Denderwindeke en Pollare , verkaveling


Verkaveling tussen dhoirs Cornelis Van Eesbeke x Anna De Vleeschauwer , anno 1656

Eerste kavel gaat naar de oudste hoir met name Jacques Van Eesbeke


KAVEL VAN JACQUES VAN EESBEKE

1) een behuysde hofstede binnen de prochie van Denderwindicke groot 17 roeden
            - noort de stede van Pieter Vande Gehucht
            - suyt de stede genaempt " Buyls stede "
            - west de kets aldaer

groot 17 roeden en gepresen op 90 stuivers de roede

het huys gepresen op 334 guldens

de boomen erop staende : 6 guldens ( volgende den gront dus hier memorie )

Waarde in totaal : 416 R 10 S

deze hofstede is belast met een rente van 12 R sjaers aan Pieter De Beer tot Antwerpen

ook met 1 cappoen en 1/5de cappoen aan heere van LvW en met 2 cappoenen en 1 stuiver aan het klooster van Beaupre

de cappoenen worden gerekend op 14 S / stuk en de eeuwige rente de penninck XXIV

aldus totale last van : 221 R 8 S

Waarde van de behuysde stede is dus 195 R 2 S

2) een onbehuysde stede in DW groot 133 roeden 13 voeten
- oost en suyt het Kerckvelt
- noort derve Jan De Cooman
- west de kets aldaer

gepresen op 48 S / roede

de boomen op 8 R

Is samen 320 R 16 S

Belast met rente van 6 R sjaers / 16de penninck
ook met rente aan de Cure van Meerbeke met cappoenen en haverrente tot 5 R sjaers

totale lasten 216 guldens

Waarde : 104 R 16 S

3) 185 roeden land op het Windickevelt
- noort de Herrestraete
- oost derve Wed. Joos De Brackenier
- west derve Wed. Adriaen De Nayer
- suyt de goedingen van Cornelis De Vleeschauwer

geprezen op 30 S / roede en de besaeytheden daarop tot 29 R , de boomen naar zijn moeder Anna De Vleeschauwer

de helft van deze partije is belast met een eeuwige graanrente met 1 en 1/3de veertel coorens sjaers aan de Armen van DW , de veertel aan 14 S / stuk en dit aan penning XXIV komt dit tot 22 R 4 S

Waarde : 284 R

Dit perceel werd bij decreet verkocht in 1665 aan Jooris De Sauter , zie ook het landboek nr. 185.

4) 71,75 roeden land op Windickevelt
- oost sheeren strate
- suyt cloostergoet Vicoigne
- noort Merten Van Vrechem

Hierin 47 roeden 15 voeten erfgrond en 25 roeden leen waarvan Jacques Van Eesbeke als oudste hoir de 2 deelen competeert

het leen geprezen op 25 S / roede en de erfgrond op 30 S / roede

de besaeytheden tot 13 R 16 S

Waarde : 94 R 6,5 S

5) 1/3de van het leen in Pollare in de Hollanders groot int geheele 204,50 roeden waarvan de 2/3de aan Jacques competeren als oudste hoir
- oost derve Jan De Vleeschauwer fs. Jans
- suyt Hendrik Vanden Broecke
- noort Adriaen Cobbaert

geprezen op 17 S / roede maakt : 57 R 18 S 1 O

6) bosch in Pollaer in den Moisbroeck groot 394 roeden
- oost dhoirs Olivier Vanden Broecke
- west Jr. Jan Van Gindertaelen
- suyt de cure en kerckengoederen van Pollaere
- noort de Neercauter

98 roeden gepresen op 16 S / roede en resterende op 18 S / roede
de scheuten daerop op 64 R 16 S

Waarde : 409 R 10 S

5) 135 roeden bosch in Denderwindeke in Sinte Lambrechtsbosch
- derve Mr. Pieter Minne
- suyt en west de goeden van Franchois Cautaert
- oost de goeden van Joncker De Camargo

geprezen op 15 S / roede
de scheuten op 64 R

is belast met rente van 4,5 R sjaers aan Juffrouwe Janssens tot Aelst / 16de penninck

Waarde : 94 R 5 S

6) een meers in de prochie van Sambergen genaempt den Dombroeck groot 124 roeden
- noort tegen den Dijck
- zuyt den heere van Sambergen
- west de goederen van Jr. Malcot
- oost de goederen van de portier van het klooster van Beauprez

geprezen op 55 S / roede

is belast met rente van 3 R sjaers / 16de penninck / ten proffijte van Sr. Gillis Van Waesberghe tot Ninove en dit met verloop van 7 jaar
item belast met 5 veertels evene en 3 vierendelen cappoens , de evene gerekent aan 7 stuivers en de cappoen aen 14 stuivers is dus in kapitaal 123 R 12 S

Waarde : 220 R 8 S

7) 60 roeden meers in Zandbergen in den Dombroeck
- suyt den heer van Zandbergen erve

geprezen op 3 R / roede

belast met 2,5 veertels haver en met halven cappoen aen den heere van Zandbergen

Waarde : 150 R 12 S

8) 48 roeden meers in de Lespolder
-  west de prochie van Grieminghe  
- noort dhoors Jan Neerincx
- oost dhoors Guillam Steens

 a 25 stuivers de roede

Waarde : 60 guldens

9) 1/2 bunder bosch te Zambergen
- oost het Boschvelt
- suyt de cavel van Cornelis Van Eesbeke
- west cloostergoet Beauprez
- noort Jan Van Eesbeke

belast met 2,5 cappoenen en een stuiver aan de heere van Zandbergen , de cappoen gerekent tot 14 stuivers en dit aan de 24ste penning

Waarde : 56 R 16 S

10) de 2/3de van een leen groot 507 roeden in Pollaer in de Ravenscot

11) item een huwelijksgift van 915 R 12 S

12) item de bomen ter waarde van 133 R 7 S

13) item een rente van 16 R 5 S / 16de penninck / ten laste van Guilliam Rampelberch met 3 jaar verloop

14) item een rente van 4 R 10 S / 16de penninck / ten laste van Franchois Van Craenenbroeck met 2 jaar verloop

Som van deze kavel : 3148 R 7 S 1 Blancke

Gedaan op 03.04.1656