BARONIE VAN WEDERGRATE nr. 258 

LIQUIDATIE ten laste van wijlen JACQUES PAILLAU x JOSINE PERSOONS


LIQUIDATIE overgegeven door Joos Lippens aan de leenmannen en de schepenen van leenhove van Wedergrate in zijn qualiteijt als officier en leenvinder van den voorsten leenhove van den Berch van Wedergrate

Ter causen van de wettelijke verkoop van diverse partijen van goederen en behuisde steden gelegen in DW gecompeteert hebbende wijlen Jacques Paillau

Op verzoek van Dhr. Pieter Vanden Abbeelen bailliu om te verhalen de " costen en misen van justitie " als de baljuw heeft uijtstaen ende surporterende en dit in de :

De criminele saecke ten laste van den voorn. Paillau causa officii heeft moeten sustineren ter oorsaecke van :

" den manslaech ende declict van wijlen den voornoemde Paillau in den persoon van Jan Paillau sijnen soene geperpetreert "

Welke costen sijn begroot op 180 R 7 S 1 Blank


DE VERKOOPINGE VAN :

1) behuysde hofstede in DW groot 53,50 roeden
- suyt Eloij Allebosch
- noort den Vettenmeersch
- west de straete

2) 148,50 roeden schooflant in DW
- noort en west dhoors Jan D'Houwer
- oost het Reusevelt

3) 81 roeden schooflant in DW opt Steenhoutvelt
- suyt dhoors Jan Pardaens
- noort den heere van Steenhout

4) 172 roeden schooflant in DW opt Steenhoutvelt
- oost dhoors Pieter Buydens
- west het gescheede van Vollesele ende Denderwindicke

5) een lochtinck in DW int gehucht te Steenhout groot 28,80 roeden
- noort Mattheijs Claes
- west de strate
- suyt dhoors Jan De Bonte

6) een behuysde stede int gehucht te Steenhout groot 124,50 roeden
- oost het Veewautersblock
- west de straete
- suijt Lieven De Rieck

7) een partije lant ten noorden beneden de voorseijde hofstede groot 20 roeden
- oost het Veewautersblock
- suijt de voornoemde Jacques Paillau

Alle partijen werden gekocht door Jaspar De Houwer voor de som van 203 R boven de last van zowel losselijcke als onlosselijcke renten die erop bevonden worden

DE KOMMEREN VAN DE VERKOOP

1) de kosten van justitie : 180 R 7 S 1 Blank

2) de kosten van verkoop per decreet : 22 R 8 S

3) aan de greffier over het stellen deser liquidatie : 2 R 5 S
4) aan de greffier over het schrijven van een double : 1 R 2 S 2 O

5) aan de leenmannen en schepenen voor hun vacature : 1 R 16 S
6) vacatie van greffier : 20 S
7) vacatie van de exploijteur : 15 S

8) over het sien doen ende sluijten deser liquidatie aan Jacques Dauwer x Joanna Paillau ende Louis Paillau tot Oettingen mitsgaders mevrouwe vanden Hospitael in Ninove en dhoirs Octavianus Vander Heijden tot DW en N. Van Boxstael tot Onkersele samen : 2 R

9) Hospitaal van Ninove geeft te kennen een rente tot laste van de verkochte goederen is heffende :

a) op de helft van seker gelege binnen DW te Steenhout
- dhoirs Pieter De Quick
- eijnde tegen sheeren strate

b) op de helft van 1/2 bunder schooflant opt Veldeken ten Haute
- tegen dhoors Joos De Sager
- een eijnde " den Vlaenderschen broeck "

dit volgens constitutiebrief van 30.02.1694 en werd verkent door wijlen Jan Persoons ( ofwel 30.09.1694 ) ondertekend Van Breuseghem en verleth en verachtert van 5 jaeren : 8 R

10) den pastoor over het doen van 3 uijtvaerten met begraeffenissen ende leveringe van waslicht te weten hetgene van Jacques Paillau ende Seijnten Persoons sijne huijsvrouwe , Jan Paillau ende de begraeffenisse van sijn kindt mitsgaders over den uijtvaert van de huijsvrouwe van de voorste Jan Paillau en is samen met " het luijden van de clocke " : 9 R 8 S

( redactie : 5 overlijdens ! )

11) den koster over gelijck recht : 4 R 14 S

12) de kinderen van wijlen Jan Boxstael kennen dat bij transport van Philips Crispeels op datum van 14.10.1655 ondertekend De Fraije sijn pretenderende een rente van 7 R sjaers ten laste van wijlen Eloij Allebos x Jenneken Persoons filia Adams op 29.04.1638 ondertekent De Fraije en beseth op 28 roeden Xlant in DW te Nedersteenhout op den Veewauter
- tegen sheeren strate
- dander sijde de goeden van Geert Van Bonte
- derde sijde Nicolaes Elincx
- vierde sijde Niclaes Crispeels

belast met 2 S sjaers aen de Armen van DW ende voorts op hun kindtsgedeelte dat hun sal commen te versterven bij den doot van hunne ouders vallend te Bamisse

Ook het verloop van 5 jaar crois

Dit alles ten laste van de koper

13) item pretendeert Marie Pennincx over verdiend bodeloon ten laste van de overleden Jacques Paillau : 2 R 8 S

Totaal van de kommeren : 236 R 15 S 1 Oort


Aldus gedaan op 24.04.1698 : Jan Baptiste Lemmens en Pieter Buydens en Pieter Van Vrechem leenmannen , de voornoemde Jan Baptiste Lemmens borgemeester , Pieter Buydens en Gillis Buydens schepenen

Ondertekend door J.B. Lemmens , Pieter Buydens , Gillis Buydens , Pieter Van Vrechem met een merck