Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN PETRONELLA VANDER EECKT vrouw van LAUREYS APPELMANS
 


Overledene : Petronella Vander Eeckt overleden op 28.11.1667 overleden binnen de stede van Ninove

Houder : Laureys Appelmans

3 kinderen

Gillis 13 jaar

Jenneken 11 jaar

Joos 8 jaar

V.P. Andries Appelmans

V.M. Guilliam Vander Eeckt


De erfgronden commende van de overledene

Een partijcken huysstede in DW. binnen de prochie van Denderwindeke paelende

- oost dhoirs Ingel De Ro
- zuyt Jan O
 - west sheeren strate
      
belast met een losrente van 6 guldens en 5 stuivers sjaers ten proffijte van Dhoors Joos Bauwens tot Geeraertsberghe
            met een halve veertel haver ten proffijte van Dheer van Steenhaut en Roelant De Bonte

is groot 45 roeden


De haeffelycke goeden

1) huys staende op de behuysde stede gepresen bij Pieter Van Belle en Jan Vanden Broecke : 60 guldens

2) een kiste met een vleescuype : 3 guldens

3) wascuype , botervat , schapree : 3 guldens

4) wat cleyn meubelen met eenen steenen back : 3,5 guldens

5) " de gereeschap " tot het schoenmaecken : 10 guldens

6) 3 veertels cooren en 2 veertels boonen : 3 guldens 2 stuivers

7) 6 thienlinghen boonen tot 30 stuivers den thienlinck : 9 guldens

8) het hoij ligghende op den hoijdelt : 2 guldens

9) 4 abeele boomkens : 6 guldens

10) een swert laeckenen lijfken met een ammelaecken en wat ander lijwaert : 3 guldens

11) noch goet van Gillis De Ro over den coop van een boom : 2 guldens

12) van weduwe Jan Matthijs over de leveringhe van schoenen : 1,5 guldens

13) van diverssche personen over leveringhe van schoenen : 2 guldens

TOTAAL BATEN  : 134 guldens


SCHULDEN

1) aan Franchoys Halfbunders over leveringhe van leir ( leder , red. ) :  21 guldens

2) aan Nicasius Cosijn over leveringhe van leir : 20 guldens 5 stuivers

3) over de roisen van een rente van 6 guldens 5 stuivers : 20 guldens 5 stuivers

4) aen Jan O over 2 jaer lantpacht : 15 guldens

5) aen Amant Haelterman over 2 jaar lantpacht : 7,5 guldens

6) aen Gillis De Cremer tot Ninove over huishuur : 6 guldens

7) aan Mr. Jan Van Heghe over settinghe : 1 gulden

8) aen Octavius Vander Heyden over settinghe : 3,5 guldens

9) aen den adjoint maire Jan Van Vaerenberch over de sommatie gedaen tot Ninove : 18 stuivers

10) over proces geresen teghen Buelens heere van Steenhaut voor de scepenen van Wedergrate en noch hanghende onghedecedeert : memorie

SCHULDEN : 95 guldens 8 stuivers


Dus meer boni dan mali  ( alles is relatief , red. )