Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN DOMINICUS BOITELLE


Dominicus Boitelle overleed op 04/11/1709

Houder van het sterfhuis : Maria De Ro met 3 kinderen

1) Carolina oud 4 jaar

2) Catharina oud 3 jaar

3) Adriana omtrent 14 maanden

Voogd paterneel : Sr. Jacques Liefferincx

Voogd materneel : Jan D'Hauwer
 


A / De gronden van erfven van weghen den overleden Dominicus

Hier wordt voor memorie gestelt dat de wesen competeert :

1) Een hof met alle edificien in Bruyncastel de wesen competerende by versterfte van huerlieder vader Dominyck Bottelle

2) oock een rente an 15,5 guldens sjaers binnen de voorste prochie van Bruyncastel ingevolge het verclaer van den paternelen vooght

DE PATERNELE GOEDEREN

Voor memorie : alsnoch te verdelen in de prochie van Bruyncastel int lant van Henegauwe en 4 bunder bosch ende weyde


B.  De meubilaire effecten

1) Alle de meubilaire effecten in cleederen lywaert potten pannen schotels als anderssins volghens de prijsije gedaen bij Sr. Joos Van Vaerenberch burgmeester ,
    Joos Van Heghe mitsgaders Jan D'Hauwer als maternelen vooght en is : 346 guldens 10 stuivers

2) 4 peerden en een veulen : 334 guldens

3) 5 coijen , 2 varrens , 3 veersen , 2 jonge calveren met een vercken : 227 guldens

4) den waghen , ploech , echde , stoetcerren met hun toebehoorten : 78 guldens

5) het mes ( lees : mest ) ligghende in den hove met het derde van de mesvette in de braecke van den jaere 1709 tsamen : 63 guldens

6) de beternisse van diversse partijen van lande : 171 guldens

7) de besayde granen staende te velde , een deel met slooren : 835 guldens

8) den besaeyt van de somervruchten met een derde van de mesvette van den jaere 1709 : 184 guldens 14 stuivers

9) het scharaudt ( het schaarhout ) met den tronck staende op diversse velden met eenen deel boomkens als branthout ligghende inne ende omme den hove : 112 guldens

10) item is den sterfhuys noch goet vindende van abdije van Vicoinnen over achterstel van den ontfanck by haeren te goet : 918 guldens

11) noch goet van diversse personen over den achterstel van gepachte goederen van de abdije van Vicoigne : 992 guldens

Samen : 4262 guldens 16 stuivers


C. De schulden en commeren

1) schuldich aen den heere proost tot en met den jaere 1709 : 474 guldens

2) is desen sterfhuyse schuldich aen diverse personen van dienstbode loon en anderssints : 224 guldens

3) den heere proost over jaere 1710 : 150 guldens

4) een obligatie van 200 guldens capittaels den schellinck tot 6,5 stuivers en half aen de Penitenten van Ninove en noch obligatie van 200 guldens insgelyckx van 200 guldens den schellinck tot 7 stuivers : samen 405 guldens capittael : 405 guldens

5) een jaar verloop van de rente : 24 guldens

6) schuldich aen den heere pastoor : 81 guldens 19,5 stuivers

7) aen de bailliu over syn vacatie bij desen staet van goet : 2 guldens 14 stuivers

8) vacatie van burgemeester en scepenen : 3 guldens

9) vacatie van den heere griffier : 3 guldens

10) aen den officier Lippens : 6 stuivers

11) de griffier over het opstellen van de staat van goet en registratie : 6 guldens

12) aen de selven over het segel : 3 guldens

13) den advocaet Meys tot Gent : 62 guldens

14) aen den prior Begin : 50 guldens


Meer boni dan mali : 2774 guldens 3/4de stuiver

Present : Pr. Vanden Abbeelen baljuw 1710

                 J. Van Varenberch en Peeter Valck