Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Jan Bruylandt man van Petronella Schutijser


Denderwindeke , overlijden op 04.02.1718 van Jan Bruylant man van Pieternelle Schutijser , 4 kinderen

1) Jenne Marie 6,5 jaar
2) Anthon 5 jaar
3) Marie Catharina 2,5 jaar
4) Peeter Pauwel 5 maand

voogd paterneel : Christoffel Bruylant
voogd materneel : Peeter De Cueleneer


A / De paternele gronden

1) een behuysde stede in DW te Roost daar de overledene innegestorven is
- oost Adriaen Mertens causa uxoris
- dander sijde cloostergoet van Sinte Cornelis in Ninove
- west dhoors Jooris Bruylandt
- vooren sheeren strate

groot 104 roeden

2) partij land op de Techem
- oost de Zepe
- suyt dhoors Pieter Bruylant
- west Christoffel De Pon
- noort Jouffr. de weduwe Sr. Jacques Frans De Temmerman

groot 135 roeden

3) 55 roeden schooflant op den Hoijsleijts
- oost Jan Vander Stockt
- suyt dhoors Adriaen Vander Elst
- west Pieter Valcke
- noort deselven Valcke

4) 180 roeden salvo justo op het Bovenste Roosevelt
- oost Pieter Valcke
- suyt deselven
- west Pieter Van Berchem
- noort deselven Valcke en dhoors Jan Cieters

5) 300 roeden op het Benedenste Roosevelt
- oost Pieter Valcke en Geert Vander Sleijen
- suyt den voetwech loopende naer Ninove
- west dhoirs Jan Cieters en dhoirs Pieter Bruylant
- noort de Muysenbeek

6) een partij bosch in St. Lambrechtsbosch
- oost den greffier Vander Waerden causa uxoris
- suyt Gillis De Pon
- west de Techem
- noort den Armenbosch van DW


CAPITTEL VAN DE CONQUESTEN

1) 160 roeden land op de Schipstoel
- oost de straete loopende naer den Dender
- suyt het keijtsken
- west Pieter Verdonck en Geeraert Vander Sleijen
- noort Pieter Valcke

2) een meers wesende cheijns van de Armen en Cappelrije van Liefferingen op de last van 6 R sjaers
- oost den Muysenbeek
- suyt Sr. Guilliam Van Herreweghe
- west de straete loopende naer de Dender
- noort Pieter Valcke en Jan Vander Stockt

groot 260 roeden salvo justo


CAPITTEL VAN HAEFFELIJCKE BATEN

1) E.H. staande binnen de prochie te Roost geprezen door Peeter Mignon en Gillis Cieters timmerlieden : 245 R

2) een grijs merriepeert , een ruijnpeert , een veulen , met de harnassuren samen : 60 R  ( ? )

( ** : de prijs van 3 paarden samen is compleet ongeloofwaardig )

3) 2 coeijbeesten met een jaerlinck en een calf : 49 R

4) kerre , ploegh , heghde : 24 R

5) het mes ligghende in den hof van sterfhuyse met al stroij tsamen : 19 R

6) 2 sacken gedorschen cooren gepresen op 9,5 S / veertel is samen : 7 R 12 S

( 1 zak is 8 veertels , red. )

7) botervat , saencuype , schappraije , vleeschcuijpe , waterheemer , melckheemer , eenighe andere prondelinghen van aerdewerck , cnappe , tafel , stoelen en bancken alles samen : 16 R

8) ketel , ijsere potten , 3 tinnen schotels , schippe , grepe , meshaeck , hael , tanghe , een tonne : 5 R 14 S

9) kiste , wascuype , al het verckenvleesch : 4 R

10) een pluijmen bedde , hoofhuppelinck , de saergen , 2 paer slaeplaeckens : 17,5 R

11) alle cleederen van overledene soo lijnwaet als anderssints sijn gelaten aen de houderiggge voor een rouwcleet mits hun cleijne weerde : memorie

12) 4 wercken saergen : 2 R

13) de opgaende boomkens in de hofstede : 6 R

14) de opgaende boomkens op den bosch in Ste Lambrecht bosch samen met de scheuten : 5 R

15) het drooge hout ten sterfhuyse bevonden : 5 R

16) de vervoetheden

- 2 bunder braecke gelabeurt met 1,5 voer : 18 R
- een derde mesvette in 555 roeden en in 248 roeden is samen : 24 R
- 2 bunder " harte graenen met het verhantsaijsel " geprezen op 12 R / dachwant : 96 R
- 500 roeden met derde mesvette en besaeyt met graene : 15 R
- 135 roeden claveren met de asschen daerop gestroijt tot 5 sacken : 17 R
- 100 roeden gelabeurt met vlas compt over het labeur met een voere , het saetsel en saijen , de asschen daerop gestroijt : 8 R 18 S
- 200 roeden met haver en erwten , over het labeur met 2 voren , saijtsel en saien samen : 7 R 16 S
- 150 roeden sloorsaet : 30 R

T.K. : 682,50 roeden


COMMEREN EN LASTEN

1) aan dheer Joannes De Weghe ontfanger van deser prochie over settingen van 1716 par reste : 21 R

2) aan dheer Romanus T'Kints ontfanger deser prochie over settinghe van 1717 over de breede van 2622, 30 roeden Xlant en 75,70 roeden schooflant : 40 R 4 S

3) aan de huisarmen van DW over 3 jaar meerspacht : 3 jaar a 7 R sjaars : 21 R

4) aan de huisarmen van Liefferinge over 3 jaar cheijnsrente a 3 R sjaars : 9 R
5) aan de Cappelrije van Liefferinge over 2 jaer cheijnsrente als voren : 6 R

6) schuld aan Mr. Charles Beghin : 7 R

7) aan Wed. dheer Maximiliaen Buijens tot Ninove : 6 R
8) aan Sr. Lieven De Vuyst tot Ninove : 6 R

9) aan de procureur Van Lierde tot Geerarsberghe over verdiende salarissen : 2 R

10) schuld over clijn coegelt : 2 R

11) schuld aan Pieter De Frijn over smewerck : 14 R

12) schuld aan Jenne Maria Reijniers over bodeloon : 8 R

13) schuld aan Mijnheer Pijl over een obligatie van 48 R cappitaels : 48 R

14) schuld aan de poorterije van Geerarsberghe over de dootschult : 16 S

15) schuld aen Sr. Pieter Valck over croiserende rente van 132 R is in cappitael : 132 R
16) idem over de croisen : 32 R

17) aan dezelfde Sr. Pieter Valcke over openstaende pachten en over verschot aan de ontfanger De Weghe : 32 R

18) over de funeraillen van de overledene , over doen van de uijtvaert , uijtdeelen van broot voor den armen , over diveersche zielmissen , waslicht en anderssints : 11 R

19) aan de griffier Charles Baeijens over schrijven en adjusteren van deze SvG en over de zeghel : 2 R 10,5 S

20) aan Sr. Philips Bacx over verdingde schoofrechten : 3 R

21) vacatie van de baljuw Sr. Pieter Vanden Abbeelen : 3 R
22) vacatie borghemeester en schepenen : 3 R
22) idem greffier : 3 R

23) aan greffier over lesen , apostilleren deser me e double : 6 R 6 S

T.K. : 398 R 10 S 2 O

Meer boni dan mali : 283 R 19,50 S


Present op 11.08.1718 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Lieven Mertens , Michiel Rockelé