LIQUIDATIE ten laste van de erfgenamen van Christoffel Van Eesbeke x Elisabeth De Dijn anno 1723Meier :  Dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen

Eiser :  Adam Schoonjans over zichzelf en over de weeskinderen van Pieter Schoonjans als hoirs en erfgenaemen van Juffrouwe Elisabeth Elebaes geestelycke dochter tot Antwerpen  en Jan Verdonck

Vervolgden :

1) Cornelis Van Eesbeke

2) Pieter Valck

3) Pieter Verdonck

als hoirs en erfgenaemen van wijlen Christoffel Van Eesbeke en Elisabeth De Dijn hun ouders en schoonouders , allen insetenen van Denderwindicke

Eis : een rente van 12 guldens en dit verachterd over 8 jaer


HIERTOE VOLUNTAIRE VERCOOPINGE

1) 3,5 dw. thiendelant in DW. op den Effelterren alsnu in 2 partijen verdeelt
           
    waervan het eerste is een oud 1/2 bunder
           - oost Pr. De Fraine
           - suyt de goeden van den Armen van Pollaer ende den baron van Kieseghem
           - noort de straete
           - west dhoors Van Vrechem

   de tweede is groot 2 dw. salvo justo
           - oost Jan Roosen fs. Adriaens causa uxoris
           - suyt dhoors Sr. Jan Van Vaerenbergh
           - west het Walborrevelt
           - noort den baron van Kieseghem

   gebleven op Pieter Valcke

2) 90 roeden thiendelant op den Caelcauter
         - oost de weduwe D' Pr. De Groote
         - suyt de weduwe Geeraert De Middeleer
         - west Hendrick Van Vrechem
         - noort Joos Van Snick

      ook gebleven op deselve Pieter Valcke

3) 80 roeden thiendelant op Walborrenvelt
          - oost Jan Roosen
          - west Pieter Valcke als pachter van de weese van Jan Wauters   ( nota bene : Jan Wauters is schoonzoon van Jan Van Snick x Anna De Naeyer )
          - suyt den groenen wech
          - noort Peeter De Smet

      ook gebleven op dezelve Pieter Valck

en dit alles voor de croisen van de renten die souden competeren deselve hoirs Pieter Schoonjans