SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1678


11.05.1678 voor het laathof van de Kapelanie van Sinte Pieters

Gillis Van Eesbeke zv. Christoffel en kleinzoon van Gillis doet afstand van een partij land


Present : Jan Baptiste De Smet meier , Joannes Vanden Abbeelen , Jooris Van Vreckem en Philips De Lannoy laten van Sinte Pieters

Sr. Charles de Regnancourt bij procuratie van Gillis Van Eesbeke sine Christoffel en waarvan de teneur luidt als volgt :

Alzo Gillis Van Eesbeke x Berlindis Vanden Broecke gehuwden toen zij leefden hadden verkocht aan Maria Cautaert :

90 roeden land binnen MBK opt Merelputtevelt voor 39 S / roede volgens schepenbrieven van 20.08.1673 ondertekend De Fraye

en had dezelfde Marie Cautaert bij donatie inter vivos gegeven aan Jooris De Maeseneer zoon van Adriaen en van Berlindis Cautaert volgebs schepenbrief van 27.08.1673

En dat dezelfde 90 roeden lants sijn uitgewonnen bij sekeren Meester Gilis Pieters borger en tavernier ,

En dat Gillis Van Eesbeke zoon van Christoffel die zoon was van wijlen de voorschreven Gillis x Berlindis Vanden Broecke de voorgenoemde Jooris daarover moet garanderen voor 1/5de als wesende erfgenaam van wijlen Gillis Van Eesbeke x Berlindis Vanden Broecke sijnen grootvader en grootmoeder

Zo is op heden de 29.04.1677 comparerende voor notaris in Brussel gekomen deselve Gillis die in voldoening van het garandt voor 1/5de getransporteert heeft aan Adriaen De Maeseneer ten behoeve van Jooris De Maeseneer zijn zoon :

38,50 roeden land tot 21 S / roede gelegen op de voorschreven Merelputte daeraf op Meerbeke gelegen is 30 roeden en op Pollaerde 8,5 roeden
- noort de voetwech leedende van Pollaerde naer Ninove
 suyt en west Jan Buydens

en moet Gillis ook de onkosten op zich nemen te weten 5 R en 13 S

Redactie : het lijkt erop dat de 90 roeden gelegen op de Nedermate dubbel verkocht waren geweest , het perceel in kwestie staat genoteerd bij Gillis Peeters in het terroir van Meerbeke anno 1690 , vermoedelijk gaat het om terroir nr. 148


02.12.1678 : Verkoop van het hof te Elsbeke genoteerd in de schepenbank van Meerbeke

In Brussel voor notaris Van Cutsem zijn verschenen :

Vrouwe Anna Charlotte Geubels weduwe van wijlen de secretaris De Lindick en Jo.e Joanna Baptistina Geubels gezusters die verkopen aan Sr. Philips De Rons :

20 bunder en 47 roeden land en beemden met de bomen daarop staande en de " reliquen van de pachthove , schuere , stallingen ende andere edifitien daerop gestaende hebbende , mitsgaders die nu syn afgeworpen door de volcken van oorloge " ,

dit alles gelegen in de prochie van Meerbeke by Ninoven en genoempt " het hof te Elsbeke "

Welke de verkopers verstorven was van hun moeder wijlen Jo.e Elisabeth De Moor hun moeder en dit bij loting gedaan op 23.05.1634

En dit mits de som van 129 guldens / bunder te korten met eventuele lasten daarop uitgaande waarbij de onlosbare renten worden berekend aan de penninck XXVII

Aldus gedaan in Brussel op 12.11.1678 ter presentie van Sr. Franchois de Regnancourt baljuw van Meerbeke en Aert Lippens als getuigen

Getekend door notaris P. Van Cutsem

Present in Meerbeke :  Adriaen De Naeyer , Joannes Vanden Abbeelen en Philips De Lannoyt met procureur Jan Baptiste De Smet griffier van Meerbeke

Redactie : het hof te Elsbeek is één der oudste hoven van Meerbeke , zie ook het landboek anno 1651

Genealogische notities :

Voor de families Geubels en Elisabeth De Moor zie : Tapestry in the Baroque : New Aspects of Production and Patronage door Campbell en Cleland , het ging om belangrijke Brusselse tapijtwevers