WETTELIJKE PASSERINGEN MEERBEKE anno 1686

 


01.03.1686 : Adriaen Vanden Broeck x Maria Van Cortenberch verkopen aan Christiaen Willems :

60 roeden lochtinck met huysingen en stallingen , hout en boomen te Poelcke
- 2 sijden sheeren strate
- derde sijde het Egghersvelt
- 4de sijde de goeden van Jan Daniels

en dit voor 95 R eens

Present : Jooris Van Vrechem , Joannes Vanden Abbeele , Jan Pleck


26.03.1686 : Christiaen Willems insetenen van Pamel verkoopt aan Mr. Jan Daneels :

60 roeden geleghe met hoppelochtinck , huys en stallinghen , zie supra

Present : Jooris Van Vreckem , Joannes Vanden Abbeele , Adriaen De Coene , Jan Vanden Eynde


04.09.1686 : de erfgenamen van Cornelis Van Outers verkopen

1) Marie Van Outers weduwe wijlen Jan De Pelsmaeker en Christoffel De Pelsmaker haar zoon en
2) bij procuratie van Sr. Joannes Van Outers haar broeder in de prochie van Beersel volgens brief van 21.03.1686
3) bij procuratie van Jo.e Joanna Van Outers weduwe van Jan De Pester wonend in Antwerpen

verkopen aan Abraham Van Eesbeke :

1) 104,50 roeden land in MBK opt Steent
- west de cellebroeders binnen Brussel
- noort de Vriesenbosch
-  boven teghen den wech loopende naer Neigen

2) 141 roeden land onbegrepen van juste mate ook op het Steent
- Sr. Joos Vanden Abbeele
- Jr. Erasmus De Bois erve
- tegen het gescheede van Neijgen
- met 4de sijde het Groot Berghenvelt

Welke 2 partijen aan de verkopers gesuccedeert sijn uyt hoofde van hun ouders

Present : Jooris Van Vreckem , Jan Plecke , Adriaen De Coene


Anno 1686 : aankoop bij manier van naarhede door Meester Louys Le Heu

Mr. Louis Le Heu ingesetene van Ninove als vader en momboir van sijne minderjarige kinderen die hij behouden heeft van wijlen Petronella Verstappen heeft op 20.04.1686 " aangeleyt voor wethouders van Meerbeke de naerhede 3 diverse partijen "

te weten

1) een onbehuyst geleghe te Steene Brugghe " daer de Smisse plach te staen "
- vooren ter straten
- tegen Nicolaes Swinnen

2) 126 roeden land op Cleijn Brugghevelt
- sheeren strate

3) een besloten block genaempt " de cause " groot 180 roeden
- sheeren strate

Welke partijen van goedingen publiek zijn verkocht ten verzoeke van de kerk- en Armmeesters van OLV Lombeke op 17.04.1686 bij dheer Frans de Regnancourt en Pieter De Troyer fs. Jaspars

Welk " naederschap " door de voorste coopers in geaccepteert midts de comparant als " naederlinck " de voorste de Regnancourt en Pieter De Troyer fs. Jaspars te ontlasten van de kosten en de kopers te weten Niclaes Swinnen x Cathelijne De Naeyer deselve coopsomme te betalen

Ondertekend door de greffier De Smet in 1686 ( redactie : de greffier tekent als De Smeth )

Present : Jooris Van Vreckem , De Groote , Jan Plecke