SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1679


08.02.1679 : Jacques De Schepper x Barbara De Troyer verkopen aan Geeraert Van Teghel :

85,25 roeden in Meerbeke in de vijver . . .
- Passchier Bogaert erve
- Antoon Gabriels
- ter derder des coopers ander erfve

en is Barbara De Troyer gesuccedeert van wijlen haar vader

Deze coop is gebeurd voor 10 S / roede

Present : Jan Cardoens officier loco Adriaen De Naeyer meier van de abdis van Nijvel , Philips De Lannoyt , Nicolaes De Weghe , Jooris Van Vreckem

Redactie : lees Geeraert Van Teghel in het terroir als Geeraert Van Teugel
 


05.07.1679 : Jan Bulté x wijlen Barbara De Bottelier en over zijn kinderen bij de voorste Barbara De Bottelier :

heeft in recompensie van sekere partije meersch gelegen in Neijgen genoempt " den Koijmeersch " die in 1671 verkocht werd aan Jan De Bolle en alsnu wettelijk afgewonnen bij Adriaen Van Santen als deel van een rente van 36 R sjaars die drukt op diverse partijen van landen ,

en heeft daarbij afgestaan aan Jan De Bolle en zijn huisvrouw :

1) 50 roeden land gelegen in de stede van wijlen Jan de Bottelier
- paelende lanckx het paert van Adriaen De Bottelier
- achter tegen de Bodem

2) item 25 roeden land gelegen op de Bodem uyt een meerdere partije van 123 roeden
- onder tegen de voetwegh
- ten tweeden tegen de wederdeel
- ten derde de kerckegoeden van Meerbeke
- ten vierde dhoirs Guilliam Vander Poorten

Welke partijen komen van wijlen Joos De Bottelier en Petronella De Corte

Present : Adriaen De Naeyer , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vrechem , Philips De Lannoyt , Nicolaes De Weghe


11.07.1679 : Margareta Vander Biest weduwe wijlen Hendrik Hevens proprietaresse over de helft en als tochteresse over de andere helft met consente van haar  kinderen Adriaen , Marie en Joos absent en uit den lande verkopen aan Sr. Gillis Peeters :

een besloten block rontomme in syn haeghen
- oost de goederen van de abdij van Nijvel
- metten eynde tegen de Sieckhuysen
- vooren teghen sheeren strate

en was door de verkoopster en wijlen haar man verkregen van Jan Vander Biest by coope in 1650

Zie terroir nr. 41

Present : Adriaen De Naeyer , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vrechem


15.07.1679 : Adam De Quick fs. Cornelis verkoopt aan Jan Van Vreckem in naam van Sr. Gillis Peeters insetene borgher der stad Brussel x Catharina Van Reymenans :

de helft van een stuck lant in MBK opt Bogaertvelt groot int geheel 501,50 roeden palende int geheele
- oost Jan Buydens
- west de wederhelft
- suyt Jan De Ro in Goyck
- noort de voorste Buydens

aan de verkoper en zijn zusters gesuccedeert bij overlijden van wijlen Pieternelle Vander Plancken volgens de verkaveling gebeurd op 02.06.1666 ondertekend De Fraye

Dit voor 16 stuivers / roede

Present : Adriaen De Naeyer , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vreckem , Jan Straetmans , Philips De Lannoy , Niclaes De Weghe , Jan Plecke


22.08.1679 : Pieter De Weghe bij procuratie van Jenneken Verhasselt weduwe wijlent Cornelis Van Eesbeke en dit omwille van :

de Eerw. moeder der Penitenten van Ninove hebben een rente van 2 L groot op 229 roeden land gelegen in Meerbeke op de Merelputte
- oost derve van Olivier Vanden Broecke
- suyt Mr. Jaspar De Weghe
- west het gescheede van Pollaerde
- noort . . . niet ingevuld

welke rente is verachterd van diverse jaren en daarom is gecompareert Jenneken Verhasselt weduwe van Cornelis Van Eesbeke stipulant van deze rente en heeft geassisteerd met Abraham Van Eesbeke als bijstaande en verkoren voogd en heeft bij deze besloten van deze partij land te scheeden en deselve in proffijte van de voorste Moeder te abandonneren

Present : Jan Baptiste De Smeth meier , Joannes Vanden Abbeelen en jooris Van Vrechem laten van het laathof van de capelanie van Sinte Pieters


11.12.1679 : Anna Evenepoel weduwe Cornelis Van Vrechem transporteert aan Sr. Arnoldus De Bruyn x Anna Van Vrechem :

een partij land opt Hoendersvelt groot 1/2 bunder
- aan de herberg genoemd " de Craeghe "
- sheeren strate
- west Nicolaes Wasteels erve

Zie terroir nr. 908

Present : Jan Cardoen officier loco de meier , Joannes Vanden Abbeelen  , Philips De Lannoyt


29.12.1679 : voor het latenhof van Sint Pieters in Meerbeke :

Voor Jan Baptiste Smeth meier en Jooris Van Vrechem , Pieter Vanden Abbeelen en Philips De Lannoyt laten van de heer cappellaen van Sinte Pieters sijn gecompareert :

Jan De Ro fs. Matthijs x Jenneken Vanden Broecke erkennen een rente aan Pieter De Bois camerlinck der stede van Ninove x Catharina Braeckman fa. Cornelis en dit over de som van 100 R van geavanceerd geld gegeven bij wijlen Cornelis Braeckman aan Lauwereys Pels x Barbara Vanden Broecke


Condities van publieke verkoop wegens achterstel van betaling van 2 distincte renten door de erfgenamen van wijlen Jan Buydens ,

a ) Sr. Tobias Crockaert brouwer in den Windtmolen tot Brussel voor een rente van 49 R 10 S sjaers

b) Juffrouw Joanna Adriana De Pester begijntje , Mr. Steven Vander Voorde en Joe. Elisabeth De Vogel weduwe Martinus Vander Elst en erfgenamen van wijlen Anneken De Doncker voor rente van 47 R 8 S 1 Blancke competerende de voorscreven resterende ambtenaren


De verkochte percelen zijn :

1) een pachthof met edificien daerop staende consisterende in huyssinghen , stallinghen en boomgaert in een stuck groot 588,50 roeden int gehuchte te Schalckem
- eender sijde sheeren strate
- ander sijde de erfgenamen Christiaen Vander Plancken

Zie terroir nr. 229

2) 277 roeden land op het Cruysvelt
- sheeren strate
- Cornelis Van Vreckem erve

Zie terroir nr. 80

3) circa 200 roeden meers
- Pauwel Van Lierde
- suyt Jan De Bolle

4) 150 roeden land op het Cijnsvelt
- Adriaen Thienpont
- de erfgenaemen van Christiaen Vander Plancken

Zie terroir nr. 246

5) 225 roeden op het Schoonvelt
- de goeden van het Godshuys van Vicoigne

Zie terroir nr. 458

6) 1 dagwand hoppelochtinck gelegen op Dast ( slecht leesbaar )
- de erfgenaemen Wasteels
- het kerckengoet van Meerbeke

Sommige percelen kan ik in het terroir terugvinden doch absolute zekerheid heb ik niet , red.

De verdere condities van de verkoop zijn niet verder bewerkt , deze akte moet aangevuld worden met gegevens uit het landboek en uit het terroir