STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van Joos O gedaan in 1722


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Joos O overleden in Denderwindeke

Houder van het sterfhuis : Catharina De Bremaeker fa. Cornelis

Samen geprocreeert 7 kinderen waervan dat er noch 5 in leven sijn

1) Lieven O omtrent 13 jaar

2) Jan O oud 10,5 jaar

3) Pieter O oud 9 jaar

4) Cornelis oud 6 jaar

5) Frans oud 2,5 jaar

Voogd paterneel : Jan O

Voogd materneel : Cornelis De Bremaeker als vooght materneel en wegens zijn indispositie is in sijnen plaetse gesteld Sr. Pieter Valcke


CAPITTEL VAN DE PATRIMOINE GOEDEREN EN GRONDEN

1) een behuysde stede in het gehuchte te Neijcken groot 68 roeden
- oost het Neijckenvelt
- west Lieven Moderij
- suyt Jan Baptiste Rolly
- noort het Cammestraetken

groot 68 roeden

2) een veldeken int selve gehuchte
- oost Jan De Gan
- west Jan Roosen
- noort het cloostergoet van Vicoignen

in welcke veldeken de overledene ende houderigge d'helft hebben gecocht staende huwelyck

groot 104 roeden

3) partije lants op het Huybensvelt
- oost Jan Valcke
- west de straeten
- suyt dhoirs Peeter Cardoens
- noort Lieven Moderij

dese partije is belast met een rente van 5 guldens 5 stuivers aen Sr. Pieter Valcke : 45 roeden


CAPITTEL VAN DE MEUBILAIRE GOEDINGEN

1) een hael , 2 eijsere potten , een panne , een heemer ( emmer ) , een saencuype , een botervat met eenighe andere prondelinghen : 6 guldens 4 stuivers

2) een huijsel , een braeck , een haeghmes , een grep , een bijl , de stoelen , een kiste , 3 spinnewielen , een tafel , moille ,  . .  een pick : 3 guldens 19 stuivers

3) een weefgetauwe , een cnappe , een cuype tsamen : 15 guldens 4 stuivers

4) 11 banden ongecnapt vlas , 2,5 pond wercken gaeren , eenen hamer , een haergetauw tsamen : 3 guldens

5) het lijnwaert ten sterfhuyse : 2 guldens 6 stuivers

6) 9 veertelen coorens : 2 guldens 14 stuivers

7) al het hoij ende stroij ten sterfhuyse bevonden : 8 guldens

8) 2 coijbeesten met een korf bien ( lees : een bijenkorf ) : 42 guldens

9) 8 hinnen : 1 gulden 12 stuivers

10) de besaeytheden van omtrent 1,5 dw. compt over labeur , mesvet , saet ende drift : 13 guldens

11) 3 lijnen lants beplant met slooren compt voor labeur , mesvet , plantsoen , planten en overschieten : 10,5 guldens

12) een partijcken lant beplant met terwe sijnde verhautsaijsel : 6 guldens

13) al het mes ligghende in den hof : 4,5 guldens

14) eenen steenen back : 2 guldens

TOTALE SOMME : 121 guldens 19 stuivers


COMMEREN EN LASTEN

1) schuld aan Sr. Pieter Valcke over 6 jaar crois van een rente van 5 guldens : 30 guldens

2) aen deselven Valcke over pacht en labeur : 12 guldens 1 stuiver

3) aan mijnheer Wassenhove tot Gent over meerschpacht : 6 guldens

4) aen Sr. Martinus Bacx over 3 jaar verdingde schoofrecht : 3 guldens

5) aen de weduwe Jacobus Cools over levering van graenen : 1 gulden 15 stuivers

6) schuldich over de settinge van 1720 mitsgaders de gonne van 1721 voor als noch niet omgestelt alhier tsaemen by provisie : 23 guldens

7) schuldich aen Cornelis De Bremaeker over geavanceerden gelde : 4 guldens

8) schuldich aen de kercke deser prochie over 3 jaar pacht dleste verschenen 1721 : 6 guldens

9) schuldich over het coijgelt ende maelgelt : 2 guldens 8 stuivers

10) schuldich aen Jan Telle over leveringhe van was : 2 guldens

11) aengaende de voordere funeraillen sijn uyt gemeen betaelt die bij de houderigge aen de hoors heeft geremitteert ende quitgescholden : memorie

12) de bailliu over sijn vacatie : 1,5 guldens

13) de burgemeester en schepenen : 1,5 guldens maar werd quitgescholden

14) de vacatie van de griffier : 1,5 guldens

15) de griffier voor het lesen en apostilleren deser met de double voor de houderigge en registrature : 2 guldens 9 stuivers

16) aen Christiaen Baeijens over het stellen ende projecteren van desen staet met den segel : 1 gulden 15 stuivers

Somme van de commeren : 98 guldens 8 stuivers


Meer boni dan mali : 23 guldens 11 stuivers

Gedaen op de 23.02.1722 door Pr. Vanden Abbeelen bailliu 1722

Peeter Plecke en Jan Mertens