LIQUIDATIE ten laste van de kinderen van wijlen Cornelis Roosen fs. Joos x Lanckmans Maria

Anno 1711


Meier :  Joanns Philips Van Varenberch

Eiser : Gillis Vanden Bossche als voogd over Jan Roosen fs. Cornelis , zoon uit het eerste huwelijk van Cornelis Roosen fs. Joos met Petronella Van Brueseghem overleden op 29.11.1690

Vervolger : Maria Lanckmans weduwe en de kinderen van Cornelis Roosen fs. Joos uit diens 2de huwelijk met Maria Lanckmans

Inzet : 1124 guldens 5 stuivers komend van 25 guldens wisselgelt van " weese penninghen " en voorts datgene dat Cornelis Roosen ontfanghen hadde over sijne weese Jan Roosen ontfanghen heeft uyt het sterfhuys van Jan Van Brueseghem des weesen oom en dit alles met den interest van den penninck 16


VERKOOP BIJ DECRETE VAN

1) 1 dw. thiendelant opt Brucxkensvelt
            - de straete
            - Jan Baptiste Lemmens
          
            gebleven op de weduwe Jan Vanden Haute voor 40 guldens

2) 1 dw. oock op Brucxken
           - den groenen wegh
           - den heere van Steenhout

        gebleven op de meier voor 2 stuivers de roede : 10 guldens

3)  2 dw. opt Reusensvelt
             - oost dhoirs Jr. Collo
             -  noort Jr. Alexander Van Brunswijck

        gebleven op de meier voor 2 stuivers de roede : 20 guldens

4) 1 dw. op Dashaege
             - oost Pieter Buydens
  
        gebleven op den vervolger voor 3 stuivers de roede : 15 guldens

5) 75 roeden schoofland op de Grooten Lietersberg
             - oost en west Pieter Buydens

         gebleven op den vervolger voor 12 stuivers de roede : 45 guldens

6) Item noch sekere onbehuysde stede genaempt " DEN ROOSELAER " groot 150 roeden
             - de straete
             - de ketse
             - oost dhoirs Adriaen Vanden Haute

       gebleven op de vervolger voor 6 stuivers de roede : 45 guldens

7) item 45 roeden meers in den Sluysenmeersch
            - west Pauwel Van Wilderode
            - noort het Brucxken

       gebleven op vervolger voor 5 stuivers de roede : 6 guldens 5 stuivers

8) 1 dw. 30 roeden meersch in de Brucxkensmeersch
             - oost dhoirs Maximiliaen D'Hauwer
             - noort de weduwe en dhoirs Gillis Van Vaerenberch
             - het Hautemvelt
             - het Swaeneveldeken

        gebleven op de vervolger voor 6 stuivers de roede : 39 guldens

Totaal uit deze verkoop 220 guldens 5 stuivers
               -