Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Pieter Bruylant echtgenoot van Pieternelle De Cooman


Overledene : Pieter Bruylant op 14.11.1692

Houder : Pieternelle De Cooman

1) Marieken oud 8 jaar en 4 maand

2) Pieter oud 4,5 jaar

3) Catharina ook 4,5 jaar

4) Cornelia oud 2 jaar

5) Josyne oud omtrent 6 weken

voogd paterneel : Pauwel Bruylant

voogd materneel : Pieter D'Herde

Bij het voorleggen van de staat van goed is Pieternelle hertrouwd met Jan Roosen


A / De paternele gronden

Is te weten dat de patrimoniele goederen van de grootmoeder van de weesen te weten Martijne Cools verkocht werden , hiervoor moet gezocht worden " behoorlyck remplasement " , en zijnde volgens het relaes van
de paternele vooght :

1) de helft van Resbroeck groot over dese helft : 1 dw. en enkele roeden ( slecht leesbare tekst )              - hier bedoelde men vermoedelijk de Res -

2) 1/3de van 88 roeden opt Meerschvoordevelt

3) 48 roeden binnen Pollaer op den Oppersten Quaetbroeck

en betreffende de conquesten van Jooris Bruylant en Martijne Cools moet er noch verdeelt worden tusschen de hoirs van Jooris Bruylant


B) De conquesten


1) een behuysde stede int quartier te Roost groot 3 dw.

     - noort sheeren strate
     - oost de Techem
    - west Anton De Laner


2) een besloten block thiendelant genaempt het " STRECKELEREN VELDEKEN " oock int voorste quartier te Roost groot omtrent 190 roeden
     - noort sheeren strate

3) 1 dw. thiendelant op den Effelterren
      - noort Jr. Camargo met sijnen bosch
      - oost het goet van het clooster van Beaupreee

    bij coope van decrete vercreghen en overlatinghe van Heer Pastoor Leux ten jare 1684

4) 87 roeden op het Roosenvelt " by coope van decrete vercreghen
      - oost Jooris Bruylant
      - suyt den voetwech

5) partije thiendelant op den Techem vercreghen bij coope als vooren
       - oost de Sepe
       - noort dhoir Jooris Bruylant
     
    groot 2 dw.

6) 2 dw. thiendelant opt Roosenvelt by coope vercreghen als vooren
         - oost derfgenaemen Pr. Cardoens
         - suyt dhoirs Cieters

7) een partije leen genoempt " DE SEPE " in DW. int quartier te Roost
         - suyt het Walborrenvelt
         - west Cornelis De Ro
 
      en is groot 5 dw. en is ligghende onder het leenhof van Vicoigne


C) De haeffelycke goeden

1) 3 eyseren potten , 2 melckheemers , een waterheemer , 2 dranckcuypen : 6 guldens 1 stuiver

2) een botervat , een saencuype , alle prondelmert aen den hanck , 2 biertonnen : 2 guldens en enkele stuivers

3) 2 spinnewielen , een wieghe , 5 stoelen , een vleesblock , 3 corven , een scherrebert : 3 guldens

4) vleeschcuype , 2 schaprayen , een kiste , een hekel , een rooster met het hangeneyser , een cleeremande , een tangh met een branteleer : 8 guldens 9 stuivers

5) een pluymen bedde met den hooftpuelen , een cafbedde , 5 sacken , een saerge tsamen : 18,5 guldens

6) 11 hemdens van de overledene , 8 servetten , een paer slapelaeckens : 14 guldens 18 stuivers

7) een wan , 2 vlegels , een cleyn tafelken , een veertel : 50 guldens

8) waghen , ploeghe , hechde , een berrie van een stortcarre en het eyserwerck daer annex : 52 guldens 18 stuivers

9) al het mes ligghende in den hove , elck voyer op 13 stuivers is : 39 guldens

10) 2 saegen , bijlen , beetels , strijckyser e.a. : 2 guldens 8 stuivers

SAMEN : 150 + ( onleesbaar ) 6 stuivers


D) DE BESTIAELEN

1) 2 peerden te weten een swert ruyn peert oudt 6 jaeren , een roet merriepeerdt oud 6 of 7 jaar tsamen 202 guldens

2) 3 coyen , een calf , 2 verckens : 110 guldens

3) een deel ramenant van hout als een bundel deckroyen is tsamen : 30 stuivers

4) al het stroy ligghende in de schuere van de overledene met alle de cloppelinghen tot omtrent 1200 cloppelinghen en . . . bundels hoij : 21 guldens 5 stuivers

5) 12 stucken verckensvleesch en een hespe : 11 guldens

6) 24 pont vlassen gaeren met een deel vlas ligghende " te reuten te velde " tot den nomber van omtrent 50 bundels als omtrent 1 steen geswingelt vlas met den huysel : 26 guldens 5 stuivers

7) 3 sacken gedorsschen cooren , 12 veertelen haver , het cooren jeder veertel op 26 stuivers en de haver op 15 stuivers het veertel : 40 guldens 4 stuivers

8) het schaerhout op diverse partijen broeck in Sinte Lambrechtsbosch groot 180 roeden van 3 jaeren : 18 guldens

SAMEN : 423 guldens 6 stuivers


E) LABEUR , MESVETTE , BESAEYTHEDE

1) het derde van de mesvette gevoerd in de braecke van 1691 over 550 roeden ten advenante van 10 guldens jeder dw. compt over het voorste 1/3de : 18 guldens 10 stuivers

2) alle de besaeytheden staende op 6 bunder 53 roeden te weten 2 dw. met tarwe en de rest met cooren ,  gepresen op 18 guldens / dw. : 431 guldens

3) het derde van het mesvet in de braecke van 1692 tot 6 dw. : 23 guldens 6 stuivers 1/3de

4) het labeur met 1 voure tot het sayen van de haver en gerste te weten 4 dw. : 17 guldens 9 stuivers

5) 30 roeden besaeyt met lysaert te weten 1,5 veertel met het labeur en saeysel : 4 guldens

6) over het labeur van de stoppelen van omtrent 15 dw. is 24 stuivers / dw. : 18 guldens

TOTALE SOMME : 512 guldens 5 stuivers 1 blanck


F ) DE HUYSINGEN

Het huys , de schuere , de stallingen , het verckenskot met alle dack en plack mitsgaders alle de materialen gepresen bij Adriaen Vanden Neucker , Pauwel Bruylant en Jan Baptiste Lemmens : 220 guldens


TOTAAL VAN DE BONI : 1320 guldens 17 stuivers


COMMEREN ENDE SCHULDEN

1) rente van 12 guldens / 16de penninck / aan Jouffrouwe Vanden Dijcke
 
    en over 1 jaar en 4 maand crois : 16 guldens

2) rente van 78 guldens capittaels in proffijte van de huysarmen van DW. : 78 guldens

    en over crois van 1 jaar en 4 maand : 6,5 guldens

3) rente van 3 guldens 15 stuivers sjaers aen de kercke van DW.

    en over crois over 1 jaar en 4 maanden : 4 guldens

4) een croiserende obligatie van 48 guldens ten behoeve van de weeskinderen van wijlen Jooris Bruylant en Josine Van Ginderdeuren bij name Adriaene en Jenneken Bruylant beyde hunnen halven susters tgene
     Pieter geprofiteert heeft van 120 roeden lants in de prochie van Ockeghem dus in capittael 48 guldens

    en de crois tot 31ste mei 1693 : 6 guldens

TOTAAL is 158,5 guldens


ANDER ARTICKEL VAN DE SCHULDEN VAN HEERLIJKE RENTEN EN ZETTINGEN EN PACHTEN

1) aan Jan Baptiste Lemmens fs. Jans over de settinge van 1691 : 121 guldens 18 stuivers en rest van jaere 1690 tot 2 guldens 11 stuivers is : 124 guldens 9 stuivers

2) aan Joos Lippens over de rest van settinge : 8 guldens 4 stuivers

3) aan Wed. Geraert De Middeleer over reste van settinge : 5 guldens 5 stuivers

4) aan Merten De Saeger als Armmeester der prochie van jare 1691 : 3 guldens

5) aan ontfangher van den heere van Steenhaut over heerlijke rente en pontpenningen tot Kersavont 1692 : 26 guldens

6) aan dhoirs Thienpont in Edingen over pacht a 6 guldens sjaers : 30 guldens , bij provisie verminderd tot den helft : 15 guldens

7) aan den ontfanger van de Abdije van Vicoigne over een jaar tiende en lantpacht van 1692 : 33 guldens

8) aen den Capiteyn Bussely tot Brussel over lant en meerschpacht a 6 guldens sjaers : 36 guldens , bij provisie verminderd tot : 24 guldens

9) aan Cornelis De Ro over meerschpacht tot 1692 en lantpacht tot 1693 : 114 guldens

10) aan de Abdije van St. Cornelis over 10 jaer pacht van landt meersch en bosch a 10 guldens : 100 guldens verminderd tot 60 guldens

11) aan de pastoor van Ninove over 2 jaar meerschpacht : 6 guldens en bij provisie op de helft : 3 guldens

12) aan Hospitaal van Ninove over 4 jaar lantpacht a 2 guldens sjaers en gebracht op de helft : 4 guldens

13) aan Heer Imbise over 5 jaar lant en meerschpacht tot 2 guldens sjaers en dit gebracht op de helft : 4 guldens

14) aan Anton Masson uit Geraardsbergen over 5 jaar meerschpacht a 7 guldens sjaers : 35 guldens verminderd tot 22 guldens

15) aan Pieter Cools in Waarbeke over 9 jaar lantpacht a 25 stuivers sjaers : 11 guldens 5 stuivers verminderd tot 7 guldens

16) aan Adriaen De Vuyst over 2 jaar lantpacht a 2 guldens 8 stuivers sjaers verminderd op de helft : 2 guldens 8 stuivers

17) aan Sr. Pieter Van Vrechem over 4 jaar lantpacht a 2 guldens 8 stuivers sjaers en verminderd tot de helft : 4 guldens 16 stuivers

18) aan de wesen Adriaen De Doncker over 3 jaar lantpacht a 19 stuivers het jaer : 2 guldens 17 stuivers verminderd tot 1 gulden 8,5 stuivers

19) aan Elisabeth Maes over 1 jaer lantpacht : 2 guldens

20) aan Berlindis Bruylant over 2 jaar lantpacht a 2 guldens sjaers verminderd tot de helft : 2 guldens

21) aan de wesen Jan Bruylant over lant en meersch en bosch pacht a 20 guldens sjaers en over 1 bunder dat besaeyt staet daer van een jaer meer moet betaelen : 26 guldens

22) aan Jan De Dijn over mangelinge en opleg : 4 guldens

23) aan Marie Vanden Bossche als maerte over haer huere : 23 guldens

24) aen Christiaen Maes werckman over arbeytsloon : 5 guldens

25) aan . . . . tot Dendermonde over ontleenden gelde : 13 guldens

26) aan Nicolaes Poelaert tot Edinghen over rest van coope van 2 verckens : 8 guldens

27) aan Adriaen Vanden Neucker tot Pollaer over callierswerck ( callier = wagenmaker ) : 21 guldens

28) aan de smid van Zandbergen over " smieswerck " : 3 guldens

29) aan Jan Weverberch over smieswerck : 18 stuivers

30) aan Jan Van Varenberch in de costen van vercopinge van het huys en stede van de houderigge : 65 guldens

31) aan Joos Bogaert tot Ninove over " solderhuere " en 5 guldens geleent gelt : 36 guldens

32) aan Guilliam Van Lierde over verhaelde waeren : 2 guldens 5 stuivers

33) aan Jan Van Vrechem tot Brussel " over teiringhe " : 8 guldens

34) aan Maximiliaen Buydens tot Ninove over verhaelde waeren : 6 guldens

35) over cleyn coegelt en maelgelt van 1692 en 1693 : 5 guldens 8 stuivers

36) aan Adriaen Vanden Haute over verdinden arbeyt : 3 guldens

Totaal schulden en commeren : 883 guldens 2 stuivers


TOTAAL VAN DE COMMEREN EN SCHULDEN : 883 guldens 2 stuivers

TOTALE BONI : 1320 guldens 17 stuivers

VOORDEEL : 437 guldens 15 stuivers , hiervan de helft voor de weduwe en de andere helft voor de kinderen

Gedaen op 20.04.1693 en present :

Pieter Vanden Abbeelen bailliu 1693

Pr. De Groote 1693

Joos Van Heghe 1693