LIQUIDATIE ten laste van Geertruyde Buydens weduwe Pieter Roosen fs. Joos  ( Decreet van september 1710 )

Pieter Roosen overleed in februari 1691 , zijn weduwe hertrouwde in december 1691 met Adriaen Vanden Broecke


Meier : Joannes Philips Van Varenberch

Eiser : Henricus De Kempeneer borger der stad van Brussel in huwelijk met de weduwe Joos Pauwels

Vervolger : Gertruide Buydens weduwe van Pieter Roosen fs. Joos

Inzet :  1) 20 jaar crois van een rente van 40 guldens sjaers ten penninck 20 de leste verschenen den 01.11.1709

             2) 18 jaar crois van een rente van 22 guldens 10 stuivers de leste verschenen den 05.09.1709


DE COOPPENNINGHEN VAN 25 PERCELEN

1)  meers groot 56 roeden in de Muysenbeek
- suyt het Roosevelt
- noort de Quaetbroeck

gebleven op Sr. Pieter Valcke voor 2 stuivers de roede : 5 guldens 12 stuivers

2) 120 roeden meers op den Oppersten Quaetbroeck
- oost Joncker Frans Van Oostendorp
- west dhoirs Merten De Vuyst

gebleven Sr. Pieter Valcke voor 4 stuivers de roede : 24 guldens

3) partije lants opt Cruysvelt groot 99 roeden 12 voeten
- oost de Kercke ofte Armegoederen der stede van Nienove
- suyt Jan Vanden Broecke
-  west de straete
- noort dhoirs Jacques Tiebaut

gebleven op Sr. Joos Van Vaerenberch voor 4 stuivers de roede : 19 guldens 18 stuivers en 1/4de stuiver

4) een bunder lants gelegen op het Neijgenvelt
- oost Vicoignegoet
- suyt Vicoignegoet
- west de goederen van den edelen heere van desen lande

gebleven op de declarant Henricus De Kempeneer voor de somme van 4 guldens

5) 80 roeden meers genaempt " DE RINCKELINCK "
- oost Jan Baptiste Lemmens
- west de cappelrijegoederen van Nauwenhove

gebleven op Merten Lemmens voor 7 stuivers de roede : 28 guldens

6) 1 dw. 50 roeden schooflant opt Huchtersvelt
- oost dhoirs Merten De Clippel
- suijt de strate
- noort de weduwe Pr. De Ro

gebleven op Jan De Hauwer voor 4 stuivers de roede : 30 guldens                

Marge : dit artikel wordt geschrapt en blijft " onverleth "

7) 1 dw. 60 roeden schooflant op Huchtersvelt
- oost de weduwe Pr. De Ro
- noort de meersschen

gebleven op Jan Baptiste Lemmens voor 3 stuivers de roede : 24 guldens

8) 95 roeden schooflant op het Hautemvelt
- oost de Holstraete
- suyt en west dhoirs Jr. Max. Vander Noot

gebleven op Jan De Houwer voor 6 stuivers de roede : 28 guldens 10 stuivers

9) 50 roeden lants op het Hautemvelt
- noort de kerckegoeden van Denderwindicke
- de 3 ander sijden het goet van Jouffr. Bodaers begijntje tot Brussel

gebleven op Jan De Houwer voor 6 stuivers de roede : 15 guldens

Marge : dit artikel wordt geschrapt en blijft " onverleth "

10) een block thiendelant groot 107 roeden  op de Cleyenen Litersberch
- gelant suytoost het Capelleveldeken

op Sr. Joos Van Varenberch voor 7 stuivers de roede : 37 guldens 9 stuivers

11) 93 roeden 10 voeten thiendelant opt Gansevelt
- oost Jan De Ro
- suyt de Greetersputte

op de vervolger voor 3 stuivers de roede : 12 guldens 10,5 stuivers

12) 87 roeden 12 voeten thiendelant opt Brucxken
- oost dhoirs Jan D'Hauwer         ( red. : nu plots anders geschreven dan hierboven )
- suyt de Sluysemeersschen
- noort de . . .

op Jan Vanden Haute voor 3,5 stuivers de roede : 15 guldens 6,5 stuivers

13) 56 roeden 17 voet schooflant opt Brucxken
- oost de Brucxkensmeersch

gebleven op Jan De Houwer voor 1 stuiver de roede : 2 guldens 16 stuivers 3/4de

14)  91 roeden 4 voeten lant op de Cleynen Litersberch
- oost de weduwe Gillis Van Vaerenberch
- suyt Jan De Ro
- noort den wegh

gebleven op de vervolger voor 10,5 stuivers de roede : 47 guldens 17,5 stuivers

15) 110 roeden 17 voeten thiendelant op de Cleynen Litersberch
- noort de Steentensmeersch en de Greetersputte
- oost de weduwe Pr. De Ro

gebleven op Sr. Pieter Walckiers ( niet zo best leesbaar , red. ) voor 4 stuivers de roede : 22 guldens 3,5 stuivers

16) 107 roeden op de Grooten Lietersberch
- oost dhoirs Jr. Maximiliaen Vander Noot en den wegh
- noort Pieter Roosen
- suyt Joos Plecke

gebleven op Pieter Buydens voor 13,5 stuivers de roede : 72 guldens 14 stuivers en 1/4de

17) 72 roeden en 3 stuivers schooflant op het Hautemvelt
- suyt de Brucxkensmeersch
- noort Guilliam Van Heddeghem

gebleven op Jan De Houwer voor 3 stuivers de roede : 10 guldens 16,5 stuivers

18) 80 roeden thienelant op D'hashaege
- oost Gillis Roosen
- west de weduwe en dhoirs Jacobus Cools
- suyt en noort Pieter Roosen

gebleven op Louis Cools voor 10 stuivers de roede : 40 stuivers

19) 50 roeden lants op D'hashaege
- oost de heere diensten van Nienove
- noort de straete
- suyt de weduwe Gillis Van Vaerenberch

gebleven op Adriaen Buyl voor 8 stuivers de roede : 20 guldens

20) 75 roeden schooflant opt D'hashaege
- oost de straete
- west Gillis Roosen
- west ( ? ) Jan Baptiste Lemmens

gebleven op Jan De Hauwer voor 6 stuivers de roede : 22 guldens 10 stuivers

21) 60 roeden thiendelant
- oost - - - -lochtinck
- west Joos Plecke
- noort de wegh

gebleven op Pauwel Vanden Haute voor 5 stuivers de roede : 15 guldens

22) 81 roeden 9 voeten opt selve velt
- oost t'Lammersblock
- suyt den Armen van Denderwindeke
- noor Joos Plecke

gebleven op Jan De Hauwer voor 7 stuivers de roede : 28 guldens 13 stuivers en oorden

23) 73 roeden en 5 voeten op den Grooten Cortenbosch
- oost ende suyt Vicoignegoet
- noort de wagenwegh

gebleven op Peeter Buydens voor 6 stuivers de roede : 21 guldens 19,5 stuivers

24) 50 roeden schooflant in een block genaemt " bijlievens block ( ? ) "
- suyt dhoirs Lieven Reyniers
- noort dhoirs Roelant Van Craenenbroeck

gebleven op de vervolger voor 2,5 stuivers de roede : 6 guldens 5 stuivers

25) 80 roeden bosch binnen de prochie van Pollaerde in den Moosbroeck
- oost Adam Vanden Broecke
- suyt de beecke
- west Jan Van Hassche
-  noort het Schalckemvelt

gebleven op de vervolger voor 12 stuivers de roede

De somme van de voorste totale cooppenningen sonder de gone van 2 partijen " alnoch niet vintbaer " hier vooren " onverleth gelaeten " : 953 guldens 12 stuivers een blancke

Nota : de kosten van deze akte heb ik niet genoteerd