WETTELIJKE PASSERINGEN MEERBEKE anno 1687

 


November 1687 in Ninove : verkoop door de kinderen van wijlen Anthonis Du Four x Cathelijne Telle aan Sr. Jan Vanden Abbeelen

Voor de schepenen van Ninove zijn verschenen :

1) David Du Four over zichzelf en over
2) de weesen van wijlent Jacobus Du Four
3) Olivier Du Four " tegenwordich absent ende vertrocken uyt den lande "
4) Martina
5) Elisabeth geassisteert met Philips Telle bij hun vercoren tot bystaenden voocht
6) Marie Du Four

verkopen aan Sr. Jan Vanden Abbeelen borghemeester van Meerbeke :

1) een behuysde stede genaempt " den Spijten Duijvel " groot 170 roeden gelegen in zijn haeghen op Doudegracht
- noortsijde sheeren strate
- oostzijde tgoet van gasthuys van Ninove
- west de Armen van Meerbeke
- zuyt kerckengoet van Meerbeke

Zie terroir nr. 52

welke hofstede zij verkregen hebben van wijlen hun ouders Anthonis Du Four x Cathelyne Telle hun vader en moeder zaliger ,

welke dese partije gront in coope vercreghen hebben van Jan Cardoen x Elisabeth Timmermans op 18.08.1657

2) een onbehuysde stede " van oudt tijden genaempt de Cavaille "
- sheeren strate
- suyt het gasthuysgoet van Ninove

Zie terroir nr. 74

belast aen kercke van Ninove met onlosbare rente van 20 stuivers mitsgaders aan Sr. Erasmus De Bois als erfgenaem van wijlent Sr. Bernaert Van Bossuyt met een rente van 12 R sjaars / 16de penninck

Deze koop is geschied voor 792 R eens

Ondertekend door de verkopers David , Martina en Elisabeth Du Four , de koper , ook door Philips Telle , Vander Schueren en Roelofs

Deze verkoop werd genoteerd in Meerbeke anno 27.03.1688

Present : Jooris Van Vreckem meier , Jan Plecke schepenen