LIQUIDATIE ten laste van de weduwe Jan De Ro , gedaan in 1708


Meier : Joannes Philips Van Varenberch

Eiser : Sieur Louijs Vander Eecken als de actie hebbende van Juffrouwe Marie Francisca Van Damme dochter van Heer en Mr. Anthoon , geestelijke dochter tot Ekeren bij Antwerpen

Vervolger : de weduwe Jan De Ro

Inzet : 11 jaar crois van een rente van 4 pond groot sjaers


HIERTOE VERKOOP BIJ DECRETE VAN

1) een onbehuysde stede in DW. geheeten " DEN HANNAERT " groot 270 roeden gelant
           - noortwaerts de stede van Pieter Vanden Broecke
           - suytwaert " DEN DOMMAERT "
           - oost den vijvere

gebleven op Gillis Vanden Broecke voor 28 stuivers de roede : 378 guldens

2) een onbehuysde stede groot 111 roeden
            - noort Pieter Roosen erfve
            - ander seijde de stede van Merten Vanden Houte
            - met den eijnde west sheeren strate

met alle edificien daerop staende , gebleven op Gillis Vanden Broecke voor 28 stuivers de roede

Redactie : voor deze beide percelen zie het landboek van Denderwindeke nr. 1070 en nr. 1071 waarvan de huidige artikels deel uitmaken


DE COMMEREN EN LASTEN DIE DE VERCOOP MOETEN VALIDEREN

Ondermeer

- de costen van afwinninghe : 32 guldens 6,5 stuivers

- de costen van decrete : 21 guldens 10 stuivers

- 448 guldens zijnde het kapitaal van deze rente van 4 pond groot sjaers  ( 4 pond groot x 16 = 64 pond groot = 64 x 6 guldens us 384 guldens )

Merk op dat de som van 448 guldens berekend werd doordat het ging om " courante " guldens

- 11 jaar crois : 264 guldens

- het crois van het huidige jaar : 24 guldens 12 stuivers

- de griffier over het seghel : 6,5 stuivers

- deselven griffier over het stellen deser : 2 guldens 14 stuivers

- de copije : 1 gulden 7 stuivers

- de copije aen de vervolgherde : 1 gulden 7 stuivers

- de vacatie van burgemeester en schepenen : 1 gulden 10 stuivers

- de gelijcke vacatie van den heere griffier : 1 gulden 10 stuivers

- de gonne van den exploiteur : 1 gulden 10 stuivers

- den procureur over syne vacatie : 1 gulden 10 stuivers

- ook nog procureur Vanden Abbeelen in naam van de proviseurs van de Armen van Denderwindeke omdat deze een cijns is heffende van 16 schellingen parisis uitgaande op 99 roeden
  gelegen te Dasselt , " cheijns over Laureijs Vanden Bossche " geleghen oost en west syn selfs erfve , noort sheeren straete , suyt het HANNAERTSTRAETKEN gelegen in een meerdere
  partije van 2 dw. commende int geheel
                - oost de weduwe Pieter Vanden Broecke ofte de ketse
                - west d'erfve Pieter Roosen
               - noort de straete

verachterd sedert kerstavond 1696 dus 18 jaar doch dit proces is nog steeds " ongedecideert " tussen Pieter Valcke , in zijn tijd Armmeester van Denderwindicke en Jan De Ro , nu diens weduwe , dus Memorie

- den Armen pretendeert ook 9 schellingen cheijns op 1/2 dw. in de voorste 2 dw. onbehuysde stede te Dasselt , verachtert van - niks ingevuld - , hier Memorie

- item de meyer die heeft gedaagd :

* Sr. Louys Vander Eecken
* de weduwe Jan De Ro
* Sr. Jan Vander Eecken
* Jacques D'Hauwer tot Vollezele
* Jaspar D'Hauwer en Gillis D'Hauwer beiden tot Denderwindicke
* de weduwe Ingel De Ro ( red. : zij was voordien weduwe van Jan D'Hauwer )
* Jan Lemmens
* Maximiliaen D'Hauwer
* den edelen heere van desen lande
* de Kerk- en Armmeesters deser prochie

                       alles tsamen 1 gulden 18 stuivers

Redactie : dit zijn de erfgenamen van Jan D'Hauwer x Elisabeth Roosen , voor een beter begrip zie de familiesamenstelling van de familie D'Hauwer

enz.

De kosten van de verkoop dekken niet de onkosten
               -