LIQUIDATIE in Denderwindeke ten laste van de hoors Jan Cools fs. Joos


Liquidatie overgegeven door Joannes Vander Mijnsbruggen meier van den lande en Baronie van Wedergrate

Eisers : Jan Buydens
               Gillis Buydens
               Petrus Mertens x Jenne Marie Buydens

              Frans De Vrue ( lees ook als De Vroede ) x Joanna De Ro
              Adriaen De Mol x Catharina De Ro fa. Gillis

Allen kinderen en schoonkinderen van wijlent Pieter Buydens fs. Guilliams en Elisabeth Pleck te voorent weduwe van Gillis De Ro

ten laste van dhoors Jan Cools fs. Joos te weten

             1) Joos Cools fs. Jans
             2) Christiaen Persoons x Josyne Cools
             3) Anna Cools
             4) Jan Cooreman x Petronella Cools

als representanten van de voornoemden Jan Cools gecondempneerde verweerders

EIS :

Het verloop van een rente van 6 guldens sjaars verachterd sinds 17 jaar

MARGE :

Liquidatie gepresenteert door den meier en gesustineert aen Edelen Heer Baron van desen lande , den heere proost Le Cocq , Sr. Joos Van Heghe , Dhr. Block tot Geeraertsberghe ,

Joos Cools tot Nieuwenhove ,
Christiaen Persoons ,
Jan Cooreman ,
Anna Cools tot Galmaerden ,

een aen Lieven Mertens ,
een aen Pieter Cools Nieuwenhove ,
een aen Lieven Uyttenhove tot Ninove ,
een aen Emmanuel Heymans getrouwt met Barbara Donjeu daer moeder af was Barbara Uytenhove fa. Michiels per beslotene missive tot Brussel sijnde de 5 leste gebeurt over dhoirs Michiel Uytenhove

gebeurt op 17 , 20 en 24.09.1723
 


COOPPENNINGHEN VAN :

1) cooppenninghen van 243 roeden tiendelant op de BIEST wesende het restant van 343 roeden
- oost het Armengoet van Neygen
- suyt het kerckengoet van Nauwenhove
- west Lieven Mertens
- noort Pieter Cools

gebleven op Sr. Pieter Van Droogenbroeck voor 16 stuivers de roede ende voor erfenisse gecalangiert bij naerhede bij Pieter Cools : 343 x 16 stuivers

2) een veldeken genaempt DEN GASTHUYS MEERSCH
- oost de strate
- suyt Jooris Claus
- west Pieter Cortvriendt
- noort het goet van Sinte Sepulchre

groot volgens het landboeck 217,5 roeden

gebleven op Sr. Joos Van Heghe voor 8 stuivers de roede , ook hier heeft Pieter Cools " gecalangiert by naerhede "

3) een veldeken teghen den AUTAERT ( lees ook : HAUTAERT ) wesende 33ste schoof
- oost den Autaert
- suyt den Cortenbosch
- west en noort de strate

groot volgens het landboeck 204,5 roeden

belast aen den Edelen heere van desen lande met EEN VETTE HINNE sjaer uytgaende op 116 roeden

gebleven op Gillis Buydens voor 15 stuivers de roede : 153 guldens 7,5 stuivers


Present op 30.09.1723 : Joos Van Heghe , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens