Anno 1678

INVENTARIS van de erfgronden van MARTIJNE LEMMENS bij het overlijden van Jan LEMMENS fa. Bernaerts


Jan Lemmens is overleden in Denderwindeke op 26.08.1678 ( dit overlijden staat niet in de parochieregisters vermeld ! )

Vincent Van Heghe fs. Jans is gehuwd met Martina Lemmens filia Jans als hoir ten sterfhuyse van den overleden Jan haeren vadere overleden op 26.08.1678

als éénen staeck van 3 ( Red. )

Red. : bij de staat van goed opgemaakt bij het overlijden van haar moeder waren er 4 staken

en " renunchieert en abandonneert het sterfhuys van haeren vader en dit gepasseert voor den bailliu ende in syn plaetse JOOS LIPPENS OFFICIER metsgaders JAN DE RO Burgemeester ende Guilliam Van Berchem schepen en dit op 17.01.1679 met Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaert als voocht over de 2 resterende hoirs van 3 en Vincent Van Heghe over syn echtgenote

Zij behoudt " de moederlycke gronden van erfven "

Red. : zie de staat van goed opgesteld bij het overlijden van Joanna Van Vaerenberch anno 1671


BESCHRIJVING VAN HAAR EIGENDOM HAAR VERSTORVEN VAN HAAR MOEDER , hierin heeft Martina het 1/3de deel

1) Den doorgaenden helft van de hofstede  ( " de Varenberch " )
                    -  O. en N. de straete
                    - W. den cavel te lothe gevallen Adam Schoonjans
                    - suyt den Varenberchmeersch te lothe gevallen Gillis Van Vaerenberch

  groot 110,5 roeden aan 2 guldens de roede : 221 guldens

2) den helft van den Haessenbroeck meersch
                  - O. tgoet van Beaupre
                  - W. den Cavel B 
                  - N. de Steenberch

    en is belast met 2 Innen en half aen Wed. Joos De Groote nu aan Roelant De Bonte en den Heere van Steenhout groot 135 roeden en is 189 guldens 13 stuivers

3) de helft van een stuck thiendelant opt Schoonvelt
                   - O. en W. den Cavel D
                   - met den eynde aen den Vyvermeersch
                  
    en is belast aen den Heere van Wedergrate op een half dw. met 3 denieren groot 171 roeden aan 30 stuivers de roede : 256 guldens 10 stuivers

4)  90 roeden thiendelant opt Schoonvelt
                   - W. dhoirs Jan Van Vreckem
                   - N. dhoirs Pr. De Maye  ( red. : De Mey )
                   - S. kerckengoet van Denderwindeke

    prijs van 25 stuivers de roede : 121 guldens 6 stuivers

5) de helft van de Cuypersmeersch wesende nu bos
                   - noorteynde ende suyt de hoirs en de weduwe Gillis Van Varenberch
                   - O. het Neygenvelt
                   - W. het Huchtersvelt
                   - N. de weduwe Nicolaes De Ro

groot 1 dw. 4 roeden 15 voeten en is belast aen den Heere van Wedergrate int geheele neffens de voorst Weduwe en hoirs van Gillis Van Varenberch met 2 cappoenen en 2 deelen cappoens , 2 stuivers en 8 denieren daer dit artikel moet dooghen de 2 deelen van 15 en de reste moet dooghen de voorste weduwe en hoirs Varenberch compt alhier in dit artikel voor 1 cappoen en 1 stuiver 1 denier

     : groot 104 roeden en is 157 guldens

Dit alles zonder de boomen ende schaerhout


Red. : deze 5 erfgronden werden identiek vermeld bij de staat van goed opgemaakt bij het overlijden van Joanna Van Varenberch ( zie elders in de staten van goed )