SCHEPENBRIEVEN ANNO 1610 omtrent NEIGEM


 

05.01.1610 : Aert Segers verkoopt aan Anthonis Wasteels fs. Charles bij overlating van Anthonis Van Onsem fs. Lauwereys :

1/2 dw. land in Neyghen op Cleyn Steent
- dhoirs Nicolaes Jacquemijns erve
- Jan De Doncker erve
- met beyde eynden tegen Pieter Panneels zijn bosch

Present : Roelandt Agneesen en Guillliam Hondermerckx
 


28.01.1610 : Henr. Heylen x Josyne Cardoens hebben verkocht aan Joos De Luu fs. Adriaens :

102 roeden bosch in Neygen opt Steent
- sheeren bosch van Wedergrate
- tegen voorste Steent
- tegen Anthonis Wasteels erve

met laste van 4 denieren parisis aen den heere van Beevingen

Present : Geeraert Vierendeels en Olivier Vanden Broecke

 


22.02.1610 : Pieter De Man x Elisabeth Oste dochter wijlen Arent Oster daar moeder af was Barbara Vander Poorten hebben verkocht aan Roelandt Agneesen onzen medescepenen :

1) 1,5 dw. meersch in NG in de Goetkensmeersch
- scoopers meersch
- Jan Vrancx causa uxoris erve
- met een eynde de Goetstrate
- ander eynde tegen de beke

op de kommer van 5 schellingen parisis aen aen de Cappelrije van Liefferingen
Item aan de Armen van Sinte Claes met 12 schellingen parisis
Item met heerlijke rente daerop uytgaende

2) 1/2 dw. meersch in NG
- een sijde en een eynde de Meulebeke
- 2 ander sijden den heere van desen lande

3) 25 roeden stede in NG
- scoopers erve
- Pieter Panneels erve
- onder tegen de Meulebeke
- boven tegen sheeren strate

op commer en last van heerlijke rente en gasthuysrente

Present : Geeraert Vierendeels en Olivier Vanden Broecke


21.08.2010 : Magdalena sConincx dochter wijlen Machiel daar moeder af was Clara sGrooten , huisvrouw van Otto  Wocke wonen in Duitsland verkopen aan Roelandt Agneesen x Johanna Cobbaert  ( Folio 202 ) :

 

1) de helft van een behuysde hofstede te Neygen geheeten " den Brues " gelegen op de Hameyde
- 2 syden sheeren strate
- vooren de voorste Hameyde
- achter tegen dhoirs Anna Vander Poorten hoplochtinck

 

2) de helft van 30 roeden lochtinnck tegen over de voorste stede
- eender zyde tegen Pieter Paneels erve
- ander syden scoopers erve
- achter op de Meulebeecke

welke Magdalena De Coninck is toekomend bij de dood van wijlen Gillis De Groote haar oom

 

Present : Guilliam Buydens en Olivier Vanden Broecke

Redactie : Machiel De Coninck is vermeld in het XXste penningkohier van Neigem evenals Gillis De Groote

 21.08.1610 : Roelandt Agneesen x Johanna Cobbaert erkennen een rente aan Jan Agneesen x Geertruyt Vande Leene van 10 gulden sjaers / 16de / beseth op :

 

( Folio 203 )

1) een stede in Neygen groot 75 roeden
- Peeter Panneels erve
- ander zijde tegen Peeter Galmaerts lochtinck
- voren ter straten
- achter op de beke

2) 1/2 dw. meersch in Neygen geheeten " den Baggaert "
- de Meulenbeke
- de Hinckepinckstrate
- vooren tegen goet van den heere van LvW

3) de helft van een meersch groot 3 dw. gelegen in de Goetkensmeersch aen de Oosteyckenbrugghe
- 2 sijden sheeren strate
- ander zijde Jan Vrancx erve
- ander zijde de Meulenbeek

4) op zijn behuysde stede gelegen in Neygen op de Hameyde
- 2 sijden sheeren strate
- achter tegen dhoirs Anna Vander Poorten

Present : Guilliam Buydens en Olivier Vanden Broecke

 


21.08.1610 : Henrick De Vlaeminck fs. Segers officier der prochie van Neygen erkent een rente aan Jan Agneesen x Geertruyde Vande Leene van 6 R 5 S sjaars / 16de / beseth op ( Folio 205 ) :

1) zijn behuysde hofstede recht over de kercke
- eender zijde tegen Pasteurstraetken
- ander zijde Wed. Guilliam De Vlaeminck lochtinck
- met beyden eynden tegen sheeren strate

2) een hoplochtinck op de Hameijde
- 2 sijden sheeren strate
- derde sijde west tegen Adriaen Van Boterdael zijn hoplochtinck

Present : Roelandt Agneesen en Guilliam Buydens

 


09.10.1610 : Jooris De Groote fs. Cornelis erkent rente aan Jonckheer Guilliam de Mol , heere van Rollant als executeur van het testament van wijlen Mr. Jaspar de Goux in syn leven heere van LvW en dat in proffijte van de Armen van Neygen ( Folio 205 )

een rente van 12 R sjaars / 16de penning / te lossen aan de voorste Joncker Guilliam de Mol of de recteurs van de Armen van Neygen / beseth op :

1) 1,5 dw. meersch in DW op de Quaetbroeck
- eender zyde Peeter Van Vrechem en Geert De Ro erve
- ander zyde Franchois De Roye erve
- een eynde boven tegen den dam

2) 1/2 dw. meersch in DW oock op de Quaetbroeck
- Jan Buydens erve
- ander zyde Jan De Doncker erve
- met eynde teghen het Roosevelt

3) een onbehuysde stede in DW ter Hellen groot 250 roeden
- een zijde den Effelteren
- ander zijde teghen Jan Wasteels erve
- een eynde sheeren strate
- ander eynde het Waelborrevelt

4) een block lants in DW oock ter Hellen  groot 100 roeden
- 2 syden en 1 eynde den Effelteren
- ander eynde de Vyvermeersch

Present : Guilliam Buydens en Roelandt Agneesen

Marge : op 26.02.1612 heeft Pauwels Van Boterdaele meier van LvW gekent dat Jooris De Groote de rente heeft gelost , ondertekend Van Brueseghem

Red. : ook onder Denderwindeke geplaatst


14.10.1610 : Adriaen Van Herrewege fs. Gillis erkent een rente aan Guilliam De Mol heere van Rollant als executeur van het testament van wijlen Mr. Jaspar de Goux in zijn leven heere van LvW tot profijt  van de Armen van Neygen een rente van 6 R sjaars / 16de penning / beseth op ( Folio 207 )

1) 1/2 bunder land in DW op de Grooten Cortenboch
- oost Cornelis Roosen erve
- ander zyde Mathijs Raes erve
- een eynde teghen den rewech

2) 1/2 bunder drooge weyde in DW in de Zuttert
- oost Peeter De Clippel erve
- ander zijde tegen Joos Uytenhove erve
- een eynde tegen de Heystrate

3) 1 dw. lants in de voorste prochie van DW op de Biest
- oost de goeden van de Wed. Gillis Van Heerwege
- ander zyde Jan Van Heerwege
- een eynde teghen de Groote Cortenbosch

Present : Guilliam Hondermerck en Guilliam Buydens

Red. : ook onder Denderwindeke geplaatst


21.10.1610 : Machiel Van Cauwenberghe soen wylen Merck Van Cauwenberghe erkent een rente aan Guilliam De Mol heere van Rollant als executeur van het testament van wijlen Mr. Jaspar de Goux in zijn leven heere van LvW tot profijt  van de Armen van Neygen een rente van 6 R sjaars / 16de penning / beseth op ( Folio 208 ) :

1) 1 dw. meersch in AP te Craningen
- eender syde de Ryt
- ander zyde dhoirs Reynier Vander Meulen
- een eynde dhoirs Peeter Bogaerts
- ander eynde teghen Gillis Vijvermans erve

2) 1 dw. lant in AP opt Meulevelt
- een zyde dhoirs Eloy De Pester
- ander zyde dhoirs Pieter Bogaerts
- een eynde cloostergoet Ninove
- ander eynde de Hoelstrate

3) 1 dw. lant in AP op de Vedsberch
- een zyde cloostergoet Ninove
- ander zyde Arent Keymeulen erve
- een eynde dhoirs Jacques De Roover erve
- ander eynde Gillis Vijverman en Aert Vanden Dame ( ? ) erve

4) de proprietijt van een behuysde stede gestaen te Craningen groot 1 dw.
- een syde de Craninghedriesch
- ander zyde dhoyrs Cornelis Lambrechts erve
- een eynde de kets

Present : Roelandt Agneesen en Guilliam Buydens

Red. : ook onder Appelterre geplaatst


 

12.10.1610 : Adriaen Herremans bruidegom ter ener zijde met Jacop Herremans zijn vader , Claes en Jan Herremans zijn ooms ,

Adriane Van Boterdael met Pauwels Van Boterdael haar vader en Jan en Adriaen Van Boterdael haar ooms


hebben bij wijze van contract van huwelijcke :

 

1) Pauwels Van Boterdaele in vorm van advancement in kleren en andere meubelen de som van 200 rijnsguldens


2) Jacques Herremans gepasseert voor schepenen van het Kestergewout dat het kind dat Adriaen heeft met zijn 1ste vrouw Kathelijne Aerts en de kinderen uit het 2de huwelijk zullen gelijk erven

dat de langstlevende zal hebben zijn leven lanck den tocht aan de conquesten en aan de patrimoine en matrimoine goeden en na beiden hun overlijden zal alles keren naar de apparente erfgenamen van beiden

Present : Roelandt Agneesen en Guilliam Buydens


Redactie : Pauwels Van Boterdaele was meier van Land van Wedergrate

 


25.11.1610 : Guilliam Buydens fs. Pieters verkoopt aan Andries Boulangier op voortaenen rente van 5 guldens :


een hofstedeken ofte meerselken in NG tegenover den Bauwen
- sheeren strate
- Adriaen Van Boterdaele erve
- eynde tegen de Vroonenmeersch


Present : Pauwels Van Boterdaele , Roelandt Agneesen en Guilliam Hondermerckx en Pieter Vander Smissen


25.11.1610 : Andries Boulangier erkent een rente aan Guilliam Buydens fs. Pieters van 5 guldens / 16de / beseth op :

 

beseth op hofstedeken , zie supra


Present : zie supra