Tracker

VRIJWILLIGE VERKOOP bij het overlijden van BARBARA FAUT

Anno 1723

Voluntaire vercoopinghe ten versoecke van :

Adriaen en Lucas Prieels kinderen van wijlent Adriaen Prieels en wijlen Barbara Faut

Jan De Vogel x Stoffelijne Vander Kelen soo over hem selven als over sijne medeconsorten kinderen en kintskinderen van wijlen Philips Vander Kelen en wijlen Barbara Faut

uyt crachte van autorisatie van de baljuw en wethouders van de lande van Wedergrate en mitsgaders de wethouders van Schendelbeke en Vloerzegem
 


De verkoop van de volgende partijen

1) een behuysde stede met alle edificien daerop staende in DW. int gehuchte te Stebbingen groot 66 roeden 13 voeten thiendelant
- oost de keijtse
- suyt Guilliam Vander Kelen
- west Adriaen Prieels
- noort Peeter Wantens

belast met 5 schelen aen den heere baron van Wedergrate

gebleven op Lucas Bruylandt voor de somme van 130 guldens courant

2) 1/2 dw. thiendelant op het Stebbingevelt
- oost Sr. Jan Van Varenberch
- suyt den wegh loopende naer Nineve
- west en noort Guilliam Vander Kelen

op Adriaen Prieels voor 18 stuivers de roede : 45 guldens

3) 67 roeden thiendelant op den Effelteiren
- oost Sr. Jan Van Varenberch
- suyt Cornelis De Groote
- west Pr. De Frain
- noort den selven Vaerenberch

gebleven op Cornelis De Maeseneer fs. Jans voor 17 stuivers de roede : 56 guldens 19 stuivers

4) 1/2 dw. thiendelant op D'Eyghen
- oost den groenen wegh
- suyt en west Sr. Jan Van Varenberch
- noort de weduwe en dhoors Christoffel Faute

op conditie dat den cooper " maer int gebruyck sal commen naer het scheiren van de graenvruchten ende oplegghende als naer costume aen den afgaenden pachter "

verbleven op Cornelis De Maeseneer fs. Jans voor 24 stuivers de roede : 60 guldens

5) 66 roeden thiendelant int gehute te Stebbinghen int out geleghe van den voorseijden Anthoon Prieels
- oost de weduwe en dhoors Christoffel Faute
- suyt den Tresenoij
- west Jan De Cooman
- noort deselve weduwe Faut

belast met losbare rente van 2 guldens sjaers van een meerdere rente van 6 guldens in proffijte van dhoors Jacobus Van Branteghem mitsgaders boven 1/3de van een onlosselycke rente van 2 stuivers sjaers
ten proffijte van de pastorij van Denderwindicke

verbleven op Jan De Cooman fs. Adriaens voor 7 stuivers de roede : 23 guldens 2 stuivers

6) 25 roeden meersch binnen de prochie van Pollaerde op den Ondersten Quaetbroeck
- oost Jan Mertens fs. Charles
- suyt Jan Vander Stockt
- noort de Reijte

belast aen den heere van Wedergrate met 1/2 cappoen sjaers

gebleven op Pieter Wantens voor 5 stuivers de roede : 7 guldens 5 stuivers

TOTALE ONTVANGST : 331 guldens 6 stuivers