Tracker

LIQUIDATIE en VENDITIEBOEK in Denderwindeke anno 1724


Gedaan op 25.05.1724 ter presentie van Peeter Wantens en Jacobus Stevens

Publieke verkoop op 04.01.1724 gedaan door Sr. Joannes Vander Mijnsbruggen baljuw van de meubilaire effecten van het sterfhuys ten behoeve van :

1) Pieter Wantens

2) Pieter Wantens als vooght van Franchoise De Bast filia Joos en wijlent Maria Faut bij autorisatie van de schepenen van Ninove als oppervooghden

3) Jacobus Stevens x Philippina Fault

alle hoirs van wijlen Christoffel Fault en wijlen Anna De Pont

Vervolgens een publieke verkoop van de eigendommen


DE RENDANT BRENGT IN REKENING

1) De meubilaire effecten werden verkocht voor 47 guldens 9 stuivers
     het wijngelt te weten 1 stuiver voor elke gulden : 2 guldens 7 stuivers

2) 61 roeden behuysde stede met alle edificien daerop staende soo de selve gestaen ende gelegen is in de prochie van Denderwindicke int gehuchte te Stebbingen
       - oost Sr. Guillaume Van Herrewegen
       - suyt Jan De Cooman
       - west en noort de keijtse

      gekocht door Jacobus Stevens voor 250 guldens
 
      de 20ste penning van het vorige is 25 guldens

      de prijs van hautwas is 2 guldens 14 stuivers

3) 66 roeden 13 voeten lochtinck sijnde 1/3de van een oudt half bunder thiendelant in DW. te Stebbingen   ( red. : een oud half bunder is 180 roeden , 1/3de hiervan is 60 roeden )
          - oost Sr. Guillaume Van Herreweghen
          - suyt dhoirs Dhr. Carolus Humens ( ? ? ) causa uxoris
          - west Jan De Cooman

      belast met 1/3de van 2 stuivers onlosselike rente aan de pastorije van Denderwindeke
      belast met erfelijke losrente van 2 guldens sjaars aan Pieter Wantens
 
      gekocht door Jacobus Stevens voor 21 stuivers de roede : 69 guldens 19 stuivers
  
      het wijngelt is 1/20ste : 3 guldens 10 stuivers

 4) 50 roeden thiendelant in DW. op Deijghen
         - oost teghen den groenen voetwegh
         - suyt Jan De Maeseneer
         - west Sr. Guillaume Van Herreweghen
         - noort kerckengoet Pollaerde

     gebleven op Jan De Maeseneer voor 21 stuivers de roede

     en de 20ste penninck is 2 guldens 12,5 stuivers

5)  63 roeden schooflant op Deijghen
          - oost sheeren strate
          - suyt kerckengoet Pollaerde
         
    belast met 6 denieren aen de heer van Steenhout

    gebleven op Pieter Wantens voor 10 stuivers de roede

    de 20ste penninck is 1 gulden 13 stuivers

TOTALE ONTVANGST : 478 guldens 5 stuivers


Den totalen uytgaef van den rendant

1) aan Pieter Wantens in voldoeninge van het capitael van rente van 2 guldens : 37 guldens 6,5 stuivers   ( in marge staat vermeld dat er " een foute van betoogh van de constitutiebrief " was )

2) over 1 jaar crois aan dezelfde : 2 guldens 14 stuivers

3) het verschot ( het voorschot , red. ) van de uytvaert van de overledene Anna De Pont als over houdenisse tot 24 guldens 16,5 stuivers , daer hij Wantens hadde ontfanghen over de pachte in gereede penningen de somme van 19 guldens 6 stuivers dus hier : 5 guldens 10,5 stuivers

4) betaelt aen Jacobus Stevens soo vele hij oock hadde verschoten tot de uijtvaert als over arbeijtsloon tot : 12 guldens

5) aen de griffier Baeyens over sijn debvoiren : 1,5 guldens


ONTVANGST : 478 guldens 5 stuivers

UITGAVE : 64 guldens 6 stuivers en een blanck ( een blanck is 3/4de stuiver )

DUS IS DE RENDANT TEN ACHTER EN DE HOORS TE VOOREN DE SOMME VAN 413 GULDENS 18 STUIVERS EN EEN OORT

Elke staak hiervan 1/3de

Gedaan door :
Jan De Maeseneer 1724
Pieter Valck
Jacob Oeriens
Jan De Boeck