Tracker

SvG bij overlijden van Joanna De Smet fa. Pieters


Staat van goed opgesteld bij het overlijden van Joanna De Smet fa. Pieters overleden in augustus 1712

Houder : Gillis Allert

6 minderjarige kinderen

1) Marie 23 jaar
2) Petronilla 18 jaar
3) Cornelia 13 jaar
4) Jenno 10 jaar
5) Anna 7 jaar
6) Anna Francisca 4 jaar

V.P. Merten De Vos
V.M. Jan De Smet


I  De houder zegt dat de overledene geen patrimoine of matrimoine goeden heeft


II. De conquesten

1) een behuysde hofstede groot salvo justo 117 roeden te Meersvoorde daerin competeert van wijlen syne moeder Barbara Buydens en ook van wijlen Joanna Allert syne suster overleden zonder hoirs tot 87 roeden en aldus staet hier voor conquest het deel van Merten De Vos x Anna Allert tot 29 roeden dus alhier voor conquest : 29 roeden

2) ook gekocht van Jan , Cornelis en Joanna De Bonte 112 roeden schooflant op den Cortenbosch
- oost Cornelis De Smet
- Adriaen Coppens

cfr. de schepenbrieven van 05.03.1711

3) 1 dw. schooflant opt Meersvoordevelt
- oost dhoors Pauwel Berckmans
- suyt de erfgenaemen Dheer Pieter Van Vrechem
                    
vercregen by coop van Gillis Capiau x Anna Van Vrechem  ( ** : lees Anna Vander Eecken ) op 25.04.1711

4) 88 roeden schoofland op de Cortenbosch
- oost Cornelis De Smet
- suyt Dhr. Pieter Vanden Abbeelen in huwelyck hebbende Jvr. de Weduwe Pieter De Groote
- west de Weduwe en Dhoors Pieter De Ro
                   
vercregen by coope jegens Pauwel Van Wilderode op 25.11.1694


Omtrent de bomen op de hofstede enz. : 31 guldens


Haeffelycke goederen :

het huys , schuere , stallingen staende te Meersvoorde daer de overledene uyt gestorven is gepresen door Joos Van Vrechem : 144 guldens


Niet verder bewerkt