Tracker

STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE in 1678Staat van goed bij overlijden van Maria Biltrijs overleden op 27.10.1678


Houder van het sterfhuis : Nicolaas Vrancx

Voogd materneel : Lauwereys Biltrijs

Schatter : Joos De Vidts

4 kinderen :

1) Jenneken ( slecht leesbaar ) oud 9 jaar
2) Pauwel 5 jaar
3) Jacobus oud 3 jaar
4) Merten oud 2 maand

Present : Vanden Abbeelen bailliu 1679 , Jan De Ro , Lauwereys Biltrijs die tekent met een kruisje , Joos De Vidts die tekent met een kruisje , gedaen op 10.02.1679


MEUBILAIRE GOEDINGEN

1) een schabelle ( een stoeltje )  , 3 stoelen , saencuype , melcheemers : onleesbaar

2) eyseren pot , 10 melckteilen met alle de prondelmert op den hanck : 36 stuivers

3) bijl , schippe , hames , grep , meshaeck , braecke : 38 stuivers

4) een pluymen bedde met een spaensche saerge , een paer slapelaeckens , vrouwenlijfken , een kleerschaprije : 15 guldens

5) 3 coebeesten met een luttelken verckensvleesch weert synde 4 guldens : 104 guldens

6) 30 veertelen coorens , -- veertelen erwten , 8 veertels boonen : 39 guldens

7) het hooi , stroy ( stro ) ende mes ( mest ) samen 23 guldens

8) 800 hoppe , 600 hoppestaecken : 56 guldens

9) alle de opgaende boomen en den tronck van de andere boomen met een veertel en wan : 18 guldens

Samen : 261 guldens 14 stuivers


DE HUYSINGEN

1) alle de huysingen met de schuere ende stalle gepresen bij Joos De Viets timmerman van stiele : 120 guldens

2) de besaeytheden staende op 2 dw. gelabeurt met 3 voiren waervan is gemest omtrent 150 roeden : 22 guldens


DE SCHULDEN

1) aan Joos Pleck en Cornelis De Houwer over achterstel van landpacht : 8 guldens

2) schuld aen de heere capellaen deser prochie als ontfanger van OLV. van Vicoigne over achterstel van pacht : niet ingevuld

3) schuld aan de heere van Steenhout over landpacht : 4 guldens 16 stuivers

4) schuld aan dhoirs Jan Lemmens over achterstel van meerspacht : 10 guldens

5) schuld over achterstel van renten aan Gillis Van Brueseghem , Pieter Thienpont , Dhoors Philippus Thienpont , de wed. van den ontfanger Pijl tot Aalst mits commeren van het sterfhuys van Christiaen Biltrijs
     : 4 guldens 12 stuivers

6) aan de heere Pastoor deser prochie over achterstel van heerlijke renten soo over 3 jaar 4 vier schautveertels evene en vierendeel cappoens : 4 guldens 5 ( ? ) stuivers

7) schuld aan de kerk van deser prochie over rente van 30 stuivers sjaars met achterstel van 3 jaar : 4 pond 10 stuivers

8) schuld aan Cornelis Van Wilderode over coop van klavers : 30 stuivers


DE PATRIMOINE GOEDEREN VAN DE OVERLEDENE

1) in de behuysde stede van Christiaen Biltrijs beneffens sijn medehoors : 50 roeden

2) een besloten block
- oost dhoirs Adriaen De Bont
- noort de strate : 26 roeden

3) 23 roeden schooflant op de Grooten Lietersberg in meerdere partije
- oost Cornelis De Groove
- suyt de strate

4) 40 roeden tiendelant uyt een meerdere partije op de Grooten Lietersberg
- oost Jan De Ro
- west Merten De Dijn


PATERNELE ERFGROND VAN DE HOUDER

1) een behuysde stede te Nedersteenhout
- oost den Diepenbroeck
- west ( ? ) het Veewautersblock

is groot 3 dw.                                      ( Red. : zie het landboek van Denderwindeke , daar gaat het om de percelen 700 en 701 )

2) partije lant op het Waterleeveldeken
- oost Jan Van Rewech
- west den Strellaert

waerinne 70 roeden schooflant en 41 roeden tiendelant : 111 roeden

3) 30 roeden halfve schooflant opt selve velt
- oost Jan Crispeels
- west dhoirs Jan Van Bossuyt

4) een partije schooflant op het Brucxken groot 77 roeden
- oost Cornelis De Grove
- west den heere van Steenhout

GECONQUESTEERDE GRONDEN

: een partij schoofland op het Waterleeveldeken groot 150 roeden
- oost dhoirs Jan Pardaens
- noort de Boschweijde