L
IQUIDATIE ten laste van de Weduwe JOORIS BRUYLANT anno 1682Vervolger : Jfr. Maria Holman weduwe wijlen Pr. Vanden Dijcke

Veroordeling op 19.11.1682 ondertekend De Fraye

Inzet : 72 guldens over een rente van 2 pond groot sjaers verachterd van 6 jaar uyt een meerdere rente van 99 guldens 7 stuivers die de vervolger heeft van wijlen Mr. Pieter Vanden Dijcke cfr. de constitutiebrief van 10.04.1648


Verkoop van :

1) 2 dw. 50 roeden land op den Teckom
         - deen eijnde den Cuypbosch
         - dander seijde het Armengoet van Nienove

koop door de Heer Lauwereijs De Witte voor 5,5 stuivers de roede : 68 guldens 15 stuivers

2) een 1/2 bunder hoplochting geheeten " STRECKELEREN VELDEKEN " te Roost
          - Stoffel Cooremans erve
          - ander syde teghen " DEN BEVERLINCK "
          - metten eenen eijnde sheeren strate
          - metten anderen eijnde Jan Maes erve
 
    koop door Adriaen Van Vaerenberch voor 2 stuivers de roede , gekocht door Adriaen " ten commant van den heere pastor Denderwindicke over de kercke der voorseijde prochie "

3) 3,5 dw. opt Neijckenvelt
           - Jan Cautaerts erve
           - Joos Vuijtenhove erve
           - eynde tegen Apelterenvelt

    koop door Cornelis De Ro voor 2 stuivers de roede

4) 1 dw. op den Effelteiren
           - teghen den groenen wegh die van Roost naar ten Neijcken loopt
           - cloostergoet Vicoigne
           - sheeren strate
           - Adriaen Vander Kelen erve

    niet verkocht , hier voor memorie

5) 1 dw. op den Effelteiren
           - Adriaen Vander Kelen erve
           - Joos Cardoens

    verkocht aen Adriaen Van Vaerenberch voor 1 stuiver de roede : 5 guldens   ( ! ! )

6) een behuysde hofstede groot 3,5 dw. gelegen ter Roost
           - sheeren strate
           - den broeck van Clooster van Nienove
          
   gebleven op de heere Pastor van Denderwindicke ten behoeve van de kercke der selver prochie met agreatie van de opperproviseurs voor 345 guldens

Totale som van verkoop is 438 guldens 15 stuivers