SCHEPENBRIEVEN ANNO 1637 omtrent NEIGEM


26.01.1637 : Aert Tuyermol pachter tot Gooik is ten achter aan vrouwe Johanna de Bruxelles weduwe wijlen Joncker Cornelis Van Brussel in zijn leven heere van Kortenaken en verobligeert hiervoor :

3 dw. meersch binnen de prochie van Neijghen ter Haeghen in de scheijde van Goijcke
- tegen de Oosteijcken brugge

Zij mag deze meers aanvaarden op de voorste achterheden

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens schepenen


18.03.1637 : Adriaen Lippens x Marie Galmaert erkennen ontfangen te hebben van Laureijs Peyckaert in naam van Elisabeth Pyckaert achtergelaten weeskind van Steven Pickaert de som van 16 L groot , hiervoor een rente van 6 R sjaars / 16de penning / beseth op :   ( Folio 1900 )

de helft van een behuysde stede in Neygen groot int geheel 1/2 dachwant
- oost de goeden van de weduwe wijlen Jaspar Van Breuseghem
- 2de sijde de kets
- noort sheeren strate

Present : de meier , Jan Buydens en Jan De Bremaecker schepenen


14.05.1637 : Joos De Cooman officier bij procuratie van Juliaenken Van Laethem dochter van wijlen Jans gehuwd met Marcus Marchant gepasseert voor notaris Louys Servais en sekere getuigen binnen de stede van Brussel verkoopt aan Sr. Joannes Vanden Abbeele in naam van den heere Baron van Wedergrate :

1 dw. bosch binnen de prochie van Neyghen
- aen den bosch van den heere van desen lande
- de goeden van Jeroen Van Callenberghe
- de goeden van de erfgenamen van Jan Van Bitterswijck
- teghen de goeden van Anthoon Wasteels

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens


04.06.1637 : Marie Vander Eijcken dochter van Wouter soo over haer selven en ook bij procuratie van haar broeder gepasseert voor notaris Jan Verhey in Amsterdam :

heeft getransporteert aan Sr. Joannes Vanden Abbeelen x Jouffrouwe Virginia Evenepoel :

een rente van 8 guldens en 7,5 stuivers die bezet is door Jan De Coene x Anneken Swinnen welke rente is beseth op :

een behuysde hofstede in NG bij de plaetse
- oost tegen de kets en voetwech
- vooren tegen sheeren strate
- ziut de Meulenbeke
- west de Weduwe Wouter Vander Eijcken

dit volgens schepenbrieven van 29.08.1633

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Mr. Pieter Minne en Gillis Buydens


25.06.1637 : Jacques Van Lierde x Anna Blocx erkopen aan Jan Van Winghene :

1 dw. lant in NG opt Cleijn Steent gemeten bij Mr. Gideon Wijns lantmeter mate van 20 voeten in de roede

- oost scoopers erve en het Cuerengoet van NG en dhoirs Joos Walckiers
- suyt derve van Adriaen Hermans
- west Joos Cardoens
- noort tegen de goederen van dhoirs Pieter Panneels

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Mr. Pieter Minne en Gillis Buydens schepenen


09.07.1637 : verkoop door de families Van Opsem en Thielmans aan Jan Sterck

Pauwels Lucas x Petronella Van Opsem mitsgaders
Jan De Vos x Maria Van Opsem
Item Joos Dauwe als voogd van de achtergelaten weese van Willemijne Van Opsem

allen hoirs en erfgenamen van wijlen Jenneken Evenepoel die hun moeder was

Item Marten Van Papegem uyt crachte en procuratie hem gegeven bij Franchois Thielmans ,
Jacqueline Tassaert x Pieter Clement ,
Christiaen Clement x Barbara Tassaert en dit volgens de instrument daervan gepasseert voor notaris De Fraye

Item Marie Thielmans achtergelaten weduwe van Jan Vander Biest mitsgaders Joos Dauwe hem sterk makende over sijne kinderen ,

allen erfgenamen van wijlen Pieter Thielmans

Samen hebben ze verkocht aan Jan Sterck bij consente van Mr. Floris Luyckx :

1) 125 roeden lant in Neyghen op het Steent
- de goeden van dhoirs Cardoens
- den groenen wech
- de goeden van den Baron van Meerbeke

2) een boomgaerdeken in Neyghen opt voorste Steent ook bij consente van Mr. Floris Luyck oock geleghen op het Steent
- tegen de voorste 125 roeden
- tegen de voorste groenen wech

Deze beide partijen zijn belast met 1 gulden aan den heere Baron van Meerbeke

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Mr. Pieter Minne en Jan De Bremaeker schepenen


09.07.1637 : verkoop door de families Van Opsem aan Jan Sterck

Lucas Pauwel x Petronella Van Opsem mitsgaders
Jan De Vos x Maria Van Opsem
Item Joos Dauwe als voogd van de achtergelaten weese van Willemijne Van Opsem :

verkopen aan Jan Sterck

1,5 dw. lant in NG op het Steent
- boven tegen sheeren bosch
- de erfgenaemen Cardoens
- de goeden van Pieter De Poortere

Present : zie supra