SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1682


10.03.1682 voor het laathof van de Kapelanie van Sinte Pieters :

de 4 kinderen van wijlen Adriaen Bruylandt doen afstand van een hofstede aan de renteheffers , alle renteheffers zijn afstammelingen van de zusters Evenepoel


Guilliam Bruylandt omtrent het sterfhuijs van sijnen vader wijlen Adriaen Bruylant dat " geabandoneert en gerenunchieert " is door Paesschier De Duffeleer en zijn huisvrouw evenals Jacobus Boon ook in huwelijk hebbende één van zijn zusters en hem sterk makend over Anna Bruylant zijn oudste zuster en heeft geconsenteert dat :

bij desen Jan Vanden Broecke fs. Christoffels , Adriaen De Coene als vader en momboir van de kinderen Beyken Evenepoel en Matheus Appelmans over zijn medeconsoorten waren heffende een rente van 18 R sjaars op :

een behuysde stede in MBK beneden de plaetse
- vooren de strate
- boven tegen de Heijtsenberch
- onder tegen de beke geseyt " Switten Bogaert "
- achter tegen den Borremeersch

groot omtrent 1/2 bunder met de houtwas , boomen , haegen , hoppestaekcen ende alle andere edificien

welke hij in proprieteijt en ten ontlastinge van deze rente verachterd van 8 a 9 jaeren is overgevende met alsucke macht van proprieteijt als hem comparant en zijn mede erfgenaemen uyten hoofde van hunne ouders is competerende

En zijn de renteheffers eigenaar en zal hun ook toekomen de achterstellen van de pacht van de voorste stede ende huyssen om dit te verhaelen aen Jaspar Hemerickx als pachter


Present : Jan Baptiste De Smet meier , De Regnancourt , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vreckem laten van Sinte Pieters


OMTRENT NIET BETAALDE HUWELIJKSGIFTEN VOLGENS NOTARIËLE AKTE VAN 1677 VAN DE WEDUWE CORNELIS VAN VRECKEM

23.09.1682 : Anna Evenepoel weduwe wijlen Cornelis Van Vreckem in zijn leven burgemeester van Meerbeke " ziek te bedde liggen maar haar verstand en memorie volkomen machtig " heeft ten behoeve van :

haar jongste kinderen :

1) Barbara Van Vreckem
2) de achtergelaten wezen van haar dochter Martijne Van Vreckem gehuwd geweest met wijlen Gillis Vanden Broecke
3) Joanna
4) Anna
5) Jooris

en belooft hen te geven als huwelijksgift hetzelfde als zij gegeven heeft aan haar 3 oudste kinderen ,

doch gezien " dese miserabele tyde van orloghe " is ze daar nog niet toe gekomen

Aan haar 3 oudste kinderen te weten

6) Pieter
7) Marie
8) Petronella

heeft ze elkeen de som van 600 R gegeven als huwelijksgift

Ze erkent dus een schuld aan

1) Barbara Van Vreckem x Sr. Jan Godier burger en schepenen van Ninove de som van 260 R , hierin begrepen 20 R die de weduwe bij afrekening met dezelfde Sr. Jan Godier nog schuldig was in 1672

2) de weeskinderen van wijlen Martina Van Vreckem x wijlen Gillis Vanden Broecke de som van 475 R met conditie dat daarop moet gekort worden de " becostheden van de selve weesen soo in aet , dranck , cleeden ende gereede , mitsgaders het doen leeren "

3) aan de kinderen van de voorste Joanna Van Vreckem x Sr. Joannes Vanden Abbeelen burgemeester van MBK de som van 280 R

4) aan Anna Van Vreckem x Sr. Arnault De Bruyne tot Brussel de som van 300 R

5) aan Jooris Van Vreckem x Petronella De Naeyer de som van 300 R

Gezien de weduwe " onvoorsien is van gereede penningen " belooft ze aan haar kinderen een rente te betalen " ten advenante van den penninck XVI " en heeft ze deze rente bezet op haar persoon en goederen " meuble en immeuble " en " naemelentlyck " :

seker hofstede metten huyssingen , schueren , stallen , brauwereije te weten 2 ketels met de brauwcuijpe ende backen met alle andere toebehoorten appendenten van dyen " genoempt " de Camme " ,
" daerenboven oock het huys ende hofstede daer neffens gelegen met alle syne toebehoorten geheeten het Withuys "

beiden gelegen in MBK
- vooren tegen sheeren strate ofte de Plaetse te Meerbeke
- ten westen tegen de goederen ende erfve genoempt " den Ingel "
- noort de goederen van Mevrouwe de Abdis van Nijvel
- oost de kets ofte cleijn straetken lopende naer Ninove

Present : gedaan ten huize van de comparante ter presentie van Cornelis Hemmericx en Guilliam De Doncker op 14.01.1677 met mij Jaspar De Weghe als openbaer notaris

En hebben Jooris Van Vreckem en Jouffrouwe Barbara Van Vreckem weeuwe van wijlent Sr. Jan Godier alhier present soo over hunnen behoeve als ten behoeve van Anna Van Vreckem en van de weesen van de voorgenoemde Gillis Vanden Broecke ende wijlen Barbara Van Vreckem

Present : Jan Baptiste De Smeth meier , Adriaen De Naeyer en Pieter Vanden Abbeelen en Philips De Lannoyt laten van de heer capellaen van Sinte Pieters laathof en Mr. Jan Minne procureur

Redactie : in de stamboom van de familie Van Vreckem werd gespeculeerd dat Martina Van Vreckem gehuwd was met Godefroot Pannis , dit is echter haar nicht Martina Van Vreckem filia Jans