SCHEPENBRIEVEN ANNO 1556  omtrent APPELTERRE

De hoirs van Adriaen Cosijns verkopen aan Jan Vande Steene gelegen aan de Lindenberg in Appelterre

De hoirs van Adriaen Cosyns te weten Jan en Gheraert Cosyns , Adriaen Cosyns vervanghende syn broeders en zusters hoirs Adriaen Cosyns fs. Adriaens en de hoirs van Claes Matten en Gheertruyt Cosyns te weten Adriaen en Lieven Matten vervanghende huere andere medehoirs hebben vercocht aen Jan Vande Steene :

de 5 ghedeelen van eender stede in Apelteren aen den Lindenberch
- teghen dhoirs Stoffels De Coster
- Rase Vanden Ossene erve
- eynde derve Jan Stevens

De heerlycke rente afgetrocken teghen den penninck 24 en 3 cappoenen ten 8 grooten het stuck teghen den penninck 16

Anno 1556 , geen datum , folio 21verso van register 350


Summiere stamboom van de familie van wijlen Cosijns

Adriaen Cosijns , overleden voor 1556 , vader van :
1) Jan
2) Gheraert
3) wijlen Adriaen fs. Adriaens , hier Adriaen en zijn broers en zusters
4) Gheertruy x wijlen Claes Matten , hier Adriaen en Lieven Matten en anderen
 01/01/1556 : Pieter Vander Eecken verkoopt aan Joos De Wale :

1) oudt dw. tiendelant in Apelteren op den Wildere :
- Joos Schoonjans erve
- sheeren strate

2) oudt 1/2 dw. opt selve velt
- Gillis Wasteels erfve
- Lieven Liefgetal erfve

Wedergrate nr. 350 folio 13


18.02.1556 : Machiel Lambrecht fs. Pieters verkoopt aan Machiel Lambrechts fs. Claes :

1/2 dagwand meers in AP in de Craeyenbroeck
- een zijde dhoirs Lieven Matten hun stede
- ander zijde sheeren strate
- met einde aan Cornelis Van Branteghem

Wedergrate nr. 349 folio 89 verso


20.02.1556 : Claes Vanden Brempt filius Lievens , Adriaen Stevens fs. Joos x Elisabeth Vanden Brempt en Lievijne Vanden Brempt , alle kinderen van Lieven Vanden Brempt en erfgenamen van wijlen Jan Ruythooren :

verkopen aan Cornelis Van Branteghem :

een behuysde stede groot omtrent 1/2 dagwand in AP in de Nederstrate
- aan den Dam
- aan Adriaen Van Mello
- aan de Rijt
- aan sheeren strate

belast met een veertel coorens aan de Armen van AP
belast met 12 schellingen aan de Armen van Voorde
belast met 12 schellingen aan de kerk van Voorde

Wedergrate nr. 349 foio 88


20.04.1556 : Pieter Wasteels fs. Adriaens koopt van Rogier De Crul :

een veldeken behuyst gelegen in AP groot 1 dagwand of daaromtrent
- een sijde " het goet van outs tyt genaempt de Cordewamers "
- ander sijde de goeden van het clooster van Ninove
- met inde aen de strate

Wedergrate nr. 349 folio 75 verso


01.09.1556 : Hendrik Liefgetal fs. Lievens koopt van Race Vande Male :

108 roeden land op de Hoelputte
- met een sijde en eijnde aen het hof te Anghereel
- ander sijde Lieven Liefgetal

Wedergrate nr. 349 folio 77


27.09.1556 : De familie De Clercq alias sClercx verkoopt :

Joos Van Overstraten x Johanna S. ( onleesbaar ) als tochteresse ,
Jenyn De Clercq en Reinier Appelman als man van Anna sClercxs als erfgenamen vervangende Josyne De Clercq hun zuster verkopen aan Cornelis Van Branteghem :

1 dw. land op de Veinsberch gelegen aan het vlierken
- met een sijde aan de goeden van het klooster van Ninove

met last van 2 schellingen 6 denieren daarop uitgaande

Wedergrate nr. 349 folio 77


15/10/1556 : Zegher De Vuyst koopt van Willem De Roover 1/2 dw. lant op den Neercauter in Apelteren

Willem doet garant met 1/2 dw. opt selve velt

Present : Jan Daelman , Schoonjans , Breemakere en Jan Nys

Bron  : Register 351 oude nummering Archief Baronie Wedergrate


08/11/1556 : Proces wegens achterstel van betaling van een rente door Cornelis Jooris schuldig aan Weduwe Jan Coesins

Cornelis Jooris schuldich aen weduwe Jan Coesins ter causen van achterstel van een rente de somme van 3 croonen bepandt op syn huys en erve te Apelteren

Belovende de selve achterstellen te betalen op heerlycke executie.

Costen van het vonnis : 11 schellingen parisis


23.11.1556  Jan Neeten verkoopt aan Pieter De Clercq :

een behuysde hofstede in AP te Eychem
- tegen de kets van het Damvelt
- rontomme aent goet van Sint Jans in Gent

belast met 10 schellingen parisis aan diverse rentiers

en dit om de somme van 20 pond groot eens 

Wedergrate nr. 349 folio 108