SCHEPENBRIEVEN ANNO 1635 omtrent NEIGEM


23.02.1635 : Lieven Vander Haeghen verkoopt aan Gillis De Deijn :

171 roeden Xlant in NG opt Steent
- oost Christiaen Evenepoel
- west Joos Vander Poorten erve
- eijnde noort het Hebdomedarijegoet

belast met een rente van 8 R sjaers aan Nicolaes De Strijcker

Present : de meier , Laureijs Vanden Dorpe en Pieter De Cueleneer


08.03.1635 : Anneken De Mol geassisteerd met Joos Lippens gekozen als voogd verkoopt aan Pieter De Mol haar broeder :

al haar paert en deel in de goedingen haar verstorven van haar grootvader Pieter Galmaert " soo in Vlaenderen als Brabant " welke goedingen nog onverdeeld liggen tussen haar broeders en zusters

Present : de meier , Jan Buydens en Gillis Buydens schepenen


22.03.1635 : Jooris Vitserode fs. Pieters verkoopt aan Jaspar Van Brueseghem griffier van LvW :

125 roeden lant in NG op het Bevinghenvelt
- noort scoopers erve
- zuyt Gillis Panneels fs. Pieters erve
- deen eynde de Planterije
- ander eynde de Caelemontmeersch

belast met 5 penningen parisis aen den heere van Bevingen

de verkoper verbindt ook voor de schepenen van Meerbeke zijn behuysde stede en andere goedingen

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens , Laureys Vanden Dorpe , Pieter De Cueleneer en Jan De Bremaeker schepenen


26.04.1635 : Christiaen Evenepoel x Barbara Van Breuseghem verkopen aan Jan Van Winghen ( folio 1493 )

220 roeden land gelegen op het Cleijn Oosteijckenvelt
- oost den heere van Neygen en Michiel Vander Roost
- west Jeroon Van Callenberghe
- noort den bogaert

belast met 1 cappoen en 1/12de cappoens
belast met 1 gans en 3/4de gans
belast met 14 S 6 denieren parisis

Present : de meier , Gillis Buydens en Laureijs Vanden Dorpe


29.04.1635 : Jan en Joos Torrekens verkopen aan Jan Van Winghene ( folio 1494 ) :

Voor meier en laeten van de laetbanck van Bevingen onder Neygen zijn gecompareert :

de helft van een besloten block rontomme behaeght gelegen te Bevingen onder Neygen groot int geheele 226 roeden " BEVINGSCHE MATE OFTE MAETE VAN OOTINGEN "  volgens de metinge gedaan door Mr. Philips De Dijn " geswooren lantmeter " in het jaar 1627
- west sheeren strate en het kerckhof
- oost mijn heere van Neijgen
- een eynde aen het keijtsken

belast met " 4 corten " sjaers sonder meer

Present : Jaspar Van Breuseghem greffier , Jacques Pardaens meier , Roelandt Agneesen laeten


10.05.1635 : Adriaen Lippens fs. Adriaens erkent schuld aan Niclaes De Strijcker van 7,5 R sjaars / 16de penning / eerste valdag half augustus 1627 / beseth op :

zijn behuysde hofstede te Neygen
- eender zijde Guill. Buydens
- ander zijde dhoors Peeter Leccousele ( ? , red. )
- beneden tegen de Meulebeke
- voren tegen sheeren strate

Present : de meier , Laureijs Vanden Dorpe en Pieter De Cueleneer schepenen

Op 28.05.1635 heeft Nicolaes De Strijcker deze rente getransporteert aan Joos Claes koopman van laken te Brussel
Present : de meier , Gillis Buydens , Mr. Pieter Minne , Cornelis Roosen en Jan De Bremaeker schepenen en als griffier Van Brueseghem


10.05.1635 : Jacques Van Callenberghe , Pierijntje en Willemijne Van Callenberghe en Jooris Vitserode als voogd over de achtergelaten kinderen van wijlen Elisabeth Van Callenberghe x Guilles Stercke haar eerste man en Lauwereys Vanden Dorpe haar 2de man hebben verkocht aan Cornelis Van Callenberghe hun respectieve broeder :

een onbehuysde stede groot omtrent 20 roeden binnen Neygen op de Plaetse recht over de halle
- oost tegen de plaetse
- west tegen de Meulebeke
- noort het Meulenstraetken
- zuyt de erfgenamen van Gillis Van Breuseghem

belast met 4 cappoenen en 16 penningen parisis aan de heere van LvW
belast met 2 stuivers en 1 ort ( lees : oord ) aan het gasthuys van Neyghen

Deze koop is gedaan voor de som van 300 R boven de voorste last

Present : de meier , Laureijs Vanden Dorpe en Pieter De Cueleneer schepenen


06.06.1635 : Cornelis Van Callenberghe fs. Jeronimus erkent een rente over ontvangen geld aan Jacques Hackaert x Tanneken Serneels van 12,5 R sjaars / 16de penning / beseth op  ( folio 1503 ) :

1) 25 roeden onbehuysde stede in Neygen op de Plaetse
- het Meulestraetken
- ander zijde dhoors Gillis Van Brueseghem
- een eynde de Meulenbeke
- ander eynde vooren tegen sheeren strate

belast met 4 cappoenen sjaars aan de heere van desen lande

2) 1/2 bunder lant op het Prindaelvelt
- Nicolaes De Ro erve
- Joos De Neve erve
- een eynde sheeren goet van Neyghen
- ander eynde de groenen wegh

en is belast met sheeren schaut aan de heere van Oetingen

Present : de meier , Jan Buydens en Gillis Buydens