SCHEPENBRIEVEN van MEERBEKE anno 1677


01.02.1677 : Glaude Vanden Eeckhaute x Elisabeth Van Eesbeke erkennen over de ontvangst van een som van 100 guldens van Cornelis Van Opdenbosch meulder te Wolputte binnen dese voorste prochie van MBK :

rente van 6 R 5 S sjaars , bezet op ondermeer :

1) 1 dw. land opt Woestijnevelt
- de goeden van Lieven Vanden Storme
- de armegoederen van Goijck
- ter derde sijde Jan De Ro
- ter vierder sijde Adriaen De Keyser

Zie terroir nr. 1279

2) 1/2 dagwand land op den Bodem
- 2 sijden de goedingen van Niclaes Swinne
- ter derder sijde Jan De Vleeschouwer
- ter vierder sijde de erfgenaemen van wijlen Niclaes Walravens

3) 1,5 dagwand land opt Hoendersvelt
- noort de Dockerstrate
- oost Pauwel Van Lierde
- zuyt den voetwegh loopende naer Brussel
- west Mr. Jaspar De Weghe

Getuigen bij deze akte op 16.01.1677 zijn Mr. Joos Goossens en Guilliam Crispeels en de attestor notaris De Smeth

Present : Adriaen De Naeyer , Jooris Van Vreckem , Philips De Lannoyt


23.05.1677 : voor notaris De Smeth in Meerbeke een verkoop van erfgronden

Mr. Gillis Van Eesbeke fs. Christoffels " bejaert jonckman " wonend in Brussel verkoopt aan Sr. Peeter Hals borger van Brussel x Barbara De Maeseneer :

1) 397,50 roeden land genoempt " het Correelveldeken " en is een besloten block
- zuyt het hospitaelgoet van Ninove
- west cloostergoet van Ninove
- noort de Moorsbroeckbeke
- oost het voorste clooster

belast met 28 S sjaers onlosselijcke rente

Zie terroir nr. 175

2) 350 roeden land op Neermaetevelt
- oost en noort Pieter Cardoens
- zuyt de erfgenaemen Christiaen Vander Plancken
- west den voetwech

onbelast behalve met sheeren schout ofte bundergelt naer advenante van 1 stuiver / bunder

Welke partijen op de comparant zijn verstorven uit hoofde van zijn grootouders volgens de verkaveling gedaan door N. Coppens gezworen landmeter op 23.03.1677

Welke koop is geschiedt voor 18 S / roede

Getuigen bij de akte die geschreven werd in Brussel waren Jan De Coster en Pieter Salemons

Getuigen bij de schepenbrief in Meerbeke : Jooris Van Vreckem en Philips De Lannoy