SCHEPENBRIEVEN ANNO 1636 omtrent NEIGEM


02.01.1636 : Pieter Crombeen x Catharina Cieters verkopen aan Nicolaes De Ro fs. Ingels ( folio 1706 ) :

1/3de van een half bunder land in Neygen opt Prindaelvelt
- oost Machiel Vander Roost en scoopers erve
- west het het Sollevelt
- noort den groenen wech 
- dander eynde sheeren goet

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Jan De Bremaeker schepenen


14.02.1636 : Gillis De Deyn fs. Anthonis verkoopt aan Philips D'Hanins hoogbaljuw van LvW ( folio 1713 ) :

60 roeden Vlemsche mate in Neygen opt Steent
- aen Neyghenbosch
- Joos Vander Poorten
- een eynde Cornelis Cardoens
- beneden aen den groenen wech

door de verkoper in koop verkregen van Lieven Vander Haeghen ( onzeker omtrent deze naam ) die op zijn beurt verkreeg van Pieter De Boeck en die op zijn beurt bij gifte van huwelijck van Christiaen Vander Plancken en is belast met 8 guldens sjaers aen Nicolaes De S. . . .

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens


17.02.1636 : Pauwels De Middeleer verkoopt Heer en Meester Jan De Reu ,  pastoor van Neygen , en hetzelfde tot behoef van de Armen van Neygen :

een rente van 12 guldens sjaers uyt een rente van 18 guldens waarbij de verkoper zijn leven lang de tocht ende recht heeft en bij het leven van Clara Henincx zyn huysvrouwe . . .
( de tekst is me niet gans duidelijk )

Present : Jan Buydens en Gillis Buydens


13.03.1636 : Adriaen Van Bossuyt fs. Jacques verkoopt aan Jan Van Winghen x Maeyken Agneesens :

1) 1 dw. meersch genaempt den Liefferinghenmeersch gelegen binnen Neyghen in LvW
- oost goet van heere van LvW
- zuyt ook de voorste heere
- noort de beke van Lieferingen
- west gasthuysgoet van Neyghen

2) 1,5 dw. lant genaempt " het Wanschoof "
- oost Andries Steenmetsers erve
- zuyt Brabant
- west den heere van Wedergrate
- noort Jan Quassaert

deze 2 partijen zijn belast met 16 guldens sjaers aen de hoirs Van Bitterswijck
met 13 guldens en 6 guldens sjaers aen de kinderen van Adriaen Van Bossuyt

Marge : in 1637 heeft Jan Van Winghen aan Adriaen Van Bossuyt het kapitaal van de rente van 6 guldens gelost , getekend De Fraye


08.05.1636 : Sr. Merten Thienpont verkoopt aan Christiaen Evenepoel :

de helft van seker huysken en erve in Neygen tegen het kerckhof
- oost Lucas Vander Kelen
- vooren sheeren strate
- west den keijts van de kercke
- noort het kerckhof

belast met 36 stuivers sjaers aen de kercke van Neygen en met 7,5 R sjaers aan Jfr. Pieternelle Van Breusegem , ook met rente van 7 R 5 S aan Jan Vander Brugghen

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens , Gillis Buydens , Laureys Vanden Dorpe , Jan De Bremaecker


OMTRENT DE ROODEN LEEUW

08.05.1636 : Christiaen Evenepoel x Beijken Van Brueseghem en Jfr. Pieternelle Van Brueseghem begijntje tot Gent verkopen aan Sr. Merten Thienpont :


elk hun 1/6de paert van een huys en erve genaempt " den Rooden Leeuw "
- vooren tegen sheeren strate
- achter tegen de Meulenbeke
- de erfgenaemen van Jeroen Van Callenberghe
- zuyt  Hendrick Van Vrechem

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens burgemeester , Gillis Buydens , Laureys Vanden Dorpe , Jan De Bremaecker


07.06.1636 : Cathelijne Smets daer moeder af was Barbara Pannens leste weduwe van Anthoen Vander Meulen verkoopt aan Jaspar Van Brueseghem griffier van LvW x Jaspariene Evenepoel :

een meersch groot 1 dw. binnen Neygen op de Poteerde
- aen de Gotestrate beneden tegen de Meulebeke
- deen zijde Adriaen Hermans erve
- dander sijde de voorste griffier Jaspar Van Brueseghem

belast met 20 stuivers sjaers aen Gillis Van Brueseghem die de koper tsijnen laste neemt behalve de croisen van de rente die blijven ten laste van de verkoper

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Gillis Buydens , Mr. Pieter Minne


12.06.1636 : Jacques Van Callenberghe , Pierijne Van Callenberghe x Pieter Van Bonte , Guilliam Vander Poorten x Marie Van Callenberghe , en Willemijne Van Callenberghe jongedochter , en Jooris Vitserode als voogd over de achtergelaten kinderen van wijlen Elisabeth Van Callenberghe x Guilles Stercke haar eerste man en Lauwereys Vanden Dorpe haar 2de man hebben , item Gillis Vander Diest x Anna De Coene als de actie hebbend van wijlen haar 1ste man Cornelis Van Callenberghe ;

allen hoirs van Jeronimus Van Callenberghe verkopen aan heer en Mr. Jan De Rouwe pastoor van Neijgen :

1) een behuysde stede groot 25 roeden gelegen in NG op de plaetse
- tegen het Molenstraetken
- ander zijde de goeden van de weduwe en hoirs van Meester Jaspar Van Breuseghem
- met eynde tegen de Plaetse van Neygen
- ander eynde tegen de Meulenbeke

op last van 4 cappoen aen de heere van LvW
op last van 2 stuivers en 1 oort aan het Gasthuys van NG
op last van 1 stuiver en 1 blanck aan de Armen van NG

2) 1/2 bunder land " in Neygensche mate "
- Nicolaes De Ro
- Joos De Cavenere
- een eynde den groenen wech
- ander eynde de goeden van den heere van LvW

belast met rente van 12 R sjaars aan Jacques Haccaert die de koper tsijnen laste

Als onderpand heeft Jacques Van Callenberghe 1 dw. lant te Neygenbosch gesteld

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens burgemeester , Jan De Bremaker schepenen


09.10.1636 : Mr. Hendrik De Smet uit procuratie hem verleend door :

Marie Sterck weduwe Guilliam Buydens mitsgaders Pieter en Anna Buydens haar kinderen en hun sterk makend over hun andere erfgenamen , en erkennen een rente aan Heer en Mr. Jan De Rau pastoor van Neyghen van 6 guldens / 16de / besedt op :


1) 2 behuysde steden groot omtrent 1 dagwand in Neygen op de plaetse tegenover de halle
- Niclaes De Strijcker erve
- sheeren strate
- achter tegen de kercke

2) op 1 dw. onbehuysde stede in Neygen genaempt " DE SPEELMAN "
- oost derve van dhoirs Pauwels Van Boterdaele
- west derve van het kasteel van Neyghen
- achter tegen het Beddewater

3) op een onbehuysde stede in Neygen op de Hameijde groot 1,5 dw.
- achter tegen het leen van Adriaen Van Boterdaele
- 2 ander sijden den heere pastoor van Neyghen


23.10.1636 : Niclaes Panneels zv. wijlen Pieter daar moeder af was Cathelijne Brakelmans verkoopt bij procuratie voor notaris Van Bevere in Brussel in het jaar 1633 aan Jan Van Wingen :  ( Folio 1824 )

1 dw. bosch genoempt d'Eghdeken gelegen in Neygen
- tegen Cleijn Steent
- tegen de bosch van heer Gillis Evenepoel

Present : de meier , Jan Buydens en Gillis Buydens schepenen


23.10.1636 : Jan Van Wingen erkent een rente aan Niclaes Panneels zv. Pieters een rente van 7 R sjaers / 16de penninck / beseth op :

de rente loopt vanaf 07.02.1634 en is beseth op 1 dachwant bosch

Present : zie supra

redactie : blijkbaar heeft Jenneken Panneels beroep gedaan op haar recht van naerhede want ze verkoopt ditzelfde bos in november 1636


06.11.1636 : Jenneken Panneels weduwe Jacques Pardaens verkoopt aan Adriaen Hermans x Adriana Van Boterdael :

1 dachwant bosch gelegen in Neyghen genoempt " Deghdeken "
- tegen het Cleyn Steent
- ander zijde den bos competerende heer Floris Evenepoel

op kommer van 7 R sjaars aan Nicolaas Panneels sonder meer

Present : de meier , Jan Buydens en Gillis Buydens schepenen