LIQUIDATIE ten laste van de erfgenamen van Pauwel Van Wilderode x Pierijne Herremans


Liquidatie in Denderwindeke anno 1672

Eiser : Jan Baptiste Lemmens in naam van Adriaen Libaert

ten laste van : Pauwel Van Wilderode x Pierijne Herremans te voren weduwe wijlen Jan De Cooman

Eis : rente van 12 guldens sjaars met croos van 4 jaar

Hiertoe werd openbaar verkocht :

1) een meers in de Sluysenmeersschen
- oost de goederen van Joos Vander Eecken
- west Adriaen Vanden Haute
- suyt de Bosweyde ofte beke
- noort beschadigde folio - - -

groot 122 roeden als gemeten door Mr. Jan Van Gyseghem

gebleven op de vervolger voor 10 stuivers de roede : 61 guldens

2) de cooppenninghen van een rente van 3 guldens 12 stuivers sjaers ten laste van de weduwe Adriaen Cardoens en gebleven op dezelfde vervolger voor 40 guldens

Red. : deze liquidatie is erg beschadigd
 

Opmerking : de meers in de Sluysenmeersch bleef eigendom van Pauwel Van Wilderode x Pierijne Herremans , zie schepenbrieven van 1723