LIQUIDATIE IN NIEUWENHOVE


 

12.04.1685 voor de meier en de schepenen van Waarbeke - Nieuwenhove door Jan Somers meier

VERKOOP in NIEUWENHOVE VAN HET WITHUIS

Verkoop van een verbrande stede en erfve genaempt " het Withuys " in Nieuwenhove geleghen op de Plaetse bij de kercke
           - zuytwest de strate
           - noort de kinderen Adriaen Pirets
           - oost Pieter De Coene

toebehoorende Joos Van Snick fs. Joos ( hij x wijlen Anneken Roosens )

Deze akte is gestaafd door 2 oudere aktes te weten de akte van aankoop door Adam Buydens fs. Zegers van een behuysde stede wylen toebehoort hebbende Jan Van Berchem fs. Peertsevals genaempt " den Cliphaut " en belast met 20 schellingen groot aan Jan De Mol in zijn leven heer van Oetingen ( aankoop circa 1600 )


Verkoop verricht ten verzoeke van Peeter Mertens als den ontfanck hebbende van de geestelycke renten van het capittel van Sinte Sepulcre tot Camerijcke ( lees : Cambrai ) voor de somme van 20 guldens en 10 jaeren achterstel van een schoutveertel en 1/4de schoutveertel

Item een rente van 1/3de en de 2 deelen van eenen cappoen ende eenen halven cappoen midtsgaders 8 penningen parisis sjaers

Item tot betalinge van 8 guldens 8 stuivers over 2 jaar coorenrente van een rasiere sjaers verschenen 1673 en 1674 als Peeter Mertens promiseur is van den Armen van Nauwenhove is geweest

Redactie : mogelijks is de hofstede afgebrand tijdens de vele oorlogen van Lodewijk XIV