SCHEPENBRIEVEN ANNO 1634 omtrent NEIGEM


23.03.1634 : Adriaen De Coene fs. Lauwereys daar moeder af was Marie Stercke verkoopt aan Jan Quaessaert x Martijncken Vrancx die ook dochter is van de voorste Marie Stercke :

1) 1/4de paert van 1 dagwand land in DW op Kessenbeke
- west kercken of Armengoet van Liefferingen
- oost weduwe en hoors van N. ( onleesbaar ) Vanden Bossche
- noort Jan Mathijs
- zuyt de Meulestrate

2) 1/4de van 1 dagwand land in DW op zelfde Kessenbeke
- zuyt de Meulestrate
- oost en noort Scholasterijgoet Meerbeke
- west kercke of Armengoet van Neygen

3) 1/4de van 1 bunder weijde en lant in Neygen in " de Oosteijckenbroeck "
- zuyt het Waenschoof wesende sheeren goet van Neygen
- oost dhoirs Gillis Van Breuseghem
- west sheerengoet van Neyghen
- noort Roelandt Agneesen

dit bunder is belast met 2 blancken sjaars aan de heere van LvW

4) 1/4de van 1,5 dagwand meers in Neygen in de voorste Oosteijckenbroeck
- zuyt dhoirs Gillis Van Brueseghem
- noort en oost sheerengoet van Neygen
- west Roelandt Agneesen

belast met 7 schellingen 9 denieren aan de heere van LvW

Present : de meier , Jan Buydens , Gillis Buydens , Pieter De Cueleneer

Red. : ook onder Denderwindeke geplaatst


29.03.1634 : Lieven Van Lierde bij procuratie van Jan Vander Brugghen x Martijne Van Breuseghem verkopen aan Catharina Herremans weduwe Geeraert Vanden Bossche groot 324,25 roeden

een stuck lant in Neygen op de Waenschoof
- oost en noort sheeren goet van Neyghen
- west de heere van Liefferinge zijn goet
- zuyt het gescheede van Brabant

belast met 1,5 cappoen , 1,5 gans , 18 schelen parisis sjaars heerlijke rente

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Gillis Buydens


18.05.1634 : Adriaen Van Bossuyt fs. Jacques erkent een rente aan Sr. Jean De Coster van 6 R 5 S sjaers / 16de penning / beseth op ( folio 1203 )

1) 1,5 dw. land in Neygen op Waenschoof
- sheeren strate
- Andries Steenmetsers erve
- een eynde dhoirs Jan Vrancx
- ander eijnde tegen Brabant

2) 1 dw. meersch in de Liefferingenmeersch
- een sijde en een eijnde het gasthuysgoet van Neygen
- de Liefferingebeke

Present : de meier , Gillis Buydens , Cornelis Roosen


18.03.1634 : Franchois Cieters fs. Geeraerts verkoopt aan Nicolaes De Ro ( folio 1211 )

1/3de paert van 1/2 bunder land in NG
- oost Michiel Vander Roost en scoopers erve
- ander sijde het Sollevelt
- zuyt sheeren goet van Neygen
- noort de groenen wech ofte erfve van Joos De Cavenere

Present : Jan Buydens , Cornelis Roosen en Gillis Buydens


22.07.1634 : Anna De Waghemaker weduwe Nicolaes Jacquemijns en Joos Van Havere haar schoonzoon hem sterk makend over de onbejaarde kinderen van wijlen Nicolaes Jacquemijns mitsgaders Nicolaes De Ro fs. Ingels hem insgelijks sterk makend over zijn kinderen met - - - niet ingevuld - - - verkopen aan Heere en Meester Jan De Reu pastoor van Neyghen te weten :

1) Anna De Waghemaeker met Joos Van Havere haar schoonzoon over de helft en het 1/4de in de resterende helft ,
2) Nicolaas De Ro over 1/4de en de helft van resterende 1/4de

van een lochtinck in Neyghen
- oost sheeren goet van de prochie
- west weduwe Guilliam Buydens
- noort de erfgenamen van Adriaen Van Boterdaele
- vooren tegen sheeren strate

belast met 6 veertels coorens aan de Armen van Neyghen
item met 24 stuivers sjaars aan het gasthuis van Neyghen
item met een braspenninck aan den heere van desen lande

Als onderpand bij deze verkoopt stelt meer speciaal Nicolaas De Ro 1 dagwand land op het Prindaelvelt
- oost Machiel Vander Roost
- suyt tgoet van den heere van Neyghen
- ten derde het Sollevelt
- ten vierde den groenen wech

Als onderpand stelt Anna De Waeghemaker passeert voor de wethouders van Ninove en stelt als sekere ( sekere : lees onderpand ) 1/2 bunder meers te Ninove in de Nederwijcke

Present : Gillis Van Vaerenberch meier , Jan Buydens en Cornelis Roosen


07.10.1634 : Lieven Van Lierde x Maeyken sWandeleren erkennen een rente aan Jeroon Seghers van 16 guldens sjaars / 16de / beseth op :

:  de helft van een hofstede gelegen te Neyghen geheeten " DEN WILDEMAN " waar de comparanten tegenwoordig in wonen

- Adriaen Lippens zijn hofstede
- de weduwe Jacques Pardaens en is Jenneken Panneels
- achter tegen de Meulenbeke
- vooren de plaetse ofte sheeren strate

Present : Jaspar Van Brueseghem greffier in plaats van de meier , Gillis Buydens en Cornelis Roosen


14.12.1634 : Jean Rounscheijn x Chathelijne Mille verkopen aan Magdalena Mertens weduwe Niclaes De Reu :

1 dw. Xlant in Neygen op het Cruysvelt
- dhoirs Nicolaes Jacquemijns erve
- ander sijde dhoors Guilliam De Doncker
- deen eijnde den Hincxberch
- dander eijnde tegen de Brusselstrate

De verkoper stelt als onderpand bij deze verkoop voor de wethouders van Nieuwenhove een behuysde hofstede gelegen te Nuwenhove

Present : de meier , Jan Buydens en Gillis Buydens

Red. : Rounscheyn is het huidige Ronsijn