) aen de clercq der greffie over diverssche opsoeckingen : 7 guldens 14 stuivers

Totale uitgheven : 1009 guldens 3,5 stuivers

Totale ontfangsten : 1139 guldens 9,5 stuivers

Hieronder volgt dan de tekst :

" ONTFANGHEN BIJ MIJ ONDERSCREVEN VAN PIETER MERTENS DE SOMME VAN 130 GULDENS 6 STUIVERS IN VOLLE VOLDOENINGHE VAN DIT ACHTERSTELLICH SLOT " op 29.11.1721

GETEKEND  Getekend : Gillis Buydens 1721

Ook getekend : Baeijens , Pr. Mertens , present

Getekend op 21.11.1720 : Pr. Vanden Abbeelen bailly 1720 , Pieter Valck burghemeester , Pieter Pleck scepenen