Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN van GEERAERT BUYDENS overleden circa 1640

Redactie : het geschrift is soms erbarmelijk , voor het onleesbaar is heb ik niet vermeld

Redactie : de overledene heeft een groot nageslacht , hij komt voor in talloze kwartierstaten


Staat van goed opgesteld bij het overlijden van Geeraert Buydens

Houderigge : Geertruide De Vleeschauwer

3 minderjarige kinderen

1) Guilliam 10 jaar
2) Clara 8 jaar
3) Betteken 4 jaar

V.P. is Jan De Coster in huwelijck hebbende Elisabeth Buydens zuster van de overledene
V.M. is Jan de Vleeschauwer broeder van de houderigge en Jan De Vleeschauwer haeren oom

Gedaan op 15.05.1641


DE GRONDEN VAN ERFVEN VAN DE OVERLEDENE

1) 50 roeden op het Boschvelt
 - de goeden van Berthel Saeghman
- de goeden van Anthoon Vander Eect

2) 100 roeden op Steenberch
- tegen de Stelt
- Merten Buydens erve
- Berthel Saegheman erve

3) stuck lant in Pollaer op het Beeckvelt groot 1 dw.
- een eynde de beke
- ander eynde Jan De Coster
- een sijde tegen Berthel Saeghmann

4) 79 roeden schoofland in Pollaer opt Hoenderskot
- west den dreve aldaer
- oost Arent Buydens
- noort Franchois De Mol

5) 1/2 bunder bogaert ofte lochtinck in DW
- onder tegen het kerckengoet van Denderwindeke
- boven tegen de kets aldaer
- met derde zijde tegen het naerbescreven leen
- met vierde sijde tegen de hofstede

belast met 3 en 1/4de cappoen aan Jooris De Groote
belast met sister haver aen den heere pastoor der selve prochie
belast met cappoenrente aen den heere pastoor

6) het 1/6de paert in de behuysde stede daer de houderigge is wonende , is 25 roeden

7) een stuck lant leen wesende groot 170 roeden ( de grootte is quasi onleesbaar , red. )
- oost de andere geoden van voorste sterfhuys

8) seker blocxken gelegen te Heddenhove genoemd " den berch " groot 709 roeden
- geen localisatie
 


DE GRONDEN KOMEND VAN DE HOUDERIGGE


1) een rente van 9 guldens sjaers ten laste van Jan De Vleeschauwer fs. Guilliams beseth op sekere behuysde stede met den meulen te Sint Catharina Lombeek

2) 25 roeden lochtinck te Heddenhove
- de kets
- 2 sijden de andere goeden van dit sterfhuys
- met eynde aen den put

3) het 1/5de paer van 25 roeden stede tegen de voorste lochtinck

4) 59 roeden Xland in De Stelte
- het Boschvelt
- Hendrik Van Vrechem erve
- Adriaen Coppens erve

5) 70 roeden land op het Boschvelt
- dhoirs Anthonis Wasteels
- de weesen Pr. Buydens ( slecht leesbaar , red. )
- met eynde tegen Berthel Saeghman erve

6) 150 roeden land op het Boschvelt

en is belast met 1,5 cappoen aen den heere
 


C ) DE CONQUESTEN BINNEN DIT HUWELIJCK

1) de 2/5de van een behuysde stede daer de overledene in gestorven is gelegen in DW te Heddenhove : voor memorie

2) 125 roeden Xlant op Steenbergh
- Jan De Vuyst erve
- de andere goeden van desen sterfhuyse
- tegen den kets aldaer

en belast met 3 denieren aen den heere van der Reyst

3) 20 roeden onbehuysde stede te Heddenhove , nu de behuysde stede waar de houderigge in woont

4) 50 roeden schooflant op de Vlierenpael
- Joos Buydens
- Henrick Van Vrechem erve
- het kerckengoet en Armengoet van DW

5) 40 roeden Xlant opt Boschvelt
- Armengoet DW
- scoopers erve
- kerckengoet DW

6) 75 roeden Xlant op Boschvelt
- derve Jan Van Belle
- Joos Van Belle erve

7) 100 roeden schoofland schoof van de prochiaen op Boschvelt
- de goeden van clooster van Vicoigne
- den groenen wech

8) 3 lijnen lants op het Boschvelt
- de goeden van het sterfhuys
- het kerckengoet

9) 25 roeden lants in DW in de Lavondel
- Antoon Vander Eeckt

10) 112 roeden lant op Boschvelt
- Franchoys De Roy
- ander sijde de gracht

11) 121 roeden Xlant op de Grooten Vuylbuyck
- Mathijs De Ro erve
- sheeren strate

12) 81 roeden meers te Heddenhove wesende thiendevrij
- de goeden van Adriaen Buydens
- de kets aldaer

13) 42 roeden meersch te Heddenhove in den Cammeersch
- Adriaen Buydens erve
- Franchoys De Mol erve

14) alle de huysingen , stallen en andere edificien daerop staende is getaxeert bij Pieter Van Belle timmerman van sijnen stiele en Cornelis De Vleeschauwer : 264 guldens

15) 60 roeden lants te Steenbergh
- noort de Stelte
- west Adriaen Buydens

16) 50 roeden lants in de Stelte
- Adriaen Vanden Broecke erve
- ander sijde tegen de Meere

totaal is 980 roeden

( redactie : deze folio's zijn geschreven in een schabouwelijk geschrift , errata zijn mogelijk )


De granen

1) al de ongedorsschen graenen bevonden ten sterfhuyse : 250 guldens

2) het ongedorsschen haver tot omtrent 24 tierlingen : 30 guldens

3) de gedorsschen haver tot 30 veertels : 16 guldens

4) het gedorsschen cooren tot 24 veertels : 24 guldens

De veestapel

5) een bruyn merriepeerdt : 100 guldens

6) een grijs ruynpeerdt : 150 guldens

7) grijse coebeeste : 30 guldens

8) noch een grijse : 27 guldens

9) een rode blaere : 27 guldens

10) een veerse : 18 guldens

11) een witte veerse : 15 guldens

12) een swerte veerse : 15 guldens

13) een bont calf : 8 guldens

14) 2 verckens : 8 guldens

15) de schaepen tot 100 gepresen op : 550 guldens

Op de hofstede

16) het mes in den messinck : 40 guldens

17) wagen , ploeg , eghde : 24 guldens

18) coetse en garderobe : 25 guldens

19) een kiste : 4 guldens

20) 2 bedden met huppelinck en saerge : 50 guldens

21) al het tin , schoetel en taillooren : 24,1 guldens

22) 4 ketels en een akerken : 6 guldens

23) 2 eyseren potten , 2 eyseren pannen , 2 rusters en een tanghe : 3,5 guldens

24) botervat , scherfbert , 4 heemers , lanterne e.a. : 4 guldens

25) een manstoel , 4 vrouwestoelen , 2 spinwielen met de haspen , spinarck , kinderstoel : 2,9 guldens

26) een tafelken : 30 stuivers

27) 3 steenen geswingelt vlas : 4,5 guldens

28) 17 pont wercken garen : 3,4 guldens

29) een vleeschcuype en een wascuype : 3 guldens

30) 45 pont vlassen garen : 21,5 guldens

31) 3 mandekens , 2 korfkens , 1 hekel , 2 temsten : 20 stuivers

32) een musquet en een degen  ( onze Geert was goed bewapend ! )

33) 40 ellen lijnwaert : 16 guldens

34) 15 ellen sacklaken : 3,5 guldens

35) 7 paar slapelakens : 14 guldens

36) 4 manshemdens : 4,5 guldens

37) 2 ammelaeckens , 2 cleene ammelaeckens , 7 servetten : 11 guldens

38) de manscleeren , swerten mantel , kasacke , broecke , wambeijs : 36 guldens

39) een bruyn cleetsel met de hoeyen : 15 guldens

40) een ander oudt cleetsel : 3,5 guldens

41) al het ongeswingelt vlas : 7,2 guldens

42) een veertel en 2 wannen : 3 guldens

43) 2 grepen , 2 seijsen , een schoppe , een meshaeck , een hauweel en een gaffel : 2 guldens

De bomen

44) 11 opgaende poppelieren boomkens staende op de hofstede ende aen den bogaert teghen de kets : 22 guldens

45) aen deselven bogaert noch 2 opgaende kerseleers , 1 poppelierken , een espken : 6 guldens

46) 3 kerseleers en een aellomken aen de behuysde stede : 8 guldens

47) 200 mutsaerts en een moille : 15,4 guldens

48) 18 opgaende boomen soo habbeelen als poppelieren al gestaen aen " den Cammeersch " : 32 guldens

De bezaaide gronden

49) opt Nederhoenderskot 75 roeden met cooren : 13,5 guldens

50) op Hoog Hoenderskot 75 roeden met cooren : 10 guldens

51) op Beeckvelt 1 dw. met cooren : 12 guldens

52) op Boschvelt 360 roeden met terwe : 48 guldens

53) opt selve velt 100 roeden met cooren : 12 guldens

54) opt selve velt 50 roeden met terwe : 8 guldens

55) op Steenberch 1/2 bunder besaeyt : 40 guldens

56) 1 bunder op de Varenberch besaeyt : 80 guldens

57) 1 dw. opt Beeckvelt onder aen de beke en 1/2 dw. opt selve velt besaeyt midts deselve nog niet kunnen geextimeert worden soo sijn deselve gelaeten voor saet en drift dus : memorie

58) 121 roeden op de Vuylbuyck oock niet gepresen en gelaten voor saet en drift : memorie

59) 5,5 dw. opt Schuenvelt en is " soo slecht " soo wort dese partije niet gepresen en gelaeten voor saet en drift : memorie

De huysinghen

60) de huysinghen zijn gepresen op : 264 guldens

TOTAAL : 2180 guldens 7 stuivers


E ) DE KOMMERS


1) aan Gillis Van Vaerenbergh over de setting : 24 guldens

2) aan Guilliam Cools over setting : niet ingevuld

3) aan Lauwereys Vander Kelen over leste setting van Pollaer : 35 stuivers

4) aan . . .  over leste settinge van DW : 14 guldens

5) aan den heeren advocaeten over pachting van landen en thienden van Vicoigne : 108 guldens

6) aan clooster Beaupre over pacht en ook over heerlijke renten aan heere van LvW : 36 guldens 15 stuivers

7) aan de Armen van Meerbeke over de pacht van de helft van de Mollemeersch ( ? ) : 10 guldens

8) aan kerk van DW over pacht van lant en meersch : 6 guldens 15 stuivers

9) aan Adriaen Buydens over lantpacht : 16 guldens

10) aen den selven als hij heeft gedient bij den overledene : 68 guldens

11) aan de Kerk of Armen van Pollaer over lantpacht : 3 guldens 5 stuivers

12) aan den procureur Luyckx over 1 jaar rente : 16 guldens

13) aan Claes De Ro over 1 jaar rente : 9 guldens

14) aan de baljuw van Galmaerden over 1 jaar rente : 6 guldens

15) aan Jan De Vleeschouwer over 2 jaar rente : 24 guldens

16) aan de peerdenknape over reste van sijn huere : 21 guldens

17) aan de maerte over reste van haeren huere : 3,7 guldens

18) aan Joos Doolaghe over het coegelt , schaepgelt en maelgelt : 14 guldens

19) aan Cornelis De Vleeschauwer carlier : niet ingevuld

20) aan Cornelis Van Eesbeke over levering van goet bier en cleyn bier : 13 guldens

21) de houderigge pretendeert over 1360 roeden die besaeyt staen ende sijn getauxeert en her labeur daerop gedaen mits het saeysel : 108 guldens

22) aan Cornelis De Vleeschauwer carlier nog schuldig : 9 guldens

Schulden samen : 559 guldens 4 stuivers


GEDAEN in 1655

MEER BONI DAN MALI : 524 guldens 15,5 stuivers

De houderigge de helft en de kinderen de andere helft