Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Jooris Bruylant fs. Pauwels echtgenoot van Catharina Noble in 1716


Denderwindeke , overlijden op 15.03.1716 van Jooris Bruylant fs. Pauwels met 5 weeskinderen te weten :

1) Pauwel Bruylant oud 17 jaar
2) Jan 14 jaar
3) Dionysius oud 11 jaar
4) Marie 8 jaar
5) Pieternelle 5 jaar

voogd paterneel : Christoffel Bruylant
voogd materneel : Jan Roosen fs. Guilliam

Redactie : Jooris Bruylant is de oudste zoon van Pauwel Bruylant en erft dus in principe de leengronden

Pauwel Bruylant was de oudste zoon van Jooris Bruylant en Martijne Cools


A / De paternele gronden

1) hofstede te Roost groot 40 roeden wesende leen van het leenhof ter Rijst
- oost de DAMSTRAETE
- suyt ende west Sr. Pieter Valcke
 - noort mijnheer Crabbeels

2) de houderigge geeft te kennen dat de overledene noch 2 andere partijen van lande , deene op de Schipstoel en de andere op t' Roosenvelt , dan alsoo de weduwe Jan Bruylant nu in huwelyck met Philips Carion pretendeert de proprieteijt van dese partijen dus hier voor memorie tot de de saecke voor het leenhof van ter Rijst is beslecht


B) De haeffelycke goeden

1) het woonhuys geprezen door Jan Mignon meester timmerman : 48 guldens

2) een grijse coijbeeste geprezen door Sr. Pr. Valck burgemeester en door de 2 voogden : 15 guldens

3) een bruyn calf : 4 guldens

4) kiste , moille , botervat , potten en pannen en ander huysraet : 8 guldens

5) 9 thiendelinghen coorens , 3 thiendelingen terwe , 2 veertelen gedorssschen tarwe : 7 guldens 2 stuivers

6) seven thiendelingen haver met 7 schooven boonen : 2 guldens 6 stuivers

7) het vlasch : 1 gulden 16 stuivers

8) alle het stroy tot omtrent de 200 : 4 guldens

9) het mes ligghende in den hove : 8,5 guldens

Som van de voordelen : 98 guldens 13 stuivers


COMMEREN ENDE LASTEN TEN VOORSTE STERFHUYSE

1) is schuldich over de funeraillen , den uytvaert ende den lichter : niks vermeld

2) aen Sr. Pieter Valcke over leveringhe van cooren : 4 guldens 13 stuivers

3) aen den heere pastoor der prochie van Pollaer over leveringhe van cooren en stroys : 4 guldens

4) aen Joannes De Maeseneer tot Pollaer over leveringe van cooren : 1,5 gulden

5) aen Jan Bruylant over labeur : 4 guldens

6) aen de bailliu over syn vacatie : 1,5 guldens

7) de gonne van de burgemeester en schepenen : 1 gulden

8) de gonne van de greffier : 1 gulden

9) den greffier over het lesen en het apostilleren en het maecken van het double : 2 guldens

10) schuldich aen den ontfanger T'Kint over 3 jaar achterstel van settinge : 27 guldens

11) schuld aen Jan Roosen fs. Guilliam over geleenden gelde : 4 guldens 8,5 stuivers

Mali tot 51 guldens 16,5 stuivers


Dus boni meer dan de mali in dit sterfhuis : 46 guldens 17,5 stuivers

Present op 25.11.1720 :

Pr. Vanden Abbeelen bailliu 1720

Pr. Valck en Pr. Plecke