SCHEPENBRIEVEN ANNO 1621 OMTRENT NEYGEM


anno 1621 : Jacues Perdaens erkent een rente aan de Armen van de Coudenbergh tot Brussel van 25 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1) de helft van een behuysde stede ofte pachthof met de afgebrande huysinghen en andere edificien daer nog op staende groot int geheele 281 roeden

Present : Cornelis Roosen en Roelandt Agneesen


19.06.1621 : Jan Vitserode x Seynten De Bus erkennen rente aan Pieter Rons in de naam en als voogd van Pieter De Smet fs. Pieters van 30 S sjaers / 16de penning / beseth op :

1 dw. meersch in NG in de Goetstrate
- osot de voorste straete
- ander eijnde beneden tegen de Meulenbeke
- een zijde Guilliam Pain d'Avoine en Joos Walckiers
- niet ingevuld

Present : Gillis Van Belle en Adriaen Hermans


23.06.1621 : Dierick Van Tongeren x Maeycken Vander Eecken erkennen een rente aan Niclaes De Dijn x Marie Crockaert een rente van 2 guldens sjaars / 16de / beseth op :

het 1/5de deel van een behuysde stede gelegen binnen de prochie van Neyghen
- met eender sijde Wouter Vander Eecken erve
- ander sijde de kets aldaar
- vooren tegen sheeren strate
- achter tegen de Meulenbeke


Present : Roelandt Agneesen en Adriaen Hermans


24.11.1621 : Joos De Pester fs. Adriaens uyt crachte van procuratie hem verleent door Peeter en Nicolaes Van Bonte , Jan Vergauwen x Pieternelle Van Bonte en hem sterk makend over de wezen van Maycken Van Bonte en dit voor notaris en getekend Bonjours verkopen aan :

Jaspar Van Brueseghem griffier van den lande van Wedergrate :

een onbehuysde stede in Neygen
- Pieter Galmaerts erve
- deen eynde sheeren strate
- ander eynde tegen de beke

belast met rente van 2,5 stuivers aan het gasthuys van Neyghene
met last van 30 stuivers sjaers aan Pieter Galmaerts
met last van 20 stuivers sjaers aan Gillis Pauwels

Present : Pauwels Van Boterdaele meier , Cornelis Roosen , Roelandt Agneesen , Olivier Vanden Broecke , Adriaen Hermans en Pieter Vander Smissen schepenen