SCHEPENBRIEVEN en VERKAVELINGEN van MEERBEKE anno 1696


09.04.1696 :Sr. Jan Philips Luyckx in de naam van Mijnheer Maximiliaan Gerardi eerste secretaris van de stad Antwerpen als momboir van :

de minderjarige kinderen van wijlen Joannes Franciscus De Goubauw ridder heer van Beveren en sijne huysvrouwe verkoopt aan Peeter Van Eesbeke fs. Pieters :

een partije saeijlandt opt Cheijnsvelt lancx den Heijtsenberch
- suyt sheeren strate en de erfgenamen Vander Plancken

en dit voor de somme van 50 pond groot wisselgelt de schellinck op 6 stuivers ,

hierbij ook de 240 roeden meers genoemd " het achterweijken " gelegen tegen de beke tot de helft van een meerdere cheijns van 17 vaten haver en 18 stuivers

Zie terroir nr. 216

ook een partije lant op het voorste Cheijnsvelt groot 678 roeden de voorste weesen competerende

Zie terroir nr. 256 , de grootte in het terroir is respectievelijk 256 roeden en 660 roeden

De koper belooft een rente te betalen van 19,5 R courant sjaers ten behoeve van dheer Frans de Regnancourt baljuw van Meerbeke welke rente bezet is op de voorste 11 dagwand met " de bauw daarop staende en alsnoch te timmeren "

Present : Joannes Vanden Abbeelen burgemeester en Adriaen De Naeyer schepenen en Abraham Van Eesbeke offcier bij de indispositie van Jan Cosijns meier van de Abdesse van Nijvel en Lauwereys Snoeck meier van de heerlijkheid van Sinte Pieters met Joannes De Weghe en de voorseijde Joannes laten van het voorste laathof
 


09.04.1696 : Present : zie boven
 
Pieter Van Eesbeke fs. Pieters kent ontvangen te hebben van de baljuw De Regnancourt 25 pond groot vlaems en erkent een rente van 19,5 R sjaers , bezet op de partij land zie supra