SCHEPENBRIEVEN ANNO 1623 omtrent NEIGEM


04.05.1623  : Maria De Dobbeleer weduwe wijlen Gillis Van Breuseghem verkoopt aan Karel De Pelsemaker x Catharina Tuyermol :

en dit voor een rente van 29 guldens sjaers boven 150 guldens gereet gelt  ( dus samen 614 guldens , niet bepaald goedkoop ) :

een behuysde stede in Neyghen
- voren sheeren strate
- achter het kerckhof
- deen sijde Lucas Vander Kelen erve
- dander sijde Machiel Vander Roost erve ofte straetken

op kommer van 20 stuivers sjaers aen de kercke en gasthuys van Neyghen

Present : Pauwels Van Boterdaele meier , Cornelis Roosen , Olivier Vanden Broecke , Roelandt Agneesen , Adriaen Herremans schepenen


04.05.1623 : Karel De Pelsemaeker x Catharina Tuyermol erkennen een rente aan Maria sDobbeleren weduwe Gillis Van Breuseghem van 29 guldens / 16de penninck / beseth op :

: een behuysde stede in Neyghen , zie supra

Present : zie supra