LIQUIDATIE ten laste van Steven Vaeremans en Nicolaes De Ville in 1723 door de pastoor van Bertem


Meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Eiser : Heer en Meester Daneel Thienpont pastoor van Bertem

Vervolgden : Steven Vaeremans en Nicolaas De Ville

Inzet : 13 jaar crois van een rente van 6 guldens


HIERTOE VERKOOP BIJ DECRETE VAN

1) een geleghe in DW te Nedersteenhout groot 62 roeden
- derfve Eloy Allebosch
- noort Gillis Blommaert en Jan Persoons
- een eynde vooren sheeren strate
- ander eynde derfve Geeraert Van Bonte

gebleven op Joos Pauwels die het commandt heeft van Nicolaes Pauwels zijn vader voor 1 R 4 S / roede

2) 65 roeden schoofland in DW opt Reseveldeken
- derfve Steven De Saeger
- Jan D'Hauwer
- een eynde de goederen van het hof te Vrechem

gebleven op Nicolaes Pauwels voor 13 S / roede

3) 59 roeden tiendeland in het Veewautersblock
- derfve Christiaen Vander Eeckt
- den Vettenmeersch
- een eynde derve Steven De Saeger
- de weduwe Adam Persoons

gebleven op Cornelis Van Snick die het commandt heeft van de weesen Guilliam Vande Voorde voor 15 S / roede

Som van de cooppenningen is 160 R 3 S

Datum : 07.10.1723


DE COMMEREN EN LASTEN DIE DE VERCOOP MOETEN VALIDEREN

Ondermeer

- de costen van afwinninghe : 32 guldens 6,5 stuivers

- de costen van decrete : 21 guldens 10 stuivers

- 448 guldens zijnde het kapitaal van deze rente van 4 pond groot sjaers  ( 4 pond groot x 16 = 64 pond groot = 64 x 6 guldens us 384 guldens )

Merk op dat de som van 448 guldens berekend werd doordat het ging om " courante " guldens

- 11 jaar crois : 264 guldens

- het crois van het huidige jaar : 24 guldens 12 stuivers

- de griffier over het seghel : 6,5 stuivers

- deselven griffier over het stellen deser : 2 guldens 14 stuivers

- de copije : 1 gulden 7 stuivers

- de copije aen de vervolgherde : 1 gulden 7 stuivers

- de vacatie van burgemeester en schepenen : 1 gulden 10 stuivers

- de gelijcke vacatie van den heere griffier : 1 gulden 10 stuivers

- de gonne van den exploiteur : 1 gulden 10 stuivers

- den procureur over syne vacatie : 1 gulden 10 stuivers

- ook nog procureur Vanden Abbeelen in naam van de proviseurs van de Armen van Denderwindeke omdat deze een cijns is heffende van 16 schellingen parisis uitgaande op 99 roeden
  gelegen te Dasselt , " cheijns over Laureijs Vanden Bossche " geleghen oost en west syn selfs erfve , noort sheeren straete , suyt het HANNAERTSTRAETKEN gelegen in een meerdere
  partije van 2 dw. commende int geheel
                - oost de weduwe Pieter Vanden Broecke ofte de ketse
                - west d'erfve Pieter Roosen
               - noort de straete

verachterd sedert kerstavond 1696 dus 18 jaar doch dit proces is nog steeds " ongedecideert " tussen Pieter Valcke , in zijn tijd Armmeester van Denderwindicke en Jan De Ro , nu diens weduwe , dus Memorie

- den Armen pretendeert ook 9 schellingen cheijns op 1/2 dw. in de voorste 2 dw. onbehuysde stede te Dasselt , verachtert van - niks ingevuld - , hier Memorie

- item de meyer die heeft gedaagd :

* Sr. Louys Vander Eecken
* de weduwe Jan De Ro
* Sr. Jan Vander Eecken
* Jacques D'Hauwer tot Vollezele
* Jaspar D'Hauwer en Gillis D'Hauwer beiden tot Denderwindicke
* de weduwe Ingel De Ro ( red. : zij was voordien weduwe van Jan D'Hauwer )
* Jan Lemmens
* Maximiliaen D'Hauwer
* den edelen heere van desen lande
* de Kerk- en Armmeesters deser prochie

                       alles tsamen 1 gulden 18 stuivers

Redactie : dit zijn de erfgenamen van Jan D'Hauwer x Elisabeth Roosen , voor een beter begrip zie de familiesamenstelling van de familie D'Hauwer

enz.

De kosten van de verkoop dekken niet de onkosten
               -