SCHEPENBRIEVEN ANNO 1648 omtrent NEIGEM


23.01.1648 : Joos Van Vitserode verkoopt aan Guilliam Penninckx ( FS ) :

een behuysde stede te Neygen groot 60 roeden
- oost de goeden van dhoirs Van Breuseghem
- noort sheeren strate
- suyt Merten Buydens

en dat voor de somme van 28 pond groot en dit boven een rente van 9 guldens sjaers / 16de penninck / aan de weduwe Van Breuseghem evenals 8 tot 9 stuivers sjaers aen de kercke van Neygen en een halve gans aan de heere van LvW

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Mathijs De Ro burgemeester , Joos Lippens schepenen