Denderwindeke en Pollare en Meerbeke , verkaveling


Verkaveling tussen dhoirs Cornelis Van Eesbeke x Anna De Vleeschauwer , anno 1656

Tweede kavel gaat naar Christoffel Van Eesbeke


B ) KAVEL VAN CHRISTOFFEL VAN EESBEKE

1) de huysingen en boomen staende op de hofstede van " den Bril " te Meerbeke

1100 guldens

2) de huwelijksgift zijnde 912 R 8 S

3) een meers te Denderwindeke te Neuringen groot 331 roeden
- noort tegen het velt genaempt Deyghen
- oost de cavel van Jan Van Eesbeke
- suyt Mathijs De Ro
- west Jan De Bremaeker

hiervan is 189,50 roeden geprezen op 40 S / roede en de rest op 38 S / roede

is belast met eeuwige rente van 3 S en wordt gerekent de 24ste penning
ook belast met 18 R sjaars ten proffijte van Jvr. Catharina Cobbaert
ook belast met 7,5 R sjaers ten proffijte van het Godshuys van Nasareth binnen Ninove
item een rente van 32 pond groot ten 16de penninck ten proffijte van dhoirs van Jenneken sNayers

Waarde : 57 R 15 S

3) partij Xlant op de Vlierenpael groot 90 roeden
- dhoirs N. Van Belle
- de kavel van Adriaen Van Eesbeke
- noort het Hoenderskot

geprezen op 30 S / roede

4) een partij schoofland op het Schuermanneken groot 119 roeden
- oost het Boschvelt
- zuyt de voorste Christoffel Van Eesbeke
- west de groenen wech
- noort Matthijs De Ro

geprezen op 9 S / roede

5) 557 roeden Xlant in de prochie van Meerbeke op het Beeckvelt
- oost de erfgenamen van Jan Vanden Eijnde
- noort en west het cloostergoet van Ninove

geprezen op 13 S / roede

6) partij meersch genoempt " de Winckeleere " in de prochie van Pollaer groot 116,60 roeden
- suyt derfve van Niclaes Wasteels
- west den dam
- oost den Branteghem
- noort derfve van de weduwe Nicolaes De Ro

geprezen op 55 S / roede

7) bosch binnen de prochie van Sambergen groot 125 roeden
- oost Mijnheer Damman
- noort de Armen van Sambergen

geprezen op 3 S / roede

8) een bosselken groot 125 roeden
- noort en oost het Boschvelt
- zuyt mijnheer Damman

geprezen op 6 S / roede

welke 2 bosselkens belast sijn met 2,5 cappoenen en met 1 stuiver aan de heere van Sambergen

de cappoen is gerekent tot 14 S / stuck

9) rente van 7 R sjaars ten laste van Jacques Lebert gepasseert voor de schepenen van Sambergen met bovendien 39,50 R over het verloop van deze rente

10) rente van 2 R sjaars ten laste van Jan Cooreman met 2 jaar verloop

11) onbezette rente van 3 R sjaars ten laste van Jan De Leenheere binnen de prochie van DW

12) ook de bomen bij hem in het sterfhuis gekocht mitsgaders nog " een hutte ofte hancare " en is : 117 R 7 S

TOTALE WAARDE VAN DEZE KAVEL : 3175 R 2 S


Gedaan op 03.04.1656


Anno 1656 werd een " hangar " omschreven als een " hancare " ( red. )