SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1700VERKOOP DOOR ANTOON CARION EN ZIJN BROERS EN ZUSTERS VAN DE SINT BERLINDIS AAN ADRIAEN BULTRIJS

13.01.1700 : Anthoen Carion jonckman audt omtrent 26 jaeren sone Geerts ,
over sijn minderjarighe broeders en susters en met de schepenen als oppervooghden onderteekent J.F. de Renancourt als greffier ,
met autorisatie van Adr. De Corte en Adr. D'Herde als momboirs van deselve weesen alle kinderen van wijlen Geert Carion

verkopen aan Adriaen Bultrijs x Marie Van Volxcem :

sekere onbehuysde geleghe hier te voorens geweest hebbende eene herberghe genoempt Sinte Berlindis groot 153 roeden
- oost den Spijtenduyvel
- west de Wed. Quinten Piccaert
- noort de strate

Zie terroir nr. 53 voor de Sint Berlindis

bij des vorigen comparanten s'vaders aengenomen van wijlen Pieter Van Stalle die tselve aenveert van Mr. Lieven Ghijsels ,

t'voornoemde geleghe te voorens als emphiteuse ( lees : cijns ) aengenomen hebbend van de oppermomboiren deser prochiekercke op den last van een cheijns van 7 guldens sjaers die de voorste Adriaen tsijnen laste neemt te weten op een voortaene rente van 11 R 5 S sjaers / 16de penning / te lossen nadat alle weeskinderen meerderjarig zijn

Deze rente is door Adriaen bezet op :

het voorste geleghe en het huijs en alle andere edificien de welck hij verobligeert is daer op te timmeren

Present : Jan Vanden Eijnde , Nicolaes Walckiers en Jooris De Groote schepenen van Meerbeke , Jan Cosijn meier van de princesse van Nijvel
 


25.06.1700 : verkoop van de Schooncamme door de weduwe Gillis Van Laethem aan Pieter De Coninck x Jenneken Vanden Broecke

Pieternelle De Clippel weduwe van Gillis Van Laethem verkoopt aan Pieter De Coninck :

een onbehuisde hofstede ende erfve daer een huijs plach te staen genoempt " de Schooncamme " groot 285 roeden gelegen op het eijnde van het Schoonvelt
- suijtwest het gescheede van Meerbeke en Denderwindicke
- ten tweeden het cloostergoet van Vicoigne
- ten derde N. Mattens bode van Brussel

Dit voor 100 R eens en 3 R voor de jongste dochter van de vercooperigge

Getekend door Pieternelle De Clippel met een kruis , Pieter De Coninck , Adriaen Vander Elst verkoren voogd van de verkoopster , getuigen H. Appelmans en Christiaen Kestens


03.09.1700 voor notaris Le Riche in Brussel :

Sr. Philips Van Wesel transporteert een rente aan Philips Hubert De Naeyer x Marie Walckiers van 200 R lopend aan de penninck XVI ,

deze rente is door Guilliam De Quanter x Christine Pennincx bezet op :

1) een hofstadt metten huyse , stallingen en alle andere toebehoorten gelegen te Nepe genoempt " den Dobbele Ccost "
- een sijde de stede van Jaspariene Evenepoel
- de goeden van de weduwe Jeroen Van Belle
- ten derde de strate
- ten vierde tegen het Nepersvelt

en is belast met een anterieure rente van 200 R ten behoefve van de acceptanten

2) een geleghe groot 1 dachwant luttel min of meer
- tegen de goeden van de voorste De Quanter
- ten tweeden tegen het Nepersvelt
- derde sijde tegen sheeren strate

Welke rente is verkregen door de voornoemde comparant van Peeter Vanden Daele x Cathelijne De Loose volgens transportbrief van 1682 ondertekend De Smet die deselve rente verkregen hadden jegens Guilliam De Quanter x Christijne Penninckx op 05.09.1665

Getuigen in dit transport waren Sr. Alphonsus Minne en Franchoise Cricx

Getekend door notaris Le Riche

Genoteerd in de schepenbank van Meerbeke voor meier Jan Cosijn , Mr. Jan Minne procureur van de schepenbank , Adriaen De Naeyer en J. De Groote

Genealogische notities

Guilliam De Quanter overleed op 19.06.1668
Christine Penninckx overleed op 12.09.1676