SCHEPENBRIEVEN ANNO 1646 omtrent NEIGEM


08.03.1646 : Jan De Wolf x Joosyne De Neve maken machtig Jan Sterck om te verkopen , eerste koper was Cornelis Van Lierde fs. Lievens , nadien is de koper Jan Van Winghen als naederlinck ( ** )

1/2 dw. meers of daaromtrent gelegen in NG in de Gotemeersch
- tegen de goeden van Jan Quaetsaet
- ander sijde de goeden van Pieter De Neve
- metten anderen eynde boven tegen sheeren strate

op kommer en last van penninckrente aan het klooster van Sinte Pieters in Gent

en hierbij moet Cornelis Van Lierde fs. Lievens als koper worden vergoed daar Jan Van Winghen zich heeft beroepen op zijn statuut van " naederlinck "

( ** : Jan Van Winghen is familielid van Josyne De Neve , zie de lotingen van Meerbeke )

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Cornelis De Vleeschauwer en Adriaen Thienpont schepenen


28.03.1646 : Cornelis Van Bossuyt koster van Neygen erkent een rente aan Joos Lippens fs. Adriaens van 3 R sjaars / 16de penning / beseth op ( folio 2788 ) :

150 roeden land op het Heysbrugghevelt binnen de prochie van Neijgen
- oost tegen goet van Nicolaes De Strijcker
- dander syde lancxt de Brusselstrate
- de derde syde de goeden van den heere Baron deser lande
- vierde syde dhoor sCaveneere

is belast met 21 S sjaers aen de kercke van Neijgen

Present : de meier , Pieter Roosen burgemeester , Cornelis De Vleeschauwer schepenen


05.07.1646 : Voor het laathof van Bevingen zijn gecompareert :

Niclaes De Strijcker die een rente transporteert aan Sr. Joos De Groote van 5 R sjaars

Present : Franchois De Doncker loco de meier , Jan Van Winghen en Jan Stercke laten van het laathof van Bevingen


VERKOOP VAN DE ROODE LEEUW

02.08.1646 : Adriaene Van Brueseghem met consente van wijlen haar man nog in leven wesende op daete van 02.08.1646 verkoopt aan Jan Friart en syne huysvrouw Petronella Brysincx

 63,35 roeden hofstede genoempt " den Rooden Leeuw " en is een hofstede met " gemeitsten huyse daerop staende , stallingen ende andere edifitien " in Neygen op de Plaetse
- voor tegen de Plaetse
- onder tegen de Molenbeke
- suyt derfve van Hendrick Van Vrechem
- noort derfve van de weduwe wijlen Mr. Jaspar Van Brueseghem

en dit voor de som van 20 R / roede

Voor de rente hieromtrent zie WP van het jaar 1647

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Pieter Roosen burgemeester , Cornelis De Vleeschauwer schepenen