SCHEPENBRIEVEN ANNO 1611 omtrent NEIGEM


 

29.01.1611 : Adriaen Van Boterdaele erkent schuldig te zijn aan Jonckheer Guilliam De Mol heere van Bollant als executeur van het testament van wijlen Mr. Jaspar de Goux in sijn leven heere van LvW en dat in proffijte van de Armen van Neyghen volgens deselve testamente ( Folio 237 ) :

een rente van 12 rijnsguldens / 16de penninck / en beseth op :

1 ) een bogaert geheten " Wavers bogaert " groot omtrent 1 bunder
- sheeren strate
- sgelovers behuysde stede geheeten " den Bauwen "
- boven tegen het Sollevelt

2) 1,5 dw. maeymeersch in de Vroonenmeersch
- eenen seijde en eynde de goeden van den heere van Wedergrate
- dhoirs Jan Van Bitterswijck erve
- eynde boven tegen den Tant en den Ballotaert

3) 1/2 bunder weyden genaempt " de Poteerde "
- sheeren strate
- het Sollevelt
- aen de Poteerde van de Armen en Kercken van Neyghen

Present : Roelandt Agneesen en Guilliam Buydens

 03.02.1611 : Aert Segers en Aert Van Hove x Kathelijne Segers de voorste Aerts zuster hebben verkocht aan Pieter Minne fs. Pieters :

1 dw. Xlant in Neigem op het Cruysvelt
- Claes Jacquemijns erve
- Guilliam De Doncker erve
- een einde den Hincxberch
- ander einde teghen de Brusselstrate

op den kommer van 6 penningen sjaers daerop uytgaende

Present : Cornelis Roosen en Olivier Vanden Broecke
 Omtrent Martijne Lippens , geliefde van wijlen Sr. de Goux die hertrouwde met Adriaen Van Boterdaele

 

01.03.1611 : Merten Lippens zoon van wijlen Adriaen Lippens verkoopt aan Adriaen Van Boterdaele in huwelyck gehadt hebbende Martijne Lippens zijn moye :

 

het 1/4de deel van de goeden hem verstorven van wijlen Martijne Lippens zijn moye te weten met de voorwaerde dat Adriaen competeert den tocht zijn leven lanck

 

1) 1/4de van een behuysde stede in NG geheeten " DEN BAUWEN "
- de Kueren van Neygen stede
- vooren sheeren strate
- tegen het Sollevelt
 

2) 1/4de van een hoplochtinck in de kerckhofstrate
- voren tegen de voorste Kerckhofstrate
- achter tegen het Papestraetken die naer de Hameyde loopt
- een eynde Papestraetken
- ander eynde Hendrick De Vlaeminck erve

 

3) 1/4de van een leen op het Sollevelt groot 9 dw.
- Kuerengoet NG
- de voorste Kuerenstede
- tegen de voorste Bauwen

 

4) het 1/4de van een bogaert geheeten " Wavers bogaert "  groot 1 bunder ( * : de bogaert van de familie Van Wavere , red. )
- lancx op en neder tegen de voorste Bauwen
- sheeren strate
- tegen het Sollevelt

 

5) het 1/4de van 1/2 bunder weyde geheeten " de Poteerde "
- tegen de voorste bogaert
- tegen het Sollevelt

 

6) 1/4de van een maeymeersch groot 1,5 dw. in de voorste prochie in de Vroonenmeersch
- dhoirs Jan Van Bitterswijck erve
- ander zijde en eynde sheerengoet van LvW

7) 1/4de van een plecxken geheeten " DEN TANT "
- gelegen tegenover de voorste Bauwen

Item belooft de verkoper te compareren voor de schepenbank van Meerbeke en te transporteren het 1/4de 19 guldens van 3 renten sprekende op diverse gronden in Meerbeke


Present : Roelant Agneesen en Guilliam Buydens
 Omtrent de zoon van Jan Van Bitterswijck , waard van de Swaene in Neigem en ingetreden bij de Kartuizers in Brussel

19.05.1611 : Martijne De Doncker leste weduwe wijlen Hector Van Vaerenberch erkent een schuld aan Mr. Joannes De Broyere priester en procurator van de Convente der Sateroisen binnen Brussel tselve ontstaen in den naem van Frater Joannes Van Bitterswijck zoon van wijlen Jan Van Bitterswijck ook religieus binnen zelve convent :

een erfelijke losrente van 12 guldens 10 stuivers sjaers / 16de penninck / beseth op :

1) een behuysde hofstede in DW. te Smehove groot 1/2 bunder
- het Frijthof
- voren sheeren strate
- een eynde Anthonis Van Snick erve
- ander eynde Hans Van Aerde zijn erve

2) een drooge weyde te Smehove
- Weduwe Hector Buydens erve
- geloveresse haar ander erve
- een eynde sheeren strate
- ander eynde sheeren strate

Present : Gillis Van Belle en Roelandt Agneesen

-