SCHEPENBRIEVEN ANNO 1626 omtrent NEIGEM


28.04.1626 : 1) Jan De Meyer x Maria De Maseijer te voren weduwe van Guilliam Van Callenberghe
                        2) mitsgaders Joos Van Callenberghe als voogd over de wezen van wijlen Guilliam met accoord van de schepenen van Ninove

verkopen aan Guilliam Buydens op voortaenen rente van 36 guldens :


een onbehuysde stede in Neygen op de Plaetse groot een oudt dw.
- de behuysde stede van Adriaen Lippens
- de Wed. en dhoirs Wouter Vander Eecken
- een eynde achter tegen de Meulenbeke
- een eynde voren tegen sheeren strate

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Jacques Pardaens en Roelandt Agneesen schepenen


28.04.1626 : Guilliam Buydens schuldig aan Jan De Meyer en Joos Van Callenberghe als voogd van de wezen Guilliam Van Callenberghe een rente van 36 guldens / 16de penninck / beseth op :

: een onbehuysde stede groot 90 roeden zie supra , met de belofte hierop een huys te doen stellen van 5 gebouden

Present : zie boven


28.05.1626 : Petronella Vander Eecken erkent een schuld aan Niclaes De Dijn tselve ontstaan in de naam van Jenneken Vanden Bossche fa. Jans een rente van 6 guldens / 16de penninck / beseth op :

1) 1/4de paert en deel van een behuysde stede te Neijgen bij de plaetse
- oost het straetken
- Peeter Galmaerts erve
- dhoirs Guilliam Van Callenberghe erve
- ander eynde tegen de Meulenbeke

belooft ook te compareren voor de schepenbank van Meerbeke en te stellen als verder pand

2) 1/4de van een behuysde stede te Prindael groot een oud half bunder

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Olivier Vanden Broecke , Jacques Pardaens schepenen


15.10.1626 : Transport van een rente door Sr. Pieter De Coninck aan Jan De Coninck  ( Folio 399 ) :

in Brussel heeft Sr. Pieter De Coninck " coopman van syde laeckens " ( lees : zijden lakens ) transporteert aan Sr. Jan De Coninck zoon Jan daar moeder af is Juffrouw Elisabeth Maes zijn broeder de helft van rente van 12,5 R sjaars die ten laste is van Adriaen Hermans

Hiervoor heeft Sr. Jan De Coninck de helft van deze rente bepandt op :

1) 133,35 roeden landt onder Liefferinge op het Liefferingevelt
- oost Christiaene Maes
- noordt sheeren strate
- west de Weduwe Gillis De Neve

2) 123,50 roeden land op de Waenschoof
- oost de voorste Christiaene Maes
- west den heere van eyghen
- noort de weduwe Gillis Van Breuseghem

3) 124 roeden land op de Waenschoof
- oost de voorste Christiaene Maes
- west den heere van Neyghen
- noort de Wed. Gillis Van Breuseghem

4) 114 roeden op het Groot Oosteyckenvelt
- suyt Christiaene Maes
- noort sheeren goet van Neyghen
- west de Waenschoof

5) 66 roeden land op het selve velt
- suyt de voorste Christiaene Maes
- noort Cleijn Oosteijcken
- west de Waenschoof

6) de helft van een meerselken in de Liefferingenmeersch
- tegen de beke
- noort en suyt het velt

7) de helft van 1/2 bunder meersch in Neyghen achter het casteel in de Gansestrate
 - tegen Joos Walckiers erve
- ander sijde gasthuysgoet van Neyghen
- beneden tegen sheeren strate
- boven tegen cloostergoet van Vicoigne

waarvan de andere helft competeert aan de voorste acceptant hun verstorven van Anna Vander Poorten hun grootmoeder

Ze geven procuratie aan Joos De Neve en Joos De Pestere die verchijnen voor de schepenbank van LvW

Present : Jan Buydens en Gillis Buydens


20.10.1626 : Joos Vande Maele en Pieter Persoons verkopen aan Adriaen Hermans :  ( Folio 398 )

de helft van een 1/2 dachwant meers waarvan de helft competeert aan de koper gelegen in de Liefferingenmeersch
- west Armen van Liefferingen
- oost het goet van den Heere van lande
- noort de Liefferingenbeke
- zuyt het Waenschoof

Present : Jan Buydens en Jacques Pardaens schepenen


03.11.1626 : Loting der kinderen van wijlen Pieter Panneels en wijlen Cathelijne Brakelmans en dit " onderlinghe en met vriendelycke en voorsienighe adviese " te weten Nicolaas , Gillis en Johanna Panneels x Jacques Pardaens

Hierbij ging lot één naar Nicolaes Panneels

1) 116 roeden lant in Liefferinge opt Liefferingevelt
- Jeroon Van Callenberghe erve
- 2 syden sheeren strate

geschat op 116 guldens

2) 157 roeden lant in Neyghen op de Waenschoof
- lancx den Liefferingenmeersch
- deen eynde goet van Cappelrije van Neyghen
- dander eynde Jan Vrancx erve

geschat op 120 guldens

3) 117 roeden lant in de prochie van Goycke op de Kelenberch by hem in mangelinge vercregen van zyn swager Jan Pardaens over 111 roeden in de Drooghe Weyde
- Henr. De Vlaminck erve
- de goeden van den hove ter Haegen

geschat op 110 guldens

4) 223 roeden lant in Neyghen opt Cruysvelt
- lancx sheeren strate int cautergat
- Jan De Doncker erve
- een eynde Nicolaes Werry syn behuysde stede

geschat op 200 guldens

5) 204 roeden lants in Meerbeke opt Prindaelvelt
- Henr. De Vlaeminck erve
- beyde de eynden Joos De Neve erve aent losgat van zelve velde naer den bosch

geschat op 150 guldens

6) 136 roeden meersch geheeten den " DRIJBECK "  ( slecht leesbaar ) gelegen binnen Neyghen
- lancx Gillis Panneels erve
- dander syde den Beeckmeersch
- deen eynde sheerengoet van lande
- dander syde aent straetken

geschat op 136 guldens

7) 1 dw. meersch in de Vroonenmeersch
- Roelandt Agneesen erve
- de Rommemeersschen ( ? )
- de Molenstrate
- dander eynde sheeren strate

8) de helft van 63 roeden meersch in den Liefferingenmeersch
- 2 syden derve van de cappelrije van Neyghen en Liefferinghen
- de Liefferinghenbeke

geschat op 32,5 guldens

9) item syn paert als hun vader competerende was in een huys in Bruessele wesende een beckerije ( lees : bakkerij ) in de straet geheeten de Ruysbroeck boven tgene by hem Nicolaes noch betaelt en geschat op 640 guldens

10) item een rente van 22,5 guldens ten laste van de Staten van Vlaenderen geschat op 360 guldens

11) item 1,5 dw. bosch gelegen op Stert in Goycke
- eender syde en een eynde Pieter Minne bosch
- dander syde Joos Evenepoel bosch

12) 1,5 dw. bosch aen het Cleyn Steent
- Joos Walckiers zijn bosch
- bosch van den heere van LvW

13) 1 dw. bosch genoempt " DEGHDEKEN "                      ( ** )
- het Cleyn Steent
- den bosch van Heer Gillis Evenepoel

met last van de heerlijke renten hierop

Present : Gillis Buydens en Guilliam Van - - onleesbaar - -

( ** dit bos werd in 1637 verkocht door Jenneken Panneels weduwe Jacques Pardaens


Jacques Pardaens x Johanna Panneels erkennen een schuld aan Jacques Hackaert bakker int Wijgaerdeken te Brussel x Jouffr. Anneken Serneels zijn huysvrouwe van 31 guldens 5 stuivers sjaers / 16de penninck / beseth op :

1) hun behuysde stede met camme en andere edificien te Neyghen aen de Plaetse daer jegenwoordelyck is uythanghende " DE ZWANE "
- de behuysde stede van Adriaen Hermans
- de behuysde stede van dhoirs Pr. Lescoffle
- een eynde de plaetse
- ander eynde beneden de beke

en is belast met 6 guldens sjaers aen Jeroon Van Callenberghe en met 8 en 3/4de stuivers sjaers aen de kercke van Oetingen

2) de 2/3de van een block lant groot int geheele 333 roeden geheeten " de Drooghe weyde "
- gelovers erve
- Gillis Panneels erve met het resterende 1/3de

3) 1/2 bunder bosch binnen NG
- sheeren strate
- het Groot Steent
- sheeren bosch
- Niclaes Wasteels land

Verder comparerende voor de meier en schepenbank van Liefferinge en aldaer in onderpand te stellen

4) 202 roeden opt Lieferinghenvelt
- oost dhoirs Gillis Van Breuseghem
- west Jan Vrancx erve
- een eynde den Liefferinghenmeersch
- ander eynde de voorste Jan Vrancx

geen ondertekenaars , vermoedelijk dezelfde datum als supra


17.12.1626 : Guilliam Buydens verkoopt aan Leonaert De Vlaeminck x Pierijne Van Lierde op voortanen rente van 22 guldens sjaars / 16de penninck :

de helft van 90 roeden onbehuysde stede daaraf gereserveert zijn 12 voeten " Neijgensche mate " breede van boven aen de strate tot onder op de beke
- lancx derve van Adriaen Lippens
- oost dhoirs Wouter Vander Eecken
- dander sijde de wederhelft van de vercooper
- deen eynde sheeren strate
- dander eynde de Meulenbeke

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Olivier Vanden Broecke , Jacques Pardaens , Guilliam Van Snick schepenen


17.12.1626 : Leonaert De Vlaeminck x Pierijne Van Lierde erkennen een rente aan Guilliam Buydens van 22 guldens sjaars / 16de penning / beseth op :

1) de helft van de onbehuysde stede , zie supra

2) de rentegelders beloven een huis te stellen op de voorste onbehuysde stede

Present : zie supra